Математика, природознавство, сходинки до інформатики, я у світі. 3клас (Нова програма - Календарно-тематичне планування - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Календарно-тематичне планування [ Додати статтю ]

Математика, природознавство, сходинки до інформатики, я у світі. 3клас (Нова програма

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
«__» ВЕРЕСНЯ 2014 Р.
«__» СІЧНЯ 2015 Р.
ДИРЕКТОР ШКОЛИ М.Д МОГОРИТА
___________________________________________

 

Календарно-тематичне планування
уроків у 3 класі на 2014-2015 навчальний рік

 

Розроблено згідно навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи, Видавничий дім «Освіта», 2012р.

                                                                    Математика
(За підручником Ф. Рівкінд, Л. Оляницька «Математика», Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів, К., Видавничий дім «Освіта», 2013)
                                                                    136 годин
№ з/п                                                          Зміст уроку                                              Дата  Примітка
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2 клас(18 год.)
1. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов,язані з нумерацією чисел.
2. Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Довжина, маса, місткість і час як властивості предметів навколишнього світу. Задачі на знходження суми трьох доданків.
3. Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Додавання і віднімання чисел частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі на різницеве порівняння.
4. Зв,язок дій додавання і віднімання. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка. Ношення між оди-ницями вимірювання довжини. Побудова відрізків за-даної довжини.
5. Рівняння. Задачі на знаходження невідомих компонен-тів дії віднімання. Коло і круг.
6. Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність результатів додавання і від-німання від зміни одного з компонентів дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, сфо-рмульовані у непрямій формі. Периметр многокутника.
7. Перевірка додавання відніманням. Складання і розв,язування обернених задач.
8. Додавання суми до числа. Одиниці вимірювання часу. Задачі на 2 дії. Дії з іменованими числами.
9. Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником.
10. Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порів-няння. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником.
11. Додавання і віднімання двоцифрових чисел з перехо-дом через розряд. Задачі на дві дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів. Дії з іменованими чис-лами.
12. Табличне множення і ділення. Взаємозв,язок між мно-женням і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення.
13. Табличне множення і ділення. Назви компонентів і результату дії ділення. Числові рівності та нерівності. Задачі на Збільшення (зменшення ) числа у кілька разів та на кратне порівняння двох чисел. Периметр прямокутника.
14. Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення. Задачі на знаходження невідомих – множника, діленого, дільника. Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дій.
15. Повторення таблиць множення і ділення. Розв,язування задач і знаходження значень виразів.
16. Властивості множення і ділення. Множення чисел на 0 та 1. Ділення на 1. Ділення нуля. Порядок дій. Задачі на дві-три дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.
17. Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних чисел. Задачі на дві-три дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.
18. Контрольна робота.
Нумерація чисел у концентрі «Тисяча». Усне і письмове додавання чисел у межах 1000. (44 год.)
19. Аналіз контрольної роботи. Трицифрове число. Утво-рення трицифрового числа(101-199). Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на дві-три дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.
20. Утворення трицифрового числа. Читання і запис трици-фрових чисел. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Складання задачі за коротким записом.
21. Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне число у натуральному ряді. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на дві-три дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.
22. Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розряд со-тень. Додавання і віднімання на основі розрядного складу чисел. Розв,язування складеної задачі.
23. Читання і запис чисел у розрядній таблиці.
24. Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Одиниці вимірювання довжини. Кілометр. Спів-відношення між одиницями вимірювання довжини.
25. Розв,язування і порівняння задач, що містять групу вза-ємопов,язаних величин. Знаходження периметра пря-мокутника і квадрата.
26. Одиниця вимірювання маси- тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Задачі на зведення до одиниці (перший вид).
27. Розв,язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці.
28. Контрольна робота.
29. Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання числа 1 (170+1,187-1). Попереднє і наступне числа в натуральному ряді. Істинні і хибні числові рівності і не-рівності. Задачі на 2 дії першого ступеня.
30. Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Знаходження значення виразу при заданих зна-ченнях змінної. Задачі на 2 дії першого ступеня.
31. Віднімання на основі десяткового складу числа. Озна-йомлення з групами взаємопов,язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи.
32. Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до оди-ниці.
33. Додавання і віднімання круглих чисел. Розширена за-дача на спосіб зведення до одиниці (перший вид)
34. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених ви-дів.
35. Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінаціями простих задач ви-вчених видів.
36. Усне додавання трицифрових чисел виду 240+430. Роз-ширена задача на спосіб зведення до одиниці. Розв,язування задач виразом.
37. Усне віднімання трицифрових чисел виду 480-250. За-дача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.
38. Усне додавання і віднімання чисел виду 240+430, 480-250. Складання задачі за коротким записом. Розв,язування нерівностей.
39. Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі, що містять величини, які перебу-вають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи.
40. Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми. Прості та складені іменовані числа. Порівняння іменованих чисел. Задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач.
41. Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 230+80. Розв,язування рівнянь. Скла-дені задачі на 2-4 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.
42. Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 230-80. Розв,язування рівнянь. Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за ві-домим периметром і довжиною іншої його сторони.
43. Закріплення знань про віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420-70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.
44. Додавання і віднімання вивчених видів. Задачі на зна-ходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.
45. Додавання і віднімання вивчених видів. Розв,язування задач.
46. Додавання і віднімання вивчених видів. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.
47. Контрольна робота.
48. Аналіз контрольної роботи. Алгоритм виконання пись-мового додавання. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд.
49. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Творча робота над задачею.
50. Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Задачі на знаходження периметра прямокутника.
51. Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10, або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Складання задач на дві дії за пода-ним виразом. Істинні та хибні висловлювання.
52. Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Складені задачі на збільшення(зменшення ) суми двох чисел на кілька одиниць.
53. Письмове додавання і віднімання двоцифрових і три-цифрових чисел з переходом через розряд.
54. Письмове додавання і віднімання двоцифрових і три-цифрових чисел з переходом через розряд. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв,язування простих задач способом складання рів-няння.
55. Письмове додавання і віднімання двоцифрових і три-цифрових чисел з переходом через розряд (100-17). Складені задачі на збільшення(зменшення ) суми двох чисел на кілька одиниць
56. Письмове додавання і віднімання двоцифрових і три-цифрових чисел з переходом через розряд. Прості і складені задачі на визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події.
57. Перевірка правильності виконання дій додавання і від-німання двоцифрових і трицифрових чисел. Знахо-дження значення числового виразу при заданих зна-ченнях змінної. Визначення тривалості події, часу поча-тку і часу закінчення.
58. Закріплення письмових прийомів додавання і відніман-ня чисел у межах 1000. Розв,язування рівнянь. Складені задачі на збільшення(зменшення ) суми двох чисел на кілька одиниць. Розв’язування задачі виразом, арифме-тичними діями з поясненням.
59. Усне й письмове додавання чисел у межах 1000. Порів-няння іменованого числа та суми іменованих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сума-ми двох доданків.
60. Усне й письмове додавання чисел у межах 1000. Розпі-знавання геометричних фігур на кресленні. Задачі на знаходження периметра квадрата. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці.
61. Усне й письмове додавання чисел у межах 1000. Рів-няння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.
62. Контрольна робота
Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і ділення ( год.)
63. Аналіз контрольної роботи. Переставний закон мно-ження. Задачі на кратне порівняння добутків.
64. Сполучний закон множення. Розв,язування простих задач способом складання рівнянь.
65. Переставний і сполучний закони множення.Задачі на величини,які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість.
66. Властивості множення і ділення на 1. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених ви-дів.
67. Властивості множення на нуль, нуля на число. Ділення нуля на число. Задачі на кратне порівняння двох часток.
68. Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота над задачею.
69. Множення та ділення на 10. Задачі на знаходження четвертого пропорційного.
70. Множення та ділення на 10. Задач іна кратне порівнян-ня двох добутків та обернені до них задачі.
71. Множення на 100. Розв,язування простих задач спосо-бом складання рівнянь.
72. Ділення на 100. Задачі на подвійне зведення до одини-ці.
73. Множення і ділення на 10 і на 100. Числові рівності і нерівності. Істинні та хибні рівності й нерівності. Скла-дені задачі на 2-4 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.


                                                              Сходинки до інформатики
(За підручником Г. В. Ломаковська та ін. «Сходинки до інформатики», Підручник для 3 класу зага-льноосвітніх навчальних закладів, К., Видавничий дім «Освіта», 2013)
                                                                           35 годин
№ з/п                                                Зміст уроку                                                         Дата  Примітка
Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас (2 год.)
1. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп'ютерному класі. Сучасні комп’ютери та їх застосу-вання. Складові комп’ютера. Графічний редактор.
2. Інформація. Інформаційні процеси. Робота з розви-вальними програмами.
Інформаційні процеси і комп’ютер(4 год.)
3. Способи подання повідомлень (текстовий, графічний, звуковий, відео, умовні жести та сигнали, комбіновані). Робота з програмами на опрацювання даних та по-відомлень.
4. Носії повідомлень. Робота з програмами на опрацювання даних та повідомлень.
5. Дані. Опрацювання та зберігання даних за допомогою комп’ютера. Робота з програмами на опрацювання даних та повідомлень.
6. Поняття про символи та їх кодування. Кодування та декодування повідомлень. Робота з програмами на опрацювання даних та повідомлень.
Файли та папки. Вікна та операції над вікнами. (4 год.)
7. Поняття файлу та диску. Робота з розвиваючими про-грамами.
8. Поняття файлу та папки. Вкладенні папки. Перегляд вмісту папок. Робота з розвиваючими програмами.
9. Поняття меню. Контекстне меню. Різні способи запуску програм на виконання. Робота з розвиваючими про-грамами.
10. Основні об’єкти вікна (рядок заголовка, кнопки ке-рування, робоча область). Операції над вікнами. Робота з розвиваючими програмами.
Пошук даних в Інтернеті (6 год.)
11. Поняття про комп’ютерну мережу.
12. Поняття про Інтернет.
13. Поняття веб-сторінки, її адреси. Гіперпосилання.
14. Знайомство з програмою- браузером. Збереження даних, знайдених в Інтернеті.
15. Правила пошуку даних в Інтернеті.
16. Авторське право та Інтернет. Безпечна робота в Інтер-неті.
Робота з презентаціями (7 год.)
17. Презентація та слайди.
18. Середовище редактора презентацій. Відкриття презентації та її запуск на перегляд. Збереження презентацій.
19. Текстові та графічні об’єкти слайдів. Додавання нових слайдів.
20. Створення та редагування текстових об’єктів. Формату-вання текстових об’єктів слайду.
21. Вставляння зображень та тексту. Переміщення об’єктів на слайді. Форматування графічних об’єктів слайду.
22. Створення простих презентацій.
23. Створення простих презентацій, їх збереження.
Алгоритми і виконавці (5 год.)
24. Алгоритми і виконавці.
25. Середовище виконання алгоритмів.
26. Складання алгоритмів для виконавців. Словесне подання алгоритмів.
27. Словесне подання алгоритмів.
28. Складання алгоритмів для виконавців. Словесне подання алгоритмів.
Створення проектів (4 год.)
29. Поняття навчального проекту. Етапи виконання нав-чального проекту
30. Створення навчальних проектів
31. Створення навчальних проектів
32. Створення навчальних проектів
Повторення і систематизація навчального матеріалу. (3 год.)
33. Інформаційні процеси і комп’ютер. Файли та папки. Вікна та операції над вікнами.
34. Пошук даних в Інтернеті.
35. Алгоритми і виконавці. Створення проектів.

                                                                       Природознавство
               (За підручником Т. Г. Гільберг, Т.В. Сак «Природознавство», Підручник для 3 класу        

                             загальноосвітніх навчальних закладів, К., «Генеза», 2013)
                                                                              68 годин
№ з/п                                                        Зміст уроку                                                Дата  Примітка
1. Вступ (1 год.)
Різноманітність природи. Пізнання природи людиною .
2. Вода(7 год.)
Вода в природі. Світовий океан, його частини.
Практична робота 1. Позначення на контурній карті частин Світового океану.
3. Властивості води.
4. Вода — розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини.
Практична робота 2.Дослідження розчинності речо-вин, що використовуються у побуті.
5. Прісна та морська вода.
Дослідницький практикум. Як опріснити воду?
6. Робота води в природі
7. Використання води людиною. Охорона води .
8. Запитання до природи. Вода — руйнівник чи рятівник? Печери.
9. Повітря (6 год.)
Повітря, його склад та властивості.
10. Як нагрівається повітря над суходолом і водною повер-хнею
11. Рух повітря.
Дослідницький практикум. Як змусити вітер працюва-ти?
12. Охорона повітря від забруднення.
13. Міні-проект. Виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його забруднення.
14. Перевірна робота
15. Гірські породи. Грунти (7год.)
Поняття про гірські породи, їхня різноманітність.
16. Як добувають корисні копалини.
17. Дослідницький практикум. Які корисні копалини є в моєму краї? Практична робота 3. Ознайомлення з колекцією корисних копалин.
18. Види корисних копалин. Використання корисних копа-лин у господарській діяльності людини.
19. Ґрунт — важливе тіло природи. Склад грунту.
20. Чому ґрунти потребують охорони.
21. Запитання до природи. Як поліпшити властивості ґрун-ту?
22. Сонце – джерело енергії на Землі (8 год).
Що таке енергія.
23. Сонце — найпотужніше джерело енергії.
24. Використання енергії вітру.
25. Енергія рухомої води
26. Дослідницький практикум . Як зберегти тепло в будинку .
27. Як потрібно економити електроенергію.
28. Творчий проект. Захисти природу.
29. Перевірна робота.
30. Рослини, тварини і середовища їх існування (24 год.)
Різноманітність рослин.
31. Рослини — організми
32. Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин
33. Умови розвитку рослин.
Практична робота 4. Умови розвитку рослин.
34. Як виростити нову рослину без насіння.
Практична робота 5.Розмноження кімнатних рослин.
35. Пристосування квіткових рослин до різних умов життя.
Практична робота 6.Робота зі зразками гербаріїв квіт-кових рослин.
36. Різноманітність культурних рослин
37. Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи.
38. Тварини. Різноманітність тварин
39. Комахи
40. Риби
41. Птахи
42. Звірі, або ссавці
43. Хто чим живиться. Ланцюги живлення.
Практична робота7. Складання схеми ланцюгів жив-лення.
44. Свійські тварини. Походження свійських тварин від ди-ких.
45. Гриби — організми. Значення грибів для природи
46. Гриби їстівні та отруйні
47. Бактерії
48. Запитання до природи. Чому бактерії називають і дру-зями, і ворогами людини?
49. Віруси
50. Охорона рослинного і тваринного світу
51. Червона книга України
52. Заповідники. Ботанічні сади.
53. Заповідні території рідного краю
54. Запитання до природи. Які легенди про рослини і тва-рин складали наші пращури? Материнські сльози (мар-гаритки). Лелека. Про криницю-журавля. Соловейко.
55. Перевірна робота
56. Людина та її організм (11 год.)
Організм людини
57. Опора тіла і рух
58. Формування постави
Практична робота8. Перевірка власної постави.
59. Травна система
60. Харчування
Дослідницький практикум.Раціон здорового харчування.
61. Дихальна система
62. Кровоносна система
Практична робота 9. Вимірювання частоти пульсу.
63. Шкіра. Як берегти шкіру
64. Органи чуття. Гігієна органів чуття .
Дослідницький практикум. Як визначити гостроту свого зору?
65. Здоровий спосіб життя
66. Перевірна робота.
67. Як досліджувати природу влітку?
68.

                                                                         Я у світі
(За підручником О. В. Тагліної, Г.Ж. Іванової «Я у світі», Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів, Харків, Видавництво «Ранок», 2013)
                                                                       35 годин
№ з/п                                                          Зміст уроку                                             Дата   Примітка
Людина(11 год)
1. Людина як частина природи і суспільства. Головне чудо світу.
2. Людина – частина живої природи.
3. Розвиток людини протягом життя.
4. Людське «Я».
5. Зовнішність і краса людини.
6. Характер людини.
7. Прагнення до самостійності.
8. Успіх і навчання.
9. Вчимося вчитися.
10. Вчимося вчитися. Розвиваємо свої здібності.
11. Я- людина. Мої знання і мої досягнення.
Людина серед людей (8 год)
12. Сім,я. Склад сім,ї.
13. Основні обов,язки у сім,ї. Шанобливе ставлення до ста-рших та інших членів сім,ї.
14. Школа. Історія рідної школи. Збереження традицій.
15. Людські чесноти.
16. Дружні стосунки між школярами.
17. Співпраця. Правила дружної роботи.
18. Правила культурної поведінки.
19. Вивчаємо правила культурної поведінки. Перевір свої знання.
Людина в суспільстві(8 год)
20. Я в суспільстві.
21. Україна – незалежна держава.
22. Символи України.
23. Громадянин україни. Права і обов,язки громадян.
24. Свята моєї Батьківщини.
25. Правопорушення.
26. Думаю про наслідки. «Що буде, якщо…»
27. . Проект «Славетні українці»
Людина і світ(6 год)
28. Країни світу. Україна на карті світу.
29. Україна- європейська держава.
30. Різноманітність народів світу.
31. Вивчаємо різні народи і країни.
32. Винаходи людства.
33. Винаходи людства. Проект.
34. Славетні українці і їх внесок у світову культуру, науку, спорт. Проект.
35. Перевір свої знання. Підсумковий урок.

                                                        Образотворче мистецтво
                                                              (За підручником )
                                                                         35 год.
№ з/п                                                      Зміст уроку                                               Дата   Примітка
1. У майстернях графіка та живописця (8год.)
У майстерні художника-графіка.
2. Штрихи осені.
3. Ритм хвиль
4. У майстерні живописця
5. Дарунки природи
6. Кружляє листопад
7. Барви осені
8. Осінні враження
9. У майстернях скульптора, архітектора і народних майстрів(7 год.)
У майстерні скульптора
10. Світ рослин у рельєфі
11. Гармонія архітектурних форм
12. Місто майбутнього
13. Краса народних виробів
14. Вироби гончарів (дивовижна ваза)
15. Новорічний карнавал
16. В гостях у художників: пейзажиста, анімаліста, портретиста, майстра натюрморту (9год.)
Жанри образотворчого мистецтва.
17. Види пейзажів
18. Уявний краєвид
19. Речі чарівників
20. Спорт очима художників
21. Види портретів
22. Веселий танок.
23. Анімалістичний жанр
24. Птахи в польоті
25. Краса побуту
26. Улюблені сюжети в мистецтві. Художник і театр. (8 год.)
Світ казок в ілюстраціях
27. Художник у театрі
28. Магія бутафорії.
29. Театральний костюм
30. Лялька в театрі.
31. Театральна афіша.
32. Картинна галерея
33. Перевір свої досягнення
34. Художні загадки
35. Підсумковий урок

Категорія: Календарно-тематичне планування | Додав: (02.08.2014) | Автор: маша
Переглядів: 7330 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!