Формування пізнавальної активності учнів при викладанні курсу "Я у світі" - Інноваційні технології навчання - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Інноваційні технології навчання [ Додати статтю ]

Формування пізнавальної активності учнів при викладанні курсу "Я у світі"
Косенко Віра Василівна, вчитель початкових класів Пальмірської ЗОШ I-III ступенів Золотоніської районної ради Черкаської області

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ «Я У СВІТІ»

Анотація: У роботі висвітлено досвід вчительки по використанню нетрадиційних форм і методів при викладанні курсу «Я у світі» з метою активізації пізнавальної активності школярів.

Інтеграція України в європейський освітній простір викликала необхідність переглянути деякі підходи до навчанні школярів, проаналізувати фактори, що гальмують підвищення якості та формування життєспроможності особистості.
Провідне місце у переході загальноосвітніх закладів на новий якісний рівень відводиться розробці та впровадженню педагогічних інновацій. На сучасному етапі розвитку системи освіти відбувається перехід до особистісно-зорієнтованого навчання, метою якого є процес психолого-педагогічної допомоги дитині у становленні її суб’єктності,культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні.
Навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти і спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання.
Метою предмета є особистісний розвиток учня, формування його соціальної і життєвої компетентностей на основі поетапного засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює загальнолюдські, загальнокультурні і національні цінності, соціальні норми, громадянську активність, практику прийнятої в суспільстві поведінки, толерантного ставлення до відмінностей культур, традицій, різних точок зору.
Предмет «Я у світі» за навчальним планом реалізується в 3-4 класах і охоплює такі теми: «Людина», «Людина серед людей», «Людина в суспільстві», «Людина у світі», що сприяє поетапному усвідомленню учнями єдності компонентів «Я − сім’я − школа − рідний край − Україна − світ»; розкриває взаємодію людей у сім’ї, колективі, суспільстві; передбачає активне спілкування дітей з природним і соціальним оточенням, накопичення досвіду особистісного ставлення до системи цінностей демократичного суспільства.
Цей курс передбачає створення передумов для усвідомленого сприймання і засвоєння соціальних та морально-правових норм, історичних, національно-культурних традицій українського народу. Він враховує наступно-перспективні зв’язки між довкіллям і основною ланкою школи [3,204].
У дидактико-методичній систематизації навчального матеріалу особливо важливого значення надається зв’язку його з життям, оскільки обмеженість відповідного досвіду учнів потребує постійного залучення й аналізу життєвих вражень − цієї головної чуттєвої опори набутих знань. Це ж стосується принципу поєднання методів і прийомів навчання − він передбачає активне й свідоме нагромадження, а відтак − і узагальнення вражень із різних джерел, доцільну організацію самостійної й пошукової діяльності учнів. Це сприятиме пізнанню самими учням свого довкілля і самовизначенню у ньому, дасть можливість формувати у них елементарні навички дослідницької роботи, співпраці з іншим людьми і виробляти зацікавлене практичне ставлення до пізнаваних об’єктів.
Загально відомо, що інноваційна діяльність залежить від багатьох факторів і перш за все пов'язана з необхідністю вдосконалення педагогічних знань. Інноваційність головним чином стосується дидактики, проведення уроків, інших видів занять і методів навчання. Для нас учителів — це широке і вдячне поле діяльності, де учень може виявити ініціативу, свої інтелектуальні здібності та організаційні вміння.
Педагогічна інноватика зумовлена змінами в характері освіти, значимістю освіти для особистості, орієнтація її на активне засвоєння учнями способів пізнавальної діяльності. Педагогічні інновації (нововведення), існують як в педагогічній практиці, так і в педагогічній науці.
Формуючись під впливом наукових досягнень, педагогічна практика акумулює особистісний педагогічний досвід окремого вчителя чи колективу навчального закладу в цілому, відображаючи його ставлення до педагогічної творчості предмету нововведень.
Потреба в конкретній методичній роботі, у творчій самореалізації педагога є рушійною силою інноватики. Н.І. Клокар стверджує, що новаторство — це «вищий ступінь педагогічної творчості, це педагогічне винахідництво нового, якого ще немає у педагогічній практиці, яке ще широко не висвітлене в педагогічній літературі».
Метод проектів завжди зорієнтований на самостійну діяльність учнів — індивідуальну, парну чи групову, яку учні виконують на протязі означеного відрізку часу. Завжди передбачає вирішення якоїсь проблеми, яка вимагає інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її вирішення. Результати виконання проектів повинні бути відчутними; якщо це теоретична проблема, то конкретне її вирішення, якщо практична — конкретний результат.
В чому ж переваги методу проектів:
• учень не просто отримує суму знань, він вчиться не тільки набувати їх самостійно, але вміло користуватися ними;
• набуття комунікативних навичок і умінь, вміння працювати в групах, виконуючи різні соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника);
• актуальність широких людських контактів, знайомство з різними культурами, різними точками зору на одну проблему;
• значення для розвитку учня вміння користуватися дослідницькими методами; збирати необхідну інформацію, факти, вміти їх аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, роботи висновки.
Для того, щоб оволодіти методом проектів, необхідно знати їх типологію, пам’ятати, що використання їх в навчальному процесі вимагає від учителя серйозної підготовки. Проекти розрізняються у відповідності до типологічних ознак: за методом, який домінує в проекті, за характером контактів, за кількістю учасників проектів, за його тривалістю.
В третьому класі на уроках предмету «Я у світі» учні працюватимуть над проектом «Історія моєї школи».
Задум: зібрати матеріали, пов'язані з історією своєї школи;ознайомити з ними учнів школи.
Правила спільної роботи
 Висловлюватися по черзі, не переривати того. Хто говорить.
 Утримуватися від оцінок та образ.
 Намагатися дійти спільної думки.
 Якщо ролі розподілені, виконувати лише свою.
 Домовитися, хто говоритиме першим.
План виконання проекту
1. Обговоріть з однокласниками задум проекту та сформуйте групи його учасників.
2. Визначте завдання, які ви будете виконувати:
 збирати інформацію про створення школи, її перших учителів, учнів, які стали гордістю школи.
 брати інтерв'ю у вчителів, батьків та самих учнів;
 оформлювати фотовиставку, альбом, плакати тощо.
3. Домовтеся, де будете шукати потрібні матеріали.
4. Складіть план роботи.
5. Розподіліть обов'язки між учасниками проекту.
6. Зберіть необхідні матеріали. Відберіть найцікавіші.
7. Оформте проект.
8. Підготуйте презентацію вашої роботи ( запросіть гостей, продумайте план виступу,виготовте програмки тощо).
9. Презентуйте ваш проект перед гостями.
10. Оцініть діяльність учасників проекту.
До основних понять інноваційних технологій відноситься:
- індивідуальна робота;
- контроль та оцінка навчальних досягнень учнів (через контрольні роботи, тести, завдання, робочі зошити і т. д.)
- робота в парах, групах і додаткове навчання
- застосування ІКТ
Вивчаючи предмет «Я у світі» варто залучати учнів як до індивідуальної так і колективної практичної роботи. Говорячи про Україну як про державу освічених людей, варто запропонувати учням принести до школи свою улюблену книжечку. Зробити у класі виставку книжок. Хай учні коротко розкажуть одне одному про їхні книжки. Таким чином виховуватимемо любов до книги,інтерес до знань. Це найкраще доведення, що знання - найбільша цінність. Найпереконливіші аргументи учня чи учениці добре було б відмітити подарунком (малюнком чи аплікацією). Вивчаючи тему «Як досягти успіху», третьокласники можуть виконати таку практичну роботу: зібрати у класі бібліотеку книжок про життя видатних людей, обмінятися книжками. Читаючи, хай звертають увагу на зв'язок між працьовитістю цих людей і їхнім досягненням. А з допомогою батьків вироблять власні правила досягнення успіху у житті. Вивчаючи тему «Сім'я» зробіть із учнями колаж із малюнків того родовідного дерева, у якого найбільше гілок. Автор цього малюнка найбільше за інших знає про себе і своє коріння. Нехай учні принесуть до школи свої сімейні світлини. Разом із однокласниками зроблять фотовиставку. Обміняються враженнями. Добре, якщо діти зростають у повноцінних сім'ях де у домі лад. А де лад - там і добробут і затишок і усі знають, що й коли робити, хто кого має слухати. Запропонуйте учням роботу в парах: нехай обміняються історіями, як і коли дорослі допомогли їм уникнути прикрих пригод. А вивчаючи Обов'язки в сім'ї, учні працюють парах, виписують на дошку ті з перелічених на уроці обов'язків, які виконують більшість із них, і ті, які назвали лише деякі учні. Обговоріть, які обов'язки віднині має виконувати кожен.
Школа для учнів є другою домівкою. Ознайомивши учнів з «Основними правилами школяра» варто запропонувати практично оформити ці правила на плакаті. Поступово доповнювати їх тими, які дітям здаються важливішими, щоб їхнє шкільне життя не затьмарювалося неприємностями. Хай учні позмагаються в парах чому чемна людина ніколи не ображає інших людей, не обманює, не вихваляється, а тих хто більше знає чемних слів нагородіть знаком «Золота дитина» і підпишіть йому (їй) вітальну листівку з колективним побажанням.
Об'єднавши учнів в пари, запропонуйте обговорити правила користування телефоном.
- На початку розмови треба назвати себе.
- Не можна запитувати, з ким говориш.
- Говорити треба просто і ясно.
- Не бажано телефонувати до 9 годин ранку і після 22 годин вечора.
А з допомогою батьків хай діти складуть правила користування мобільним телефоном у громадських місцях. Виготовте відповідний плакат. Його можна вивісити у вестибюлі школи. Вивчаючи тему «Людські чесноти», учні на основі тексту і малюнків складають правила ввічливості, а поради нечемному хлопчику із вірша Грицька Бойка «Сашко» записують на плакаті. Запропонуйте і організуйте в класі куточок добрих справ. На великий аркуш можна наклеювати маленькі смужки з побажаннями своїм друзям, описом справ, за які вони комусь вдячні. Вчіть учнів дотримуватись даного слова. А разом з батьками хай діти складуть для себе план виконання зобов'язань і щоразу підглядають у нього перевіряють чи дотримуються даного собі слова. Нью-Йоркська телефонна компанія дослідила, яке слово люди вимовляють найчастіше. Ним виявилося слово «Я». Проведіть з учнями тренінг «Який Я ? Який ти ?».
Мета тренінгу: формування позитивного відношення учнів до себе, друзів, однокласників; виховання гуманістичних рис характеру у майбутнього покоління.
Обладнання:
- картки: «Я», «Ти», «Люблю свою родину», «Маю друзів», «Навчаюсь в школі», «Маю багато захоплень», «Ми усі різні…»;
- знаки оклику, вирізані з кольорового паперу;
- чисті аркуші;
- кольоровий папір.
Хід тренінгу
1. Пізнавальна мотивація
Дітям пропонується завдання:
Відгадайте заховане в колі слово. На допомогу вам фрази, які відносяться до цього слова ( фрази написані на стрілках ).

Навчаюся Маю
у школі друзів
Я
Люблю свою Маю свої
родину захоплення

Діти пропонують свої варіанти відповідей та вгадують заховане слово.
Відкриється заховане слово: «Я».
2. Робота над поняттям
Учитель. Чи можете ви сказати про себе такими ж фразами: я люблю свою родину, навчаюсь у школі і т. п.?
Далі вчитель розповідає про одного з учнів, називаючи його зовнішні риси, риси характеру, захоплення та інші характеристики.
Відгадайте, про кого з вас ( про яке «Я» ) ця розповідь?
Подібні розповіді вчитель може скласти про 2-3 учнів.
Учитель. Кожен з нас не схожий на іншого. Чим же ми відрізняємось один від одного?
Діти висловлюють свою думку. Учитель узагальнює відповіді дітей та показує картки:
ЗОВНІШНІСТЬ ЗАХОПЛЕННЯ
ЗВИЧКИ ХАРАКТЕР
Дітям пропонується написати на аркушах те, що відрізняє кожного з них один від одного. Дитячі роботи вивішуються навколо букви Я. Діти самі зачитують про себе або це робить учитель.
Учитель. Діти, що ви помітили у ваших роботах?
Звертається увага дітей на повторюваність характеристик. Діти доходять висновку:
МИ УСІ РІЗНІ
3. Введення нового поняття, робота над поняттям
На дошку вивішується слово ТИ та прислів'я:
Лагідні слова говоримо сміливо
Добрі слова краще солодкого пирога
Лагідне слово і кошеняті приємне
Добре слово може врятувати,
а зле –поранити
Учитель. Як ви розумієте зміст цих прислів'їв? Як вони пов'язані з нашими словами «Я» і «Ти»?
Діти висловлюють свої думки щодо цих запитань. Учитель узагальнює їх вислови, а потім пропонує:
- Давайте казати один одному тільки добрі, лагідні слова. А сьогодні я пропоную вам зробити сусідові за партою маленький подарунок з добрих, лагідних слів: подарувати йому свої компліменти та написати їх на ось такому знакові оклику. Ці компліменти ви можете подарувати однокласнику або причепити на дошку поряд зі словом «Ти» і прочитати їх для всього класу.
4. Рефлексія. Підбиття підсумків
Учитель. Над якими поняттями ми сьогодні працювали?
- Які слова були у нас сьогодні в гостях?
- Чи важливі вони для вас?
- Чи важливо, щоб слова «Я» і «Ти» завжди жили дружньо?Чому?
- Давайте будемо пам'ятати про це і будемо намагатися частіше вживати такі слова.
Використання комп'ютерних технологій дає змогу підвищити зацікавленість учнів, а також поліпшити якість сприйняття матеріалу. Використання комп'ютера для тестування дає учням можливість відпочити від кулькової ручки і розім'яти пальці рук. Учні можуть перевірити свої досягнення вибравши правильну відповідь:
1.Людині для життя необхідні:
а) повітря, вода, їжа, тепло;
б) цукерки, лимонад, морозиво;
в) іграшки,комп'ютер, телевізор;
2. Діти в сім'ї мають:
а) тільки права;
б) тільки обов'язки;
в) права та обов'язки.
3. До культурної спадщини українців належать :
а) річки, моря, озера;
б) твори мистецтва, книжки;
в) народні звичаї.
4. Вчитися треба для того, щоб:
а) похвалили мама й тато;
б) бути успішними у житті;
в) виділятися серед інших.
5. Для людини найважливіше:
а) гарний одяг;
б)колір очей;
в)поведінка.
6. Права та обов'язки громадян записано:
а) у зошиті;
б) у Конституції;
в) у підручнику.
Важливою умовою при вивченні предмета «Я у світі» є залучення учнів до активної пізнавальної діяльності, оскільки об'єкти вивчення важливо сприймати безпосередньо; застосовувати практичні методи навчання, використовувати набуті дитиною знання про способи громадянської активності у знайомих, змінених, набутих педагогічних ситуаціях, що впливатимуть на розвиток досвіду індивідуальної творчої діяльності, залучати до співпраці батьків, створювати умови для самовираження, організації комунікативного спілкування, застосовувати у навчальному процесі елементи дискусії, що є ефективними засобами розвитку особистості, її громадських якостей.


Використана література
1. Бібік Н.М. Я у світі. 3 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Х.: «Основа», 2013 – 160 с.
2. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. Тренінги життєвих навичок: посібник для учнів старшого підліткового та юнацького віку. – К.: Освіта, 2013. – 168 с.
3. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 392 с.
4. Химинець В.В., Кірик М.Ю. Інновації в початковій школі. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 312 с.

Джерело: http://oipopp.ed-sp.net/
Категорія: Інноваційні технології навчання | Додав: (30.05.2014) | Автор: Косенко Віра Василівна
Переглядів: 2232 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!