Упровадження здоров'язбережувальних технологій на уроках "Я у світі" - Інноваційні технології навчання - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Інноваційні технології навчання [ Додати статтю ]

Упровадження здоров'язбережувальних технологій на уроках "Я у світі"

Ніколайчук Клавдія Юріївна,
учитель початкових класів
Черкаської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 15

  УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ «Я У СВІТІ»

Життя моїх маленьких учнів тільки починається, і воно сповнене планів та надій. Що ж потрібно для здійснення цих планів? Найперше — це здоров'я. Добре здоров'я допоможе прожити цікаве різноманітне, сповнене радості життя. Цінність будь-якої педагогічної технології зводиться нанівець, якщо здоров’я дитини погіршується. Статистика свідчить про тенденції щодо погіршення зору, постави, емоційного та духовного комфорту, порушення діяльності дихальної та серцево-судинної системи протягом перших чотирьох років навчання. Тому актуальність вибору науково-методичної проблеми очевидні. Незаперечним є факт, що впровадження здоров'язбережувальних технологій при вивченні предмету «Я у світі» має велике практичне значення.
Конституція України визначає життя і здоров’я людини одними із найвищих соціальних цінностей [1].Тому держава зобов’язана забезпечити якнайповнішу реалізацію цих цінностей і за цих умов вирішити завдання виховання здорового покоління.
Для виконання цієї мети є розробка та адаптація до специфіки навчальної діяльності у початковій школі системи виховних заходів, які дозволяють реалізувати методи, прийоми та форми роботи, що сприяють функціонуванню та збереженню здоров’я дітей.
Діяльність у межах проекту «Подорож до Замку Здоров’я» передбачає розв'язання наступних завдань:
1. Забезпечити наступність та взаємозв'язок здоров'язбережувальної педагогічної діяльності на уроках «Я у світі».
- формувати уявлення щодо взаємозв'язку між здоров'ям дитини та здатністю до самореалізації в майбутньому;
- формувати гуманні взаємини між дітьми в шкільному та позашкільному середовищі, бережливе ставлення до природи;
- пропагувати культ здоров'я в школі та сім'ї;
- забезпечувати відповідну рухову активність дітей під час навчально-виховної діяльності;
- формувати позитивну емоційно-почуттєву сферу особистості;
- розвивати духовну сферу учнів.
Ці питання знайшли відображення в Національній доктрині розвитку освіти України, в якій відзначено, що пріоритетним завданням системи освіти є навчання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як найвищої цінності [3,с.10].
Гіпотеза дослідження науково-методичної проблеми ґрунтується на положенні про те, що застосування здоров'язбережувальних технологій сприяє, підвищенню творчої активності та пізнавальних інтересів молодших школярів.
Існує і багато визначень поняття «здоров'я». У глобальному розумінні — це одне з основних джерел радості, щасливого повноцінного життя. У значенні здоров'я - це стан життя і діяльності людини, який передбачає фізичне, психологічне і духовне благополуччя.
Геометрію здоров'я символізують чотири складові здоров'я: фізична, психічна, соціальна та духовна, вершина якої символ гармонії, що є найвищим прагненням людського буття. Усе своє життя людина перебуває в оточенні інших, певних соціальних груп. Саме в цих групах відбувається соціалізація особистості, вибір нею тих соціальних ролей, які вона зможе успішно і з задоволенням виконувати протягом життя. У цих соціальних групах людина стає такою, якою хоче стати, поводиться з людьми так, як хоче, щоб поводилися з нею. Це — показник соціального здоров'я[5,462].
Від того, як людина буде поводитися в оточенні інших людей, який шлях становлення вона собі вибере, залежатиме її самопочуття та поведінка. Невміння керувати почуттями та емоціями впливає на психіку. Психічна складова здоров'я визначає розвиток людини як особистості, забезпечує її пристосування в соціальному середовищі та душевне благополуччя. Умова — розвиток різноманітних емоцій та почуттів, уміння контролювати та керувати ними. Психічне здоров'я дає можливість людині оптимально пристосуватися до змін соціального середовища, пізнати себе, реалізувати власні потреби в процесі самоствердження [5.с.464-465]. Саме на уроках «Я у світі» при вивченні тем «Людина як частина природи і суспільства», «Розвиток людини протягом життя», «Вчимося вчитися», Людське «Я» реалізовуються ці знання.
Розумна думка, весела вдача, доброта, мудре слово, щире серце - це характеристики духовно здорової людини. Духовна складова здоров'я виявляється у вмінні бачити прекрасне у довкіллі і в собі, у розумінні сутності навколишнього світу, місця людини в природі і в суспільстві - при вивченні тем: «Вияви характеру»(чесність, доброта, щедрість, працьовитість), «Прагнення до самостійності», «Сім’я», « Склад сім'ї», «Основні обов’язки в сім’ї, «Позитивне ставлення до старших та інших членів сім’ї».
Показниками фізичного здоров'я є нормальний ріст і розвиток організму, спроможність виконувати певну дію - рухатися, працювати. Особистість повинна вміти позитивно оцінювати свою зовнішність, будову тіла, поставу, розвивати рухові здібності, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, швидко відновлювати сили після фізичного навантаження, турбуватися про стан свого здоров'я, безпеку власної життєдіяльності, активний відпочинок [3.с.10 – 11].
Глибоко переосмисливши сутність усіх складових здоров'я, я визначила напрями своєї педагогічної діяльності. Передусім - створення сприятливого здоров'язбережувального середовища. Усвідомлюючи необхідність дотримання норм шкільної гігієни, підсилюю ефективність впливу шкільного середовища шляхом створення в класі куточків релаксації, де в оточенні зелених рослин під супровід релаксуючої мелодії діти можуть відновити свою розумову і фізичну працездатність; використовую для ігрових посиденьок «килимок добрих думок», де в зручній і розслабленій позі учні мають змогу обмінятися своїми враженнями, передбаченнями; забезпечую простір спілкування і взаємодії, де малята можуть сісти за партами (столиками) в коло і колективно займатися улюбленими справами чи іграми; пропоную «крісло емоційного розвантаження», на якому діти можуть висловити свої почуття, невдоволення, пожалітися або поділитися радістю перемоги.
По-друге, підсилення здоров'язбережувального змісту освіти. У процесі підготовки до уроків я намагаюся доповнити зміст програм і підручників творами, у яких пропагується здоровий спосіб життя. Це можуть бути тексти для диктантів, тексти вправ, сюжетні задачі, добірка текстів для позакласного та родинного читання. Це додаткова інформація про факти, які ілюструють взаємозалежність між успішною самореалізацією особистості та її здоров'ям - тема «Людські чесноти»; біографічні дані видатних людей, які можуть бути прикладом для наслідування, наприклад, розробка проекту «Славетні українці»; матеріал епічних творів, який дає можливість висловити своє ставлення до зображуваного, дати оцінні судження; довідкова література; інформаційна база Інтернет.
По-третє, це забезпечення рухової активності учнів на уроках та в позаурочний час. Опрацювавши науково-методичну літературу з даної проблеми, я переконалася, що рухова активність сприяє збільшенню в клітинах організму особливих речовин — нейропептидів, що сприятливо позначається на настрої дитини, підвищує працездатність, покращує емоційний стан учнів. Це проведення психогімнастичних вправ таких як вправи на зосередження, вправи для зняття стресу, ігри медитації, комплекси фізкультхвилинок для очей, вправи для розвитку слуху і зору, дихальні вправи, вправи для «світлої голови». [6,с.114 – 126].
Організація позаурочної та позашкільної діяльності сприяє формуванню та збереженню всіх складових здоров'я. Це й віртуальна подорож «Україна – європейська держава», «Україна на карті світу» «Україна – незалежна держава», години спілкування, розігрування ролей у соціально-психологічному театрі, спортивні ігри та змагання, екскурсії, походи тощо.
Важливим осередком збереження і зміцнення здоров'я дитини є співпраця з родинами учнів. Тому практикую лекції для батьків, «Коло ідей», спільні спортивні та оздоровчі заходи; опитувальники з метою діагностики причин негативних станів та явищ, зустрічі з фахівцями з питань охорони здоров'я [6, с. 123]. У своїй діяльності я керуюся такими принципами: систематичності; свідомості і активності учнів; врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; емоційного комфорту; духовності і моральності; контрасту (чергування рухливих і малорухливих форм роботи сприяє нормалізації балансу процесів збудження і гальмування); помірності. У практиці постійно звертаюся до праць майстрів педагогічної справи. Вчуся дбати про здоров'я своїх вихованців у Василя Сухомлинського та його «Школі радості». З особливим натхненним почуттям перечитую і відкриваю новий зміст у творах про гуманно-особистісний підхід та феномен усмішки Шалви Амонашвілі. Твори К. Ушинського спонукають використовувати виховний, оздоровчий потенціал природи.
Оскільки я асоціюю систему цінностей, ставлень і способів діяльності вчителя початкових класів із материнськими покликами турботи про учнів, то вершиною цінностей освітніх технологій вбачаю саме здоров'язбережувальні технології, які поєдную з технологією розвитку критичного мислення, інтерактивними технологіями навчання, технологією створення ситуації успіху, диференційованим підходом за ступенем самостійності та складності.
Вважаю, що вдалий вибір інтерактивних технологій навчання забезпечить рухову активність учнів на уроках «Я у світі». Найкраще вдаються мені такі форми та прийоми роботи: «Обери позицію!» робота в динамічних парах, «Карусель», «Акваріум». Індивідуальний та диференційований підхід до навчання допомагає викликати в дитини віру у власні сили, що є показником психічного здоров'я. Диференціюючи завдання за ступенем складності, даю шанс відчути задоволення від розумової напруги і порадіти з успішного подолання певного рівня ускладнення. Диференційований підхід за ступенем самостійності створює середовище підтримки й опори та допомагає підвищити рівень компетентності слабших учнів, самореалізуватися кожній дитині. .
Дуже цінними є прийоми створення ситуації успіху, які дають можливість осяяти обличчя дитини усмішкою, запалити вогник в очах, додати «живинку» в пізнавальну діяльність.
У моїй практиці домінують індивідуальна, парна та групова форми роботи. Аналіз результативності цих форм роботи показує, що вони є високоефективними, створюють умови творчої діяльності, сприяють підвищенню пріоритету людських цінностей та чеснот, зокрема взаємодопомоги та взаємовиручки, сприяють покращенню рівня соціальної адаптації. Так позитивно впливають на здоров'я школярів емоційне «поглажування» — викликати в дитині віру в себе, похвалити за будь-що, навіть незначне; надання можливості підготувати для учня спеціальне завдання, з яким він зможе успішно впоратися; обмінятися ролями — запропонувати учневі оцінити роботу інших дітей, підготувати виступ на визначену тему, запитання чи завдання до теми учителеві. Досить ефективними є такі прийоми, як «Пастка» - навмисна помилка (назва прийому говорить сама за себе, проте варто використовувати його на матеріалі, вже відомому учням); завтрашня радість — умовне перенесення успіху в справі на найближче майбутнє; кишеня ідей — підготовка дитиною цікавих фактів до теми, вивчення якої не потребує великих зусиль; «еврика» — дати дитині можливість пережити радість відкриття уже відомих фактів чи явищ розкриває красу процесу пізнання.
Значну увагу я приділяю вербальній оцінці, яка включає фрази:
- це дуже важливо і у тебе неодмінно вийде...,
- навіть якщо не вийде — нічого страшного,
- саме ти міг би виконати цю справу...,
- ось ця деталь (елемент, частина) вийшла дуже гарно!
Досвід свідчить, що прийоми створення ситуації успіху допомагають дитині легше адаптуватися до шкільних навантажень і уникнути перевантажень та хронічного стресу. У фізіологічному ракурсі радість розширює судини, нормалізує обмінні процеси, гармонізує психіку. Ще Аристотель вважав, що «думка стає жвавішою, коли тіло розігріте рухами». Тому дуже корисними вважаю використання таких прийомів:
- проведення певного етапу уроку стоячи, що сприяє корекції навантаження на опорно-руховий апарат;
- «Естафета». Суть прийому: виконавши певне завдання на дошці, дитина передає «естафету» іншому, довільно рухаючись по класу;
- «Пантоміма». Це демонстрація будь-якої букви, цифри, слова за допомогою свого тіла;
- «Імітація» - наслідування певного явища, характерних рис людини чи тварини за допомогою міміки, жестів, зміни пози тіла;
- «Спіймай слово» - вибірковий сплеск у долоні на відповідне слово, звук, дію;
- «Ранкова зустріч». Зустріч малят у колі на ковдрі, яка містить дихальну гімнастику, обмін компліментами, уявлення приємного, що має відбутися цього дня;
- «Терези». Рух тіла за принципом дії терезів - (рівновага, переваження) як відповідь на певне завдання, порівняння;
- виконання певного завдання під супровід легкої музики;
- хвилинки слухання тиші, шелесту листя, пісні дощових крапель, пташиного співу;
- милування природою, художнє споглядання творів образотворчого та фотомистецтва;
- руханки.
Серед допоміжних здоров’язбережувальних засобів виділяю фізкультпаузи, рухливі ігри, хвилинки релаксації, самомасаж, пальчикову гімнастику, проведення певного етапу уроку на свіжому повітрі, валеологічні хвилинки. Особливе значення надаю гумористичним хвилинкам [7, с. 8 - 44]. «Сміхотерапія», «Кольоротерапія», «Казкотерапія», «Звукотерапія», «Квіткотерапія».
Особливий інтерес викликає технологія - музична релаксація. Відомо, що позитивне емоційне збудження від слухання приємних мелодій і пісень поліпшує увагу, стимулює інтелектуальну діяльність. Зокрема, працюючи із навчальним комплектом «Винаходи людства», я спостерігала вияв широкої гами позитивних почуттів та емоцій: натхнення, захоплення, радість, піднесення, задоволення. Діти легко позбавлялися психоемоційного напруження, уникали внутрішніх конфліктів, прагнули до гармонії із своїм власним «Я» та навколишнім світом.
У своїй діяльності поряд із традиційними уроками практикую нетрадиційні форми проведення уроку: інтегровані, уроки-прогулянки, уроки милування, уроки художнього сприйняття природи, поезії, музики, живопису, заочні мандрівки, які допомагають розкрити духовний та інтелектуальний потенціал учнів, зберегти й зміцнити їхнє здоров'я.
У структурі уроку особливу увагу приділяю організаційній частині, адже саме тут я можу налаштувати дітей на активну творчу діяльність, створити позитивний настрій, зосередити увагу. На етапі повідомлення теми та завдань уроку зазвичай даю змогу дітям презентувати очікувані результати, щоб, урахувавши їх, внести доповнення чи корективи до плану уроку. Успіх будь-якої діяльності залежить не лише від здібностей і знань, а й від мотивації, тобто від прагнень самоствердитися, досягти високих результатів. Тому всіляко прагну підвищити рівень мотивації на відповідному етапі уроку, що спонукає дитину до діяльності, здобуття більших результатів. Серед складових мотивації виділяю особисту значущість певних знань для становлення особистості, продуктивність навчальної діяльності, розумовий розвиток дитини, практичність нових знань.
Чільне місце в системі роботи над проблемою виділяю організації оздоровчої роботи під час канікул.
У кінцевому результаті очікую гармонійного розвитку дитини, що передбачає її фізичне, психічне, соціальне та духовне здоров'я, інтелектуальну достатність, морально-етичну досконалість, що нині є пріоритетною. Це передусім створення доброзичливої атмосфери спілкування і взаємодії, покращення стосунків, уникнення конфліктів, здатність учнів художньо сприймати природу та твори мистецтва, згуртованість учнівського колективу, відсутність відособленості, підвищення пізнавальної активності, покращення рівня інтелектуальних можливостей, позитивна мотивація навчальної діяльності, відсутність у листі здоров'я тенденцій до погіршення показників фізичного здоров'я.

Використана література:
1. Конституція (Основний закон) України. – К., 1996.
2. Якименко С.І. Формування культури здорового способу життя учнів основної школи у позакласній роботі: навч.-метод. посібник / С.І. Якименко, Н.В. Оксенчук. – К. : Видавничій Дім «Слово», 2012. – 288 с.
3. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Шкільний світ. – К., 2001. – 24 с.
4. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П. Наволокова. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 176 с.
5. Оржеховська В.М. Здоров’язбережувальне навчання і виховання: проблеми, пошуки / Валентина Михайлівна Оржеховська //
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : [збірник наукових праць / Інститут проблем виховання
АПН України; за ред. І.Д. Беха]. – Вип. 10, т. 1. – Камянець-Подільский : Видавець Зволейко Д.Г., 2007. – С. 461 – 466.
6. Фізкультхвилинки у початковій школі. 2-ге вид., зі змін. та доповн./ Упор.: Т.В.Ухіна, О.В. Лабащук.- Тернопіль: Мандрівець, 2008.-128с.
7. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій. 1-4 класи. – Х.: Вид. група «Основа», 2007.-160с. –(Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»); Вип.,6(42))Джерело: http://oipopp.ed-sp.net/
Категорія: Інноваційні технології навчання | Додав: (30.05.2014) | Автор: Ніколайчук Клавдія Юріївна
Переглядів: 1635 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!