Характеристика учня - Я - класний керівник - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Я - класний керівник [ Додати статтю ]

Характеристика учня

Характеристика

П.І.Б,
01.01.2005 року народження,
учня/учениці__класу
загальноосвітньої школи І - III ступенів №_


П.І. навчається у школі з першого класу. Зарекомендував себе як старанний, працелюбний, уважний, дисциплінований учень. Має навча​льні досягнення високого рівня. Здібний, має гарну пам'ять, логічне (об​разне, конкретне, творче) мислення, відповідально ставиться до навчан​ня, (гарно, добре, швидко) запам'ятовує учбовий матеріал, має високий навчальний потенціал. З цікавістю опановує всі шкільні предмети, але більш схильний до вивчення (точних, гуманітарних, природничих) дисци​плін. На уроках працює активно, творчо, виконує домашнє завдання, до​помагає товаришам. Багато читає, цікавиться додатковою літературою.

До виконання громадських доручень ставиться сумлінно. Був обра​ний (вказати громадянську посаду). Брав активну участь (у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського самоврядування у культмасо​вих заходах, у спортивному житті школи). Займався у (спортивному, тво​рчому, технічному) гуртку. Був учасником (шкільної, міської, обласної) олімпіади, конкурсу, турніру, нагороджений (дипломом, почесною грамо​тою, медаллю)

(Скромний, ввічливий, доброзичливий, веселий, товариський, стри​маний, врівноважений, розсудливий, акуратний, наполегливий, дисцип​лінований, коректний, справедливий, тактовний, чемний, цілеспрямова​ний самостійний піддається чужому впливу чи ні). Завжди свідомо вико​нує правила поведінки Користується повагою серед викладачів. Має ав​торитет серед товаришів Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (цікавляться на​вчанням, допомагають досягти успіху, приймають активну участь у житті класу, надають допомогу класному керівнику).

Директор школи (підпис)

Класний керівник (підпис)

***

Характеристика

П.І.Б.,
01.01.2005 року народження,
учня/учениці____класу
загальноосвітньої школи І - III ступенів №_

 

П.І. навчається у школі з першого класу. Зарекомендував себе як старанний, уважний учень. Має навчальні досягнення достатнього рівня. Відповіді учня (учениці) правильна, логічна, обґрунтована, хоча їм бракує власних суджень (хоч і мають неточності.) Навчається (в повну міру сво​їх сил, не в повну міру, потребує постійного контролю додаткового роз'яснення). Має довільну (зорову, слухову, механічну, змішану) пам'ять, (гарно, добре, швидко, повільно) запам'ятовує учбовий матері​ал. Здібний, має гарну пам’ ять, логічне (образне, конкретне, творче абс​трактне) мислення, проте (не завжди уважний, інколи не виконує домаш​нє завдання). Однакове старанно опановує всі шкільні предметі, але більш схильний до вивчення (точних, гуманітарних, природничих) дисци​плін. На уроках працює активно, виконує домашнє завдання.). Має доб​рий загальний розвиток. Любить читати.

(Сумлінно, дбайливо, старанно) ставиться до виконання громадсь​ких доручень. Був обраний (вказати громадську посаду). Брав активну участь (у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського само​врядування, у культмасових заходах, у спортивному житті школи . Був учасником (шкільної, міської, обласної) олімпіади, конкурсу, турніру, на​городжений (дипломом, почесною грамотою, медаллю). (Скромний, ве​селий, активний доброзичливий товариський, стриманий, врівноважений, розсудливий, дисциплінований, працелюбний, самостійний, одда​ється чужому впливу чи ні) Правила поведінки (завжди свідомо виконує, не завжди). Має авторитет серед товаришів. Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

Батьки приділяють належну увагу вихованню дитини (не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано впливають та інше).

Директор школи (підпис)

Класний керівник (підпис)

***

Характеристика
П.І.Б.,
01.01.2005 року народження,
учня/учениці___класу
загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.

 

П.І. навчається у школі з першого класу. Має навчальні досягнення середнього рівня. Належить до тієї категорії учнів, які не повною мірою використовують свій потенціал ( здібний, але значної старанності в ово​лодінні знаннями не виявив.) Навчається в повну міру своїх сил не в повну міру, потребує постійного контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, навчається погано), відповіді його (її) правильна але недоста​тньо осмислені (значну частину матеріалу відтворює на репродуктивно​му рівні, з помилками й неточностями, за допомогою вчителя може ана​лізувати навчальний матеріал ). Має довільну (зорову, слухову, механі​чну, змішану) пам'ять, (швидко, повільно) запам'ятовує учбовий матері​ал, потребує (багаторазового повторення і роз'яснення, більше часу на опрацювання матеріалу.) До уроків готується не систематично, характе​ризується недостатнім поточним самоконтролем за власною діяльністю, що призводить до численних помилок при виконанні навчальних за​вдань. Опанування частини шкільних предметів даєтеся важко, але схильний до вивчення (гуманітарних, природничих) дисциплін. Любить (конструювати, малювати, танцювати, співати). Мало читає (лише навчальний матеріал, не цікавиться додатковою літературою).

До виконання громадських доручень ставиться (сумлінно, дбайливо, недбало, безвідповідально). Брав активну участь (був байдужим) до громадського життя школи та класу. Був учасником (шкільної, міської, обласної) конкурсу, турніру, нагороджений (дипломом, почесною грамотою, медаллю). (Скромний, вразливий, мовчазний, нестриманий, імпульсивний, байдужий, принциповий, веселий, товариський, стриманий, врів​новажений. Розсудливий, самостійний, піддається чужому впливу чи ні). Правила поведінки (завжди свідомо виконує, не завжди, виконує на ви​могу вчителя, ігнорує, має порушення дисципліни, схилений до протиправної поведінки). Має багато друзів (замкнений) підтримує дружні сто​сунки з багатьма учнями (має декілька друзів)

Батьки приділяють належну увагу вихованню дитини (не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано впливають та інше).

Директор школи (підпис)

Класний керівник (підпис)

***

Характеристика
П.І.Б.,
01.01.2005 року народження,
учня/учениці___класу
загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.

 

П.І. навчається у школі з першого класу. Має навчальні досягнення початкового рівня. Виявив нейтральне ставлення до навчання (відсутно​сті інтересу до якого-небудь навчального предмету). Має певні здібності, але не бажає докладати зусилля задля подолання труднощів і досягнен​ня поставленої учбової цілі. Потребує детального кількаразового пояс​нення, роботу виконує під безпосереднім керівництвом. Має (зорову, ме​ханічну) пам’ять, повільно запам'ятовує учбовий матеріал, особливо важко даються точні науки. Характерний високий рівень тривожності (або байдужість). На уроках часто (неуважний, недисциплінований, займається сторонніми справами): Домашні завдання виконує частково і несистематично.

До виконання громадський доручень ставиться (сумлінно, дбайливо, недбало, безвідповідально). Приймай участь (у громадському житті шко​ли та класу, у культмасових заходах, у спортивному житті школи). Був учасником (шкільної, міської, обласної) конкурсу, турніру, нагороджений (дипломом, почесною грамотою, медаллю). (Скромний,веселий, мовча​зний, товариський, стриманий, , врівноважений, добрий, недисциплінова​ний, нестриманий, нахабний, упертий, хитрий, чуйний, імпульсивний, піддається чужому вплив/ чи ні). Правила поведінки (не завжди, виконує на вимогу вчителя, ігнорує, має порушення дисципліни, схильний до про​типравної поведінки). Має друзів серед однокласників (намагається ви​ділитись).

Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано впливають, постійні сварки, ігнору​вання дитини).

Директор школи (підпис)
Класний керівник (підпис)

***

Характеристика

П.І.Б.,
01.01.2005 року народження,
учня/учениці_____класу
загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.

 


П.І. навчається у ЗОШ №_м. _________ з першого класу. Зарекоме​ндував себе як (старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний) учень Володіє учбовим матеріалом на (високому достатньому, серед​ньому, низькому; рівні. Навчається (в повну міру своїх сил, не в повну мі​ру своїх сил, потребує постійного контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, навчається погано). Має довільну (зорову, слухову, механі​чну, змішану) пам'ять, (гарно, бобре, швидко, повільно) запам'ятовує уч​бовий матеріал. Виявляє (логічне образне, конкретне, творче) мислення. Має здібності до вивчення (вказати предмети). На уроках завжди (уваж​ний, активний, байдужий виконує домашні завдання, допомагає товари​шам). Має добрий загальний розвиток. Багато читає.

До виконання громадських доручень ставиться (сумлінно, дбайливо, недбало). Був обраний (вказати громадську посаду). Брав активну участь (у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського самовряду​вання, у культмасових заходах, у спортивному житті школи). Був учасни​ком (шкільної, міської, обласної) олімпіади/конкурсу/турніру, нагородже​ний (дипломом, почесною грамотою, медаллю). (Скромний, веселий, то​вариський, стриманий, врівноважений, розсудливий, дисциплінований, самостійний, піддається чужому впливу). Правила поведінки (завжди сві​домо виконує, виконує не завжди, виконує на вимогу вчителя, ігнорує, має порушення дисципліни, схильний до протиправної поведінки). Кори​стується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товаришів. Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано впливають).

Директор (підпис)
Класний керівник (підпис)

***

Характеристика
П.І.Б.
________року народження,
учня_-А класу
загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.

 

П.І. навчається в школі №_з першого класу. За час навчання зарекомендував себе як старанний, дисциплінований учень. Володіє учбовим матеріалом на високому рівні. Навчається із задово​ленням Має гарно розвинене мовлення, прекрасне логічне мислення. У Данила чудова пам'ять, швидко та досконало запам'ятовує навчальний матеріал, легко відтворює і вміло оперує вивченим матеріалом. Має зді​бності до вивчення математики і логіки. Хлопчик швидко обчислює, може розв'язувати задачі декількома способами. На уроках заведи активний, уважний, багато працює додатково, успішно виконує творчі завдання, за​вдання з логічним навантаженням, часто допомагає товаришам. В групо​вій роботі завжди стає лідером групи, часто пояснює матеріал одноклас​никам та слабо встигаючим учням. Данило добросовісно ставиться до виконання домашніх завдань: постійно готує додаткові повідомлення, розшукує і розповідає на уроках цікаві факти із життя, природи, історії. Хлопчик любить читати книги про техніку та природу, цікавиться історією.

До виконання громадських доручень ставиться добросовісно і сум​лінно. Два роки Данило відповідає в класі за випуск стінгазет. Хлопчик вміє організувати роботу і сам є активним дописувачем класної газети. Активну участь хлопчик бере у спортивному житті школи. Він був капіта​ном команди у спортивних змаганнях серед молодших школярів «Веселі старти» В 4 класі Данило приймав участь у шкільній та міській олімпіа​дах з математики, нагороджений дипломом. Кілька років приймає участь у міжнародній математичній олімпіаді «Кенгуру».

За характером Данило товариський, скромний. У спілкуванні з діть​ми та дорослими - ввічливий. Завжди виконує правила поведінки і є при​кладом для товаришів та однокласників Користується повагою серед вчителів, має авторитет у класі і є лідером, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

Директор школи (підпис)
Класний керівник (підпис)

***

Характеристика
П.І.Б.,
_____________ року народження,
учня___-А класу
загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.


П.І. навчається в школі №_з першого класу За пері​од навчання проявив себе працелюбним та уважним учнем. В початковій школі оволодів навчальним матеріалом на достатньому рівні. Навчаєть​ся в повну міру своїх сил, але перевагу віддає математиці логіці, приро​дознавству. У ________ хороша пам'ять, гарно розвинене логічне мислен​ня, усне мовлення, але має труднощі з грамотністю. Хлопчик має здібно​сті до вивчення точних предметів тому найбільш активний на уроках ма​тематики і логіки. На цих уроках має високий темп роботи, може швидко змінювати види діяльності.

У нього завжди чисті, охайні зошити, бережливе ставлення до кни​жок і підручників Учень має гарний загальний розвиток, цікавиться дитя​чою пригодницькою та енциклопедичною літературою. Регулярно відві​дує шкільну бібліотеку, багато читає.

До виконання громадських доручень ставиться відповідально. Денис активний учасник всіх спортивних змагань в класі і школі. Хлопчик регу​лярно бере участь в класних конкурсах, позакласних заходах. Другий рік відвідує шкільний гурток «Шахи і шашки» Інколи, по причині активності, порушує правила поведінки на уроці, може викрикувати і перебивати од​нокласників.

Денис дуже веселий, товариський, щирий і відкритий хлопчик. Він має багато друзів серед однокласників та старших учнів школи. В спілку​ванні з вчителями та старшими людьми хлопчик чемний і вихований. Ба​гато років відвідує дитячу спортивну школу, займається легкою атлети​кою. Часто приймає участь в міських змаганнях, нагороджений багатьма грамотами та медалями за призові місця. Денис захоплюється колекціо​нуванням.

Денис завжди стежить за своїм зовнішнім виглядом, він охайний та акуратний.

Директор школи (підпис)
Класний керівник (підпис)

***

Характеристика
П.І.Б.,
____________ року народження,
учениці___-А класу
загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.


П.І. навчається в школі №_з першого класу. Ірина зарекомендувала себе як працелюбна, але незібрана учениця За час навчання в початковій школі навчальним матеріалом оволоділа на се​редньому рівні. Навчається Ірина не в повну міру своїх сил і потребує постійного контролю зі сторони педагогів і батьків. Виявляє зацікавле​ність тільки до предметів художньо-естетичного напрямку. Дівчинка по​вільно запам'ятовує вивчений матеріал, має довільну механічну па​м'ять. На уроках трудового навчання і образотворчого мистецтва вияв​ляє творче мислення, її роботи завжди серед найкращих у класі. Ірина має здібності до вивчення англійської мови, але через неорганізова​ність і відсутність систематичної підготовки має середній бал. На уроках дівчинка уважна, але мало активна, часто відволікається, займається сторонніми справами. Ірина дуже любить дитячі журнали для дівчаток, але читає повільно і має проблеми з розумінням прочитаного. Найваж​че дається дівчинці математика, великі проблеми у роботі над розв'язком задач.

У класі Ірина мала декілька громадських доручень, але не завжди виконувала їх добросовісно і вчасно, потребує постійного нагадування, допомоги зі сторони товаришів та вчителя. Дівчинка проявляє зацікав​леність тільки до роботи пов'язаної з малюванням.

За характером Ірина спокійна сором'язлива, але в шкільному коле​ктиві почуває себе комфортно. Вона чуйна і постійно старається прийти на допомогу. Часто піддається чужому впливу і не завжди може прави​льно оцінити свої вчинки У спілкуванні з однокласниками пасивна, тому має одну подружку і не користується повагою та авторитетом серед од​нокласників. Декілька років Ірина займається в дитячій художній школі, її роботи можна побачити на шкільних та міських виставках дитячої тво​рчості, за що вона неодноразово була відзначена дипломами. Дівчинка завжди охайна зовні.

Директор школи (підпис)
Класний керівник (підпис)

***

Характеристика
П.І.Б.,
02.01. 2005 року народження,
учня____ -А класу
загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.


П.І. навчається в школі №_ з третього класу. У хлоп​чика були проблеми з навчанням поведінкою та спілкуванням у попере​дній школі і батьки були вимушені перевести його а інший дитячий колек​тив.

За час навчання хлопчик проявив себе як недисциплінований учень. Навчальний матеріал засвоїв на початковому рівні. Навчається погано, потребує постійного контролю та перевірки зі сторони вчителів і батьків. Антон не виявляє зацікавленості до навчання. Він повільно запам'ятовує навчальний матеріал має, має короткотривалу пам'ять, наочно-образне мислення, що не відповідає його віковим особливостям. Хлопчик не про​явив здібності до вивчення певних предметів у початковій школі. Домаш​ні завдання регулярно не виконував, до уроків приходив не підготовле​ний, тому постійно заважав товаришам. Антон не любить читати, але з цікавістю слухає додатковий матеріал, що готують діти і вчитель. Хлоп​чик не бажає займатися з логопедом, має проблеми у вимові, що відби​вається на грамотності усного і писемного мовлення.

До виконання громадських доручень ставиться недбало. На нього не можна розраховувати у важливих справах, тому діти не бажають брати його партнером в ігри, змагання, приймати в свою команду. Антон не прагне виправити ситуацію, не бажає спілкуватися з однокласниками ви​ховано та спокійно, тому не має друзів у класі.

За характером хлопчик різкий, емоційний, нестриманий. Часто буває агресивним, провокує бійки та конфлікти серед хлопчиків класу. Правила поведінки на уроці часто ігнорує, має постійні зауваження Хлопчик схи​льний до протиправної поведінки Два роки Антон відвідує заняття у пси​холога школи, але відчутних позитивних змін і зрушень немає. Хлопчик почуває себе ображеним, ізольованим в дитячому колективі, але дати належну оцінку своїм словам і вчинкам не може До вчителів ставиться іронічно та недовірливо, відкривається та спілкується відверто дуже рід​ко.

Батьки не приділяють належної уваги вихованню сина не підтриму​ють його, не допомагають у навчанні.

Антон зовні буває неохайним, інколи ходить у брудному взутті, несвіжому одязі. Часто його верхній одяг не відповідає сезону і погоді на вулиці.

Директор школи (підпис)
Класний керівник (підпис)

***

Характеристика

П.І.Б.,
01.01.2005 року народження,
учня(учениці)_класу
загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.

 


Учень навчається в даній школі з 1 класу. За час навчання зареко​мендував себе як старанний, здібний, активний, комунікабельний учень. Має високі здібності по засвоєнню навчального матеріалу Прагне дося​гати поставлено! мети. Пам'ять добре розвинена. Увага - стійка. До уро​ків готується систематично. Проявляє високий інтерес до навчання Має схильність до предметів фізико-математичного циклу. Мовлення розви​нуте добре. Мова виразна, думки висловлює чітко, словниковий запас - значний Є активним читачем шкільної та інших дитячих бібліотек Уміє логічно мислити аналізувати, робити правильні висновки. Бере активну участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях де займає призові місця.

Переважають такі риси характеру: акуратність, ввічливість, відпові​дальність, доброзичливість, працелюбність, тактовність, толерантність, чемність, чуйність. Користується авторитетом серед однокласників є лі​дером у дружньому спілкуванні. Бере активну участь у громадському житті класу. До доручень ставиться відповідально.

Немає вад здоров'я.

Батьки цікавляться навчанням дитини та відповідально ставляться до її виховання в сім'ї. Надають допомогу класному керівнику. Регулярно відвідують школу.

Директор школи (підпис)
Класний керівник (підпис)

***

Характеристика

П.І.Б.,

______________ року народженню,
учня (учениці)____ класу
загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.


Учень навчається в даній школі з 2 класу. За час навчання зареко​мендував себе як старанний, здібний, активний, комунікабельний учень. Має хороші здібності по засвоєнню навчального матеріалу. Пам'ять доб​ре розвинена. Увага - стійка. До уроків готується систематично. Прояв​ляє високий інтерес до навчання, особливо до предметів природничого циклу. Багато читає матеріалу з цих предметів. Але любить і математику, вміє логічно мислити, аналізувати, робити правильні висновки, знаходити нові шляхи розв'язування певних завдань Мовлення розвинуте добре. Мова виразна, думки висловлює чітко, словниковий запас - значний До​питливий. Любить відкривати для себе щось нове.

Переважають такі риси характеру: акуратність, ввічливість, відповіда​льність, врівноваженість, доброзичливість, наполегливість, працелюб​ність, справедливість, тактовність толерантність, чемність, чуйність ко​ристується авторитетом серед однокласників, є лідером у дружньому спілкуванні. Бере активну участь у громадському житті класу. До дору​чень ставиться відповідально.

Має зади здоров'я (інвалідність та вади зору). Активно займається спортом. Батьки приділяють цьому велику увагу.

Батьки цікавляться навчанням дитини та відповідально ставляться до її виховання в сім'ї. Надають допомогу класному керівнику. Регулярно відвідують школу. Сім'я дружна, працьовита.

Директор школи (підпис)
Класний керівник (підпис)

****

Характеристика

П.І.Б.,
______________ року народження,
учня_-А класу
загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.


П.І. навчається у школі з першого класу. Зарекомендував себе як (старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний) учень. Має навча​льні досягнення (високого, достатнього, середнього, низького) рівня. На​вчається (в повну міру своїх сил не в повну міру, потребує ПОСТІЙНОГО контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, навчається пога​но). Має довільну (зорову, слухову, механічну, змішану) пам'ять, (гарно, добре, швидко, повільно; запам'ятовує учбовий матеріал. Виявляє (логі​чне, образне, конкретне, творче) мислення. Має здібності до вивчення (вказати предмети). На уроках завжди (уважний, активний, байдужий, ви​конує домашнє завдання, допомагає товаришам). Має добрий загальний розвиток. Багато читає.

До виконання громадських доручень ставиться (сумлінно, дбайливо, недбало). Був обраний (вказати громадянську посаду). Брав активну участь (у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського само​врядування, у культмасових заходах, у спортивному житті школи). Був учасником (шкільної, міської, обласної) олімпіади, конкурсу, турніру, на​городжений (дипломом, почесною грамотою, медаллю). (Скромний, ве​селий, товариський, стриманий, врівноважений, розсудливий, дисциплі​нований, самостійний, піддається чужому впливу чи ні). Правила поведі​нки (завжди свідомо виконує, не завжди, виконує на вимогу вчителя, іг​норує, має порушення дисципліни, схильний до протиправної поведінки).

Користується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товари​шів. Має багато друзів підтримує дружні стосунки з багатьма учнями

Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (не приділяють уваги, нехтують вихованням, погано виливають та інше)

Директор школи (підпис)
Класний керівник (підпис)

****

Характеристика

П.І.Б.,
__________________ року народження,
учня_-А класу
загальноосвітньої школи І - III ступенів №_м.


П. І навчається у ЗОШ №____з першого класу Зарекомендував себе як (старанний дисциплінований, працелюбний, уважний) учень. Володіє учбовим матеріалом на (високому, достатньому середньому, низькому) рівні Навчається (в повну міру своїх сил, не в повну міру своїх сил, по​гребує постійного контролю, не виявляє зацікавленості до навчання, на​вчається погано) Має довільну (зорову, слухову, механічну, змішану) пам'ять (гарно, добре, швидко, повільно) запам'ятовує учбовий матері​ал Виявляє (логічне, образне, конкретне, творче) мислення Має здібності до вивчення (вказати предмети) На уроках завжди (уважний, актив​ний, байдужий виконує домашні завдання допомагає товаришам). Має добрий загальний розвиток. Багато читає

До виконання громадських доручень ставиться (сумлінно дбайливо, недбало). Був обраний (вказати громадську посаду). Брав активну участь (у громадському житті школи та класу, у роботі учнівського самовряду​вання у культмасових заходах, у спортивному житті школи) Був учасни​ком (шкільної, міської, обласної; олімпіади, конкурсу, турніру, нагородже​ний (дипломом, почесною грамотою, медаллю) (Скромний веселий, то​вариський, стриманий врівноважений, розсудливий дисциплінований, самостійний, піддається чужому впливу) Правила поведінки ( завжди сві​домо виконує, виконує не завжди, виконує на вимогу вчителя, ігнорує, має порушення дисципліни, схильний до протиправної поведінки). Кори​стується повагою серед викладачів. Має авторитет серед товаришів Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

Батьки приділяють належну увагу вихованню сина (не приділяють уваги, нехтують вихованням погано впливають).

Директор (підпис)
Класний керівник (підпис)

Категорія: Я - класний керівник | Додав: (01.06.2015)
Переглядів: 8644 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!