Мотивація до навчання - "Методична скарбничка" - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » "Методична скарбничка" [ Додати статтю ]

Мотивація до навчання

Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
Відділ освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 94

МОТИВАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ
ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО
МИСЛЕННЯ УЧНІВ

Вчитель початкових класів
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 94
Пєлих Тетяни Леонідівни

Кривий Ріг
2014


Схвалено на засіданні методичної ради районного методичного кабінету відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради
(Протокол № 1 від 27.09.2014 р.)

 

Рецензенти:
І.А.Кравцова, к.пед.н., доцент кафедри змісту і методики початкового навчання, член-кореспондент МСАО ім..Я.А.Коменського

Л.В.Микитишина, завідуюча районним методичним кабінетом
відділу освіти виконкому Довгинцівської
районної в місті ради

О.В.Зарецька, заступник директора з навчально-виховної
роботи Криворізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 94

Пєлих Т.Л.,
Мотивація до навчання як умова розвитку творчого мислення учнів. – Кривий Ріг, 2014. – 30 с.

Запропоновані методичні матеріалу є результатом роботи над проблемою «Використання інтелектуально-творчих завдань як засобу мотиваційного забезпечення навчально-виховного процесу».
У роботі використано матеріали для розвитку пам’яті, уваги та швидкості реакції, асоціативного мислення, логічного мислення, зорової та слухової пам’яті. А також підбірка матеріалів з цікавими завданнями з природознавства, валеології та творчі домашні завдання.

Рекомендована для використання в роботі вчителям початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.

ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП………………………………………………………………………………4
1. Навчальна мотивація - перший крок до стимулювання творчого мислення..5
2. Комбіновані завдання на тренування пам’яті, уваги та швидкості реакції..10
3. Завдання на тренування асоціативного мислення…………………………..14
4. Завдання на розвиток логічного мислення…………………………………..16
5. Завдання для розвитку зорової та слухової пам’яті…………………………18
6. Валеологічні задачі для дітей…………………………………………………20
7. Творчі домашні завдання ……………………………………………………..23
8. Цікаві задачі з природничим змістом………………………………………...25
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….29
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА ..……………………………………………….30

ВСТУП

Ми будуємо незалежну суверенну державу – Україну, а вона буде мати майбутнє, якщо на належному місці розвиватимуться наука, освіта, культура.
Сучасна національна школа України повинна формувати людину, яка б втілювала у собі високі громадянські почуття, норми загальнолюдської моралі, розвинене почуття національної самосвідомості. Тому в ній утверджуються культурологічний принцип, особистісно зорієнтоване навчання і виховання. Важливою ланкою у такому вихованні є початкова школа. “Може, маленька дитина повторює те, що було вже зроблено, створено іншими людьми, але якщо це діяння – плід її власних розумових зусиль, - вона творець; її розумова діяльність – творчість.” Тому вже у молодших школярів потрібно розвивати творчі здібності, нахили, інтереси. Бо якщо дитина ще в школі не навчиться щось самостійно творити, то такою ж безініціативною, пасивною вона буде в житті.
Розвивати творчість - означає виховувати у дітей інтерес до знань, самостійність у навчанні. Маленький учень добре вчиться лише тоді, коли він переживає успіх, хоча б невеликий. Тому слід з перших днів зустрічі з дітьми виявити їхні можливості на будь-якому уроці.
Хочеться щоб кожна дитина розвивалася всебічно, і якщо в ній “дрімає” якийсь талант, то треба, щоб він розкривався на користь їй та іншим. Адже видатний педагог В. Сухомлинський мудро підкреслив, що, виряджаючи дитину до школи, кожна мати вірить у те, що справжній учитель побачить у її дитині щось таке, чого не бачить вона, і буде розвивати помічені здібності.
Педагогічну діяльність учителя початкових класів можна поділити на періоди. Кожен цикл, який складається із чотирьох років, залишає незабутні враження. Пережиті хвилини творчого натхнення учня найдорожчі для кожного вчителя.
З чого ж починати? Звісно ж, зі слова, доброго слова у стосунках із дітьми. Адже вони вчаться не тільки читати, писати, лічити, а й почуватися громадянами, шанувати матір, батька, допомагати тим, хто потребує цього: людям, тваринам, рослинам.

НАВЧАЛЬНА МОТИВАЦІЯ – ПЕРШИЙ КРОК ДО СТИМУЛЮВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ

Навчальна мотивація – це загальна назва процесів, методів, засобів спонукання учнів до продуктивної пізнавальної діяльності, активного засвоєння змісту освіти, що залежить від рівня сформованості мотивації учіння школярів. Оскільки особистісно зорієнтоване навчання ґрунтується на положенні, що учень засвоює лише особистісно значущі поняття, то проблема формування мотивації учіння сьогодні є дуже актуальною. Успіх її розв’язання залежить від ступеня усвідомлення вчителем змісту понять навчальна мотивація, мотивація учіння та завдань виховання мотивації у певному дитячому віці, його вміння проектувати особистість в умовах навчально-виховного процесу.
Особливості формування позитивної мотивації як фактора успіху навчальної діяльності школярів необхідно враховувати кожному вчителеві, якщо він хоче працювати відповідно до нової філософії освіти, що розглядає учня як суб’єкт процесу навчання.
Сьогодні головна мета школи: формування конкурентоспроможної особистості. Перші кроки для досягнення цієї мети закладаються у молодшому шкільному віці, тому випускник 4-го класу повинен мати внутрішню спрямованість «Я можу вчитися» та внутрішню мотивацію «Я хочу вчитатися», це необхідні умови для продовження освіти у середній ланці.
Чим вищим є рівень мотивації, чим більше чинників спонукають дитину до діяльності, тим більших результатів вона може досягти.
Термін «мотивація» широко використовується у тих галузях психології, що досліджують причини та механізми цілеспрямованої поведінки людини у тісному зв’язку із здібностями, знаннями й навичками та їхню роль у забезпеченні успіху в діяльності, продуктивність якої визначається певною спрямованістю та змістом мотивів.
Мотив – це те, що спонукає людину до дії, заради чого вона її здійснює. Цим терміном позначають низку факторів, що збуджують активність індивіда через його інтерес, цільові настанови, емоції, потреби, серед яких слід визначити такі:
• потреба у пізнанні: бажання людини ставити питання та шукати на них відповіді;
• потреба у самовираженні, реалізація якої ґрунтується на знаннях, уміннях, навичках;
• потреба у самооцінюванні: порівняння себе з іншими та прагнення до самовдосконалення;
• потреба у соціальних зв’язках;
• потреба у безпеці: прагнення до стабільності й самозахисту;
• фізіологічні потреби.
Перші чотири види потреб – основа для планування вчителем пізнавальної діяльності суб’єктів навчання з обов’язковим урахуванням позитивної мотивації учнів.
Слід уточними поняття «учіння» в контексті досліджуваного питання. Учіння – це цілеспрямований процес, опанування певних навичок і вмінь на основі активної діяльності самого учня в єдності з поступовим набуттям теоретичного і практичного досвіду через навчальні дії, самоконтроль та адекватну мотивацію.
Мотивація учня – глибоко особистісне та індивідуальне поняття. Особливість цих мотивів полягає у тому, що вони безпосередньо пов’язані зі змістом та особистісною значущістю діяльності; якщо змінюється мотив, заради якого учень вчиться, то це принципово перебудовує і зміст його навчальної діяльності.
Найважливішим зовнішнім та внутрішнім мотивом навчально-пізнавальної діяльності є:
• пізнавальний інтерес до нового, невідомого;
• мотив «саморозвиток»: бажання якомога більше знати та вміти, розвивати вій розум, підвищувати культурний рівень;
• мотив «досягнення»: бажання отримати гарні результати своєї діяльності;
• мотив «професійно-життєве визначення»: прагнення досягти вершин у майбутній професії;
• комунікативний мотив: бажання спілкуватися, співпрацювати, взаємодіяти;
• емоційний мотив;
• зовнішній мотив, пов'язаний з отриманням винагороди, схвалення від інших людей;
• мотив «позиція»: громадянська відповідальність за справу, почуття обов’язку.
Отже, мотив – це реальне спонукання, що змушує людину діяти у певній життєвій ситуації і за певних умов.
Під поняттям навчальна мотивація розуміють сукупність:
• зазначених зовнішній та внутрішніх мотивів, що визначають ставлення учня до самого себе як до суб’єкта учіння та до оточення, яке організовує й реалізує цю діяльність;
• процесів, методів, засобів спонукання учнів до продуктивної пізнавальної діяльності, активного засвоєння змісту освіти.
Вивчення мотивації та її формування полягає у вихованні мотиваційної сфери особистості учня, виявленні її реального рівня і можливих перспектив. Цей процес є цілеспрямованим, якщо вчитель періодично порівнює отримані протягом певного часу результати роботи з певного напрямку з тим рівнем, що передував формуванню
Навчальна мотивація визначається такими специфічними для цієї діяльності факторами:
• самою освітньою системою; освітнім закладом, де здійснюється навчальна діяльність;
• організацією освітнього процесу;
• суб’єктними особливостями школяра (вік, стать, інтелектуальний розвиток, здібності, самооцінка, взаємодія з іншими учнями);
• суб’єктними особливостями педагога, насамперед, системою його ставлення до учня;
• специфікою його навчального предмета.
Навчальна мотивація має п’ять рівнів:
перший: високий рівень шкільної мотивації та навчальної діяльності; у таких дітей добре (в окремих випадках навіть дуже добре) розвинений пізнавальний мотив, прагнення якнайуспішніше виконувати не тільки всі запропоновані завдання, а й шкільні вимоги та вказівки вчителя; це сумлінні й відповідальні діти, які сильно переживають свої невдачі, що іноді мають місце;
другий: достатня шкільна мотивація; учні задовільно можуть упоратися з навчальною діяльністю, мають пізнавальний інтерес; порівняно з дітьми першого рівня спокійніше ставляться до незадовільних оцінок, відзначаються нестабільною увагою, зниженням та підвищенням у налаштованості до навчання (від активної позиції до пасивної); цей рівень мотивації є середньою нормою;
третій: позитивне ставлення до школи, але школа приваблює таких дітей здебільшого поза навчальною діяльністю; вони досить добре почуваються у школі, із задоволенням спілкуються з друзями, з учителями; їм подобається бути учнями, мати гарний портфель, ручку, пенал, зошити; пізнавальні мотиви в них сформовані недостатньо, і тому навчальний процес їх приваблює незначною мірою;
четвертий: низька шкільна мотивація; такі діти відвідують школу неохоче, виявляють бажання пропускати заняття; на уроках часто займаються сторонніми справами, іграми; мають проблеми у навчальній діяльності, важко адаптуються до школи;
п’ятий: негативне ставлення до школи, шкільна дезадаптація; такі діти мають не тільки труднощі у навчанні, а й проблеми у спілкуванні з однокласниками, вчителями; школа нерідко сприймається ними як вороже середовище; в окремих випадках деякі з них можуть виявляти агресію, відмовлятися виконувати завдання, дотримуватися тих чи інших норм і правил; часто у таких дітей спостерігаються нервово-психічні порушення.
Мотивація навчання має багато аспектів, що змінюються та по-новому взаємодіють один з одним: суспільні ідеали, зміст навчання, його мотиви, мета, емоції, інтереси тощо. Тому становлення мотивації – це не просто збільшення позитивного чи негативного ставлення до навчання, а й ускладнення структури мотиваційної сфери та спонукань, що є частиною, встановлення нових, зріліших, іноді суперечливих, відносин між ними. Зазвичай аспекти мотиваційної сфери, як і складні діалектичні взаємини між ними, мають стати об’єктом керування вчителя.
Отже, в початковій школі треба так проводити мотивацію до навчання, щоб складалися умови для розвитку творчого мислення кожної дитини. Для цього вчителеві необхідно на кожному уроці застосовувати пізнавальні (творчі) завдання. Такі завдання мають складати систему, яка дасть змогу сформувати і розвинути всю різноманітність інтелектуальної і творчої діяльності учнів та забезпечити перехід від репродуктивних, формально-логічних дій до творчих. Кожному вчителеві треба пам’ятати, що творчі здібності забезпечують швидке набуття знань та умінь, закріплення й ефективне застосування їх на практиці. А це означає, що для розвитку творчих здібностей велике значення має розвиток психічних процесів – пам’яті, уваги, уяви тощо. Саме ці якості, за даними психологів, - основа для розвитку продуктивного мислення і творчих здібностей учнів.
Отже, на кожному уроці необхідно розвивати творчі здібності учня на основі спеціально розроблених логічно-пошукових задач, введення раціональних прийомів, спрямованих на організацію керованої (а не шляхом спроб і помилок) діяльності учнів.
Усі завдання розраховані на пошукову діяльність учнів, неординарний, нетрадиційний підхід та творче застосування набутих на уроках знань та вмінь. І, врешті-решт, систематичне використання запропонованих завдань у навчально-виховному процесі допоможе вчителю розвинути в кожного учня гнучкість мислення, навчити кожну дитину логічно розмірковувати, нестандартно підходити до розв’язання проблем, не зубрити, а думати, самостійно робити висновки, знаходити оригінальні рішення.

КОМБІНОВАНІ ЗАВДАННЯ НА ТРЕНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ, УВАГИ ТА ШВИДКОСТІ РЕАКЦІЇ
1. Кожній дитині видається заготовка, зміст якої наведено нижче.
1. 1 3 4 5 6 7
2.
3.
4.
5.РЕКЛАМА
6.11 2 5 =
8 4 1 =
7 2 4 =
9 8 6 =
13 4 2 =
7.Вітя, Ірина, йогурт, Ніна, альбом

Кожній дитині пропонується заповнити вищенаведену заготовку відповідно до завдання, зміст якого вчитель читає вголос. На всі сім завдань відводиться три хвилини.
(Номер завдання відповідає номеру на заготовці).
1. Під номером один ви повинні провести похилу лінію так, щоб вона проходила під непарними і над парними числами.
2. Проведіть у прямокутнику діагональ так, щоб вона йшла з лівого верхнього кута в правий нижній.
3. Перед вами „обличчя” людини. Намалюйте їй праве око та ліве вухо.
4. Між другою і третьою вертикальними лініями поставте четверту букву слова СОНЦЕ, а між першою і другою – суму першої та четвертої цифр нинішнього року.
5. У наведеному слові підкресліть усі приголосні, а всі голосні – закресліть.
6. У парних рядах запишіть суму всіх чисел, а в непарних – від першого відніміть суму другого і третього.
7. З перших букв даних слів складіть нове слово. Підберіть до нього антонім.

2. Уважно прослухайте текст. ( Учитель читає текст один раз). А потім спробуйте дати точну відповідь на запитання.
• Три хлопчики і чотири дівчинки вирішили піти в кіно. Але квитків на всіх не вистачило. Тому Сергію, Юлі та Маші довелося повернутися додому. Скільки дівчаток і скільки хлопчиків змогли подивитися фільм?
• Брат і сестра замінили кожну букву свого імені її порядковим номером в алфавіті. Вийшло: 3 6 17 1 та 5 10 13 1. Як звати хлопчика і дівчину?
• Світлана з’їла ввечері 4 червоних мухомори, а її друг з’їв уранці на 3 таких гриби більше. Скільки всього мухоморів з’їли діти?
• Щоб дійти до роботи, Івану Петровичу потрібно півтори години. Ввечері він повертається додому тією ж дорогою за 90 хвилин. Як можна пояснити таку різницю в часі?
• Скільки горіхів у порожній склянці?
• О сьомій годині суботнім вечором зустрілися давні знайомі – дядько Петра, Петро з сестрою, Іван Андрійович, Ірина з братом та тітка Марія з двома онуками. Весела компанія вирішила піти у кіно. Скільки квитків вони купили? Який день тижня це був?
• Олена згадала, що в наступну п’ятницю – Міжнародний жіночий день, а вона ще не підготувала мамі подарунок. Яке було число?
3. Вчитель протягом 5 секунд демонструє дітям числовий ряд і просить його запам’ятати. Потім закриває його і тільки після цього ставить запитання, на яке учні відповідають письмово.
• 5, 12, 41, 3, 6, 8, 32, 19
Яке число в цьому ряді найбільше, яке найменше?
• 5, 2, 18, 53, 8, 34, 25, 7, 16, 46, 73, 4
Скільки всього чисел у цьому ряду?
• 9, 45, 42, 7, 14, 9
Запишіть трете число цього ряду.
• 2, 1, 7, 3, 5, 8, 4
Запишіть суму чисел цього ряду.
• 48, 5, 43, 2, 31, 7, 21, 11, 52, 9
Запишіть перше і передостаннє числа даного ряду.
4. Це завдання зорієнтоване на поповнення вашого словникового запасу і на розвиток мовлення. Напишіть за одну хвилину поряд з кожним почутим прикметником іменник, який підходить за змістом до цього прикметника, стоїть у тому ж роді і числі.
Вчитель називає прикметники, учні добирають і записують до них іменники, повторювати слова не можна.
Наприклад. Чарівна – паличка.
Гострий, дружній, дзвінка, міський, класний, сердитий, похмурий, тепле, ранкові, військове.
5. З кожного рядка виберіть лише ті букви, які не повторюються, і складіть з них побажання. На всю роботу відводиться дві хвилини. (Вчитель записує ряди букв на дошці або видає кожному учневі відповідну заготовку на аркуші паперу).
А О Н О О Е А Д Д
Х П А Р П Й Р И И
Е П В Ф Е А Ф П М
В Ю Л З Л А Ю Л Ю
Г Ц И Д Ц Ж Г Ц Г
Щ З С У З Т А З У
О А Ь А Т О И О А

Відповідь. Нехай вам завжди щастить.

6. Замініть даний опис у кожному стовпчику буквами, і ви зможете прочитати два слова. На все завдання вам дається три хвилини. (Вчитель записує завдання на дошці).

Буква після букви К, буква перед К, буква після Л,
кругла буква алфавіту, буква перед О.
Відповідь. Лимон.
Друга буква алфавіту, буква після букви Т, буква перед М, буква перед Л,
перша буква алфавіту.
Відповідь. Булка.
7. Розв'яжіть наступні завдання. Для цього вам потрібно в наборі букв знайти по два слова.
Вийміть з букета садову квітку та квітку лісову.
Т Л О К Я Н Ь Ю П А К І Л Н В
Відповідь. Тюльпан, конвалія.
Серед цих літунів один – надоїдливий, інша – білогруда красуня.
Л К А І М С Т Р О В А К А
Відповідь. Комар, ластівка.
• Варення з яких ягід дісталося комусь на поживу?
М В И У Ш Х А Н Я
Відповідь. Муха, вишня.

ЗАВДАННЯ НА ТРЕНУВАННЯ АСОЦІАТИВНОГО МИСЛЕННЯ
1. Запишіть, з яким предметом (явищем, дією) у вас асоціюються наведені нижче слова. У вашому розпорядженні всього 3 хвилини. (Вчитель слова записує на дошці або кожному учню видає відповідну заготовку на окремому аркуші паперу).
Наприклад. Зима – ковзани, ананас – Африка.

Колесо –
Квітка –
Книга –
Урок –
Театр –
Машина –
Школа –
Пальто –
Стіна –
Ключ –

Ну як, впорались? Молодці. А тепер закрийте слова в лівій колонці аркушем паперу. Читаючи свої слова-асоціації, згадайте, до яких слів вони були дібрані.
2. Запишіть, з яким словом (іменником) у вас асоціюється кожна назва тварини. У вашому розпорядженні всього три хвилини. (Слова записуються вчителем на дошці).
Наприклад. Птах – небо, дельфін – море.
Білка, лисиця, крокодил, жираф, корова, вуж, їжак, кішка, кабан, акула, краб, соловей, пінгвін.
3. Доберіть до кожного іменника з правого стовпчика відповідний прикметник з лівого.

Підступна сова
Холодна бегемот
Слизький змія
Мудра білка
Надутий жаба
Товстошкірий птах
Вільний вуж
Запаслива індик

Відповідь. Підступна змія, слизький вуж, мудра сова, надутий індик, товстошкірий бегемот, вільний птах, запаслива білка, холодна жаба.

ЗАВДАННЯ НА РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ
1. Знайдіть спільну назву кожній парі слів. (Завдання записується вчителем на дошці).
Наприклад. Шафа, стіл – меблі. Франція, Італія - …;

Дуб, береза - … ;
Вівторок, четвер - … ;
Субота, неділя - … ;
Київ, Донецьк - … ;
Симоненко, Олесь - … ;
Дніпро, Волга - …

2. Проаналізуйте зв’язок між словами однієї з частин рівності і знайдіть пропущене слово або словосполучення.
Земля – небо = людина - … (птах);
Підлога – стеля = стіна - … (інша, протилежна стіна);
Підлога - … = стіл – скатертина (килим);
Обличчя – портрет = природа – …(пейзаж );
Кіт - 4 = … - 8 (павук);
Машина - … = людина – серце (мотор).
3. Доберіть кожній парі слів відповідний тип логічного зв’язку з таблиці шифрів.
Таблиця шифрів.

А чашка – сервіз.
Б горобець – птах.
В море – океан.
Г низько – високо.
Д злочин – покарання.
Е здивування – подив.

• Хвороба – смерть (Д).
• Палець – рука (А).
• Далеко – близько (Г).
• Дитячий садок –школа (В).
• Фізика – наука (Б).
• Пара – два (Е).

Подані творчі завдання сприяють розвиткові в кожного учня психічних механізмів – пам’яті, уваги, уяви, мислення, які лежать в основі творчих здібностей учнів. Одночасно наведені вище завдання можуть бути застосовані в навчально-виховному процесі і як тренувальні вправи з певним дидактичним навантаженням:
• на уроках математики для вдосконалення обчислювальних навичок;
• на уроках української мови і літератури з метою розширення словникового запасу, узагальнення знань про частини мови, їх граматичні ознаки тощо.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗОРОВОЇ ТА СЛУХОВОЇ ПАМ’ЯТІ
1. Прочитайте тричі написані нижче слова, спробуйте їх запам’ятати.
МАТИ ДІТИ ЛЮДИНА БРАТ
ДОБРОТА ТЬОТЯ ЧОЛОВІК ДИТИНА
Тепер ці слова закрийте аркушем паперу і письмово дайте відповіді на наступні запитання.
• Скільки букв в останньому слові?
• Скільки букв містить у собі тільки один склад?
• Запишіть перше слово третього стовпчика.
• Скільки слів закінчуються на приголосний? Запишіть їх.
• Скільки слів закінчуються на букву „а” ? Запишіть їх.
• Запишіть всі слова з словосполученням <ьо>.
2. Прочитайте один раз текст і дайте відповідь на запитання (під час відповіді в умову дивитися не можна). Текст написаний на дошці або для кожного учня на аркуші паперу.
• Хлопчик пішов до магазину і купив 100 грамів перцю, 2 літри соку, 1 кг 500 г масла, 600 г цукерок.
Скільки борошна має купити хлопчик, щоб загальна вага дорівнювала 5 кг?
3. Розгляньте уважно протягом 10 секунд малюнки, які розміщенні нижче. Запам’ятайте їх розташування, форму, складові та різні дрібниці. Тепер закрийте малюнки і дайте відповіді на запитання.

• На якій сторінці відкрита книга?
• Чи є ручка у портфеля?
• Куди дивиться собака?
• Який малюнок є останнім?
4. Уважно прослухайте один раз текст, а потім дайте відповіді на запитання:
„Одного разу на початку осені Мишка з мамою Оленою Сергіївною та батьком Дмитром Івановичем запросили в село на день народження дідуся Івана. Родина виїхала в гості о восьмій ранку поїздом з Київського вокзалу. Їхати треба не дуже довго: потрібна зупинка – сьома з кінця. Дідусь був дуже радий зустрічі з онуком”.
• Як називатимуть Мишка, коли він стане дорослим?
• На якій зупинці вони вийшли, якщо на цьому маршруті всього 12 зупинок?
• Чиїм батьком був дідусь Іван – тата чи мами?
• Скільки часу вони добиралися до села, якщо від станції до станції поїзд їде 6 хвилин?
• О котрій годині вони вийшли з поїзда?
Примітка. Завдання 1, 2, 4 вчитель може використовувати як для розвитку зорової, так і для розвитку слухової пам’яті.

ВАЛЕОЛОГІЧНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ ДІТЕЙ
1. Щоб сподобатися Мальвіні, П’єро став займатися фізкультурою. Тепер він бігає в парку двічі на день по 10 хвилин, 15 хвилин робить ранкову зарядку та 3 рази по 5 хвилин виконує вправи для красивої постави. Скільки всього хвилин на день П’єро займається фізкультурою?
2. Дерев’яні футболісти та м’які іграшки грали в футбол. У першому таймі дерев’яні футболісти забили 6 м’ячів, а м’які іграшки - у 2 рази більше. У другому таймі дерев’яні футболісти забили 8 м’ячів , а м’які іграшки - у 2 рази менше. Яка команда виграла? На скільки м’ячів вона забила більше?
3. Лікар Пілюлькін дав хворому Незнайкові 10 таблеток, щоб той приймав їх двічі на день. Через 3 дні з’ясувалося, що у хворого залишилося 5 таблеток. Чи виконував Незнайко поради лікаря?
4. Чебурашка мріє стати хоча б трохи вищим. Тому тричі на день по 9 разів на день підтягується на турніку. Скільки разів за тиждень підтягується Чебурашка?
5. Дядя Федір і пес Шарик випивають за тиждень по 1 літру молока. А кіт Матроскін випиває в 2 рази більше, ніж вони обидва разом. Скільки всього літрів молока випиває за 10 днів ця весела компанія?
6. За 2 хвилини Мальвіна встигає зробити 6 вправ для красивої постави. Скільки вправ вона зробить за 7 хвилин?
7. Скільки часу мама Восьминіжка купала своїх синочків, якщо перший купався 7 хвилин, другий – вдвічі довше, а третій так любить митися, що купався аж два рази по 10 хвилин?
8. Щоденно Наф –Наф, Ніф –Ніф та Нуф –Нуф для поліпшення зору з’їдають по 4 морквини. Скільки морквин вони з’їдають за 2 дня втрьох?
9. Незнайко почув від лікаря Пілюлькіна, що за одну хвилину серце людини перекачує 6 літрів крові. Допоможи Незнайкові дізнатися, скільки літрів крові перекачує серце людини за 8 хвилин?
10. У червні Дюймовочка зібрала 4 кг лікарських рослин, у липні – у 2 рази більше, а в серпні – на 3 кг менше, ніж у липні. Скільки всього кілограмів лікарських рослин зібрала Дюймовочка?
11. Для поліпшення роботи серця листоноша Пєчкін з’їдає щоденно 5 волоських горіхів. Скільки горіхів потрібно йому на тиждень?
12. Сім гномів посадили по 2 кущі смородини, а Білосніжка посадила 3 кущі. Скільки всього кущів смородини вони посадили разом?
13. Під час ранкової гімнастики щоденно Вовк пробігає 2 кола по стадіону, а Заєць – на 6 кіл більше. На скільки кіл більше пробігає Заєць за тиждень?
14. Пес Шарик вмивається двічі на день по 3 хвилини, а кіт Матроскін -6 разів на день по 2 хвилини. Хто з них і в скільки разів довше приймає водні процедури?
15. Вінні-Пух захопився спортом. Тепер він займається в спортивній секції 4 рази на тиждень по 2 години. Скільки всього годин на тиждень Вінні-Пух відвідує спортивну секцію?
16. Черепаха приймає сонячні ванни 20 хвилин на день,а Левеня – двічі на день по 5 хвилин. Хто з них і в скільки разів довше приймає сонячні ванни?
17. Змій Горинич миє кожну голову по 5 хвилин двічі на тиждень. Скільки хвилин на тиждень він витрачає на миття трьох голів?
18. Лікар Айболить дав шести мавпочкам по 3 вітамінки і двом бегемотикам по 4 вітамінки. Скільки вітамінок віддав лікар?
19. Крокодил Гена чистить зуби двічі на день по 3 хвилини і полоще ротову порожнину після прийому їжі тричі на день по одній хвилині. Скільки хвилин на день крокодил Гена витрачає на догляд за зубами?
20. Батько Восьминіг перед сном миє кожну ногу по 3 хвилини. Скільки часу він витрачає на миття ніг щовечора?
21. Після того як Шапокляк стала робити самомасаж тіла кожного дня по 6 хвилин, вона перестала відчувати втому. Скільки часу на тиждень Шапокляк займається самомасажем?
22. Страшило може віджатися від підлоги 2 рази, Еллі –на 6 разів більше, а Дроворуб – у 2 рази більше, ніж Еллі. На скільки разів більше віджимається Дроворуб, ніж Страшило?
23. Кожного ранку П’ятачок приймає душ 3 хвилини, Вінні-Пух витрачає на це у 6 разів більше часу, а Іа-Іа миється під душем стільки часу, скільки П’ятачок та Вінні-Пух разом. На скільки хвилин довше приймає душ Іа-Іа?
24. У Карлсона в шести кишенях знаходиться по два яблука. Половину цих яблук він віддав Малюку. Скільки яблук залишилось у Карлсона?
25. Буратіно вирішив загартовуватися і тепер ходить босоніж тричі на день по 20 хвилин. Скільки годин на тиждень загартовується Буратіно?
26. Під час карантину тато щоденно з’їдає 8 зубків часнику, мама – вдвічі менше, а Іванко – у 4 рази менше, ніж тато і мама разом. Чи вистачить їм на тиждень 14 зубків часнику?

ТВОРЧІ ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ
Навіть подача домашнього завдання може бути цікавою. Для цього достатньо використати якусь таємницю, загадку... Звичайно, загадку по силі.
Спочатку діти ілюструють прочитані твори, потім підбирають речення по заданій темі, складають казки, ребуси, кросворди і т.п.
Але для того, щоб виконувати творче завдання було цікавіше, треба щоб творчий характер мали і засоби подачі цього завдання. Ось деякі з них:
1. Впишіть пропущені літери і ви взнаєте, що вам треба скласти вдома.
а) Французь_ий, р_хувати, підка_ка, німець_ий, заг_дка; (казка)
б) а_томобіль, бібл_отека, оче_ет, п_ениця; (вірш)
2. Пригадай абетку. Цифра – це номер літери в абетці.
а) 15, 1, 10, 15, 1 (казка)
б) 3, 11, 21, 29 (вірш)
в) 21, 7, 2, 24, 22 (ребус)
г) 15, 21, 19, 22, 3, 19, 21, 6 (кросворд)
3. Займіться граматичною арифметикою.
Візьміть корінь від слова „приречений”, додайте суфікс від слова „поширений”, додайте ще один суфікс від слова „темний”. Потім додайте закінчення від слова „волосся”.

А домашнє завдання буде таке: випишіть із художніх творів 5 речень з однорідними членами.
4. ЕДЕБНУ – Домашнього завдання не буде (перша буква найбільша, друга – поменше, остання – найменша).
5. Можна влаштувати пошту. Трикутники – конверти. Черговий замість листоноші, розносить домашнє завдання.
6. Ідеальне домашнє завдання. Виконати вдома роботу за їх власним вибором і розумінням.
(задачі, приклади, ілюстрації, ребуси, кросворди, вірші до теми, що зараз вивчають).
Звичайно, щоденно готувати такі завдання складно, але вони сприяють розвитку фантазії, творчості, зацікавленості і діти їх виконують з більшим бажанням.

ЦІКАВІ ЗАДАЧІ З ПРИРОДНИЧИМ ЗМІСТОМ
1. Коли в Шотландії в 1958 році почала гніздитися скопа, то її було взято під охорону і побудовано спеціальний пункт для спостереження за нею. Завдяки цьому щорічно 25000 осіб могли спостерігати за гніздом пташки без шкоди для неї. Скільки людей може побачити скопу за 6 років?
2. Швидкість польоту у диких качок та гусей 100 км/год. За який час вони зможуть подолати відстань у 1000 км?
3. За добу сова з’їдає 20 дрібних гризунів –шкідників зерна. Скільки гризунів знищить сова за літо?
4. Серед птахів є багато нирців. Наприклад, гагара пірнає на глибину 10 м, а рекордсменом є пінгвін, який пірнає на глибину, яка на15 м більша за чверть кілометра. На скільки метрів глибше пірнає пінгвін, ніж гагара?
5. Багато птахів під час перельоту в теплі краї та назад бувають у повітрі без перерви по 20 годин. А пташка золотава сивка перебуває у польоті на 30 годин більше. Скільки годин золотава сивка перебуває у повітрі?
6. Зозуля протягом однієї години знищує до 100 гусениць. Скільки гусениць знищує ця пташка за 12 годин?
7. У світі відомо 130 видів зозуль. Цікаво, що не всі з них підкидають свої яйця в чужі гнізда. 80 видів висиджують яйця самі, а решта підкидають іншим птахам. Скільки видів зозуль підкидають свої яйця?
8. 8*. Маса яйця курки разом з яйцем пінгвіна становить 450 г. Маса яйця пінгвіна разом з яйцем страуса – 2400г. Всі три яйця мають масу 2450г. Визначте масу кожного яйця окремо.
9. Серед усіх птахів світу найважчий страус, який не літає. Його маса -90 кг. Маса імператорського пінгвіна –у 2 рази менша, а маса страуса нанду – на 5 кг більша, ніж пінгвіна. Знайдіть масу кожного птаха.
10. Як ви гадаєте, скільки років живуть птахи? Ластівка -9 років, шпак – на 10 років більше, полярна крачка – в 3 рази більше від ластівки. Свійський голуб – на 8 років більше за полярну крачку, страус може прожити на 15 років довше за голуба, а беркут – на 30 років довше за страуса. Знайдіть тривалість життя кожної пташки.
11. Багато птахів не лише швидко літають, а й добре бігають по землі. Наприклад, земляна зозуля може досягти швидкості 35 км/год, тоді як спортсмен-марафонець розвиває швидкість 20 км/год. А звичайна курка може бігти зі швидкістю 14 км/год. На скільки кілометрів за годину швидкість земляної зозулі більша за швидкість спортсмена? Яку відстань подолають вони разом за 3 години?
12. Різні птахи літають з різною швидкістю. Наприклад, ворона за 3 години польоту може подолати 90 км, куріпка – 120 км, шпак – 210 км. Знайдіть швидкість кожного з птахів. Хто з них літає найшвидше?
13. Якщо не розвішувати шпаківні на деревах, то на 1 га саду може оселитися 2 пари шпаків. Та коли розмістити шпаківні, то таких пар на 1 га може влаштуватись у 50 разів більше. Скільки пар птахів на 1 га може оселитись у саду, якщо розвішати шпаківні?
14. За 2 години польоту горобець долає відстань 112 км, ластівка – 148 км, качка – 170 км. На скільки швидкість качки більша за швидкість горобця? Ластівки?
15. Швидкість польоту горобця на 26 км/год більша від швидкості ворони і на 14 км/год менша від швидкості шпака. Знайдіть швидкість горобця і шпака, якщо ворона за 2 години польоту долає відстань 60 км.
16. Шпак за добу пролетів 1200 км, а горобець за 10 годин – 800 км. Який птах летів швидше і на скільки?
17. Відлітаючи у теплі краї, білий лелека долає відстань 13000 км. А сільська ластівка щорічно долає відстань у 2 рази більшу. Скільки кілометрів долає сільська ластівка?
18. Зозулине яйце важить усього 3г, яйце страуса – у 500 разів важче, а яйце пінгвіна – в 3 рази легше, ніж яйце страуса. Знайдіть масу яйця кожного із птахів.
19. Комахоїдні птахи їдять 6 разів на день. А своїх пташенят годують ще частіше. Так, велика синиця приносить своїм малятам комах, їхніх личинок у 65 разів частіше, ніж їсть сама, дятел – на 90 разів менше, ніж синиця, а горихвістка – на60 разів менше, ніж дятел. Скільки разів на добу годують своїх пташенят кожен із птахів?
20. Цікаво, що пелікан за 1 секунду може зробити лише один змах крилами, голуб – у 8 разів більше, а маленька пташечка колібрі – у 52 рази більше, ніж голуб. Скільки змахів за 1 секунду може зробити колібрі?
21. Найдовший дзьоб мають: пелікан, африканський марабу та лелека. Довжина дзьоба лелеки – 19 см, африканського марабу – на 11 см більша, а дзьоб пелікана на 2см довший, ніж довжини дзьобів лелеки та марабу разом. Яка довжина дзьоба пелікана?
22. Щоб зібрати 400 г меду, бджола-трудівниця мусить налітати щонайменше 80000 км. Скільки треба налітати бджолі кілометрів, щоб зібрати 1 г меду?
23. Бджола за 1 секунду зробить до 330 помахів крильми. Скільки помахів зробить бджола за 1 хвилину?
24. Бджола може переносити вантажі, що у 24 рази важчі за неї саму. Якби на таке була спроможна людина, то який вантаж вона здатна була б переносити, якщо її власна вага 70 кг?
25. Якби запрягти бджолу, то вона повезе «у візку» вантаж, що в 300 разів перевищує її вагу. Якби так само могла зробити доросла людина, то який вантаж вона могла б везти (вага людини 70 кг)?
26. Тривалість життя комах невелика. Так, бджола живе не більше місяця, метелик шовкопряда – в 3 рази менше (місяць – 30 днів). Яка тривалість життя метелика шовкопряда?
27. За день сім’я мурашок знищує до 100 тисяч шкідників лісу. Скільки шкідників лісу знищують мурашки за тиждень?
28. Одна муха переносить на собі до 6 мільйонів мікробів. Іще у своєму кишечнику до 28 мільйонів мікробів. Скільки всього мікробів переносить муха?
29. Гусінь молі за 90 днів збільшує свою масу в 360 разів. У скільки разів збільшить свою масу гусінь за 1день?
30. Всі комахи мають по 6 лапок, краби - на 4 лапи більше, а павуки – на 2 лапи менше, ніж краби. По скільки лапок у павуків?
31. Скільки очей у 1 павука, якщо у 4 павуків – 32 ока?
32. Комар робить крилами 1000 змахів за секунду. Це в 5 разів більше, ніж бджола. Скільки змахів крилами робить бджола за секунду?
33. У світі налічується 2500 видів зміїв. Проте отруйні з них – лише 250 видів. Скільки видів неотруйних зміїв існує в природі? На скільки їх більше, ніж отруйних?

ВИСНОВКИ
Кілька типів описаних вище завдань ми включаємо в кожен урок, таким чином реалізуємо загальну мету – розвиток інтелектуально-творчих задатків у ході альтернативної комунікації. Вивчення впливу цих стратегій на реалізацію мети засвідчило їх ефективність.
Важливими засобами розвитку інтелектуально-творчих задатків учнів є:
 досягнення тісного взаємозв’язку мовленнєвої та розумової діяльності;
 використання особистого прикладу творчого підходу до вирішення проблем;
 залучення дітей до різноманітних творчих завдань;
 організація навчального середовища школярів з метою розвитку їх допитливості;
 організація навчально-пізнавальної діяльності через альтернативні форми роботи;
 створення ситуації успіху;
 заохочення висловлювання дітьми оригінальних ідей;
 систематичне створення ситуації вибору навчальних завдань;
 забезпечення сприятливої атмосфери.
Виконуючи різноманітні завдання, що стимулюють розвиток інтелектуально-творчих задатків, кожна дитина має змогу реалізуватися в тій чи іншій діяльності, розкрити свої здібності, виявити й показати найменші досягнення та успіхи. Нашим учням подобаються такі види діяльності, які дають їм матеріал для роздумів, фантазування, виявляти ініціативу й самостійність, спілкуватися, спільно приймати рішення, робити вибір і відповідати за нього.
Діти оволодівають індивідуальним досвідом пізнання та розуміння того, що предмети, які оточують людину впродовж її життя, є результатами інтелектуальної діяльності. Отож, досвід нашої роботи доводить, що розвиток інтелектуально-творчих задатків є перспективним у плані формування сфери інтелектуальної власності школярів. На нашу думку, цей напрямок діяльності сприяє гуманізації навчального спілкування, соціалізації дітей в умовах особистісно-орієнтованої моделі організації навчально-виховного процесу.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Агафонова І. Вчимося думати. – С.-П.: МіМ-Експрес, 1996.
2. Барташнікова І., Барташніков О. Розвиток уваги та навиків навчальної діяльності. – Т.: Богдан, 1998.
3. Іванчук М. Світ природи в цікавих завданнях. – Чернівці, ЧДУ, 1998.
4. Шахненко В. Азбука здоров’я молодшого школяра. – К.: Центр « Магістр-S»,1998.
5. Якименко С. Абетка. Логіка. Математика. – Т.:Богдан, 2003.

Категорія: "Методична скарбничка" | Додав: TanyaPelyh (29.09.2014) | Автор: Пєлих Тетяна Леонідівна E
Переглядів: 3574 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!