Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови 4 клас (нова програма) - Календарно-тематичне планування - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Календарно-тематичне планування [ Додати статтю ]

Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови 4 клас (нова програма)

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з української мови 4 клас (нова програма)

№ з/п

Тема уроку

К-ть

год

Дата проведення

Примітка

МОВА І МОВЛЕННЯ

1.

Мова — жива скарбниця історії народу

1

 

 

2.

Збагачення мови новими словами. Старі й нові слова в мові

1

 

 

3.

Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях

1

 

 

ТЕКСТ

4.

Повторення відомостей про текст. Тема, мета і заголовок тексту

1

 

 

5.

Роль слів у побудові тексту

1

 

 

6-7.

Поділ тексту на частини. План. Спостереження за роллю абзаців

2

 

 

8.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-розповідь за темою «Яскраві краплини літніх канікул»

1

 

 

9.

Текст-опис

1

 

 

10.

Текст-міркування

1

 

 

11.

Будова тексту. Складання основної частини за поданим зачином і кінцівкою

1

 

 

12.

Замітка до стінгазети. Узагальнення знань і вмінь за розділом «Текст»

1

 

 

13.

Перевірна робота. Диктант

1

 

 

РЕЧЕННЯ

14.

Аналіз перевірної роботи. Види речень за метою висловлювання та інтонацією

1

 

 

15.

Основа речення. Діалог

1

 

 

16.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту «Ромашки»

1

 

 

17-18.

Зв’язок слів у реченні. Тренувальні вправи на побудову та поширення речень

2

 

 

19.

Однорідні члени речення

1

 

 

20.

Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників

1

 

 

21.

Залежні слова при однорідних членах речення

1

 

 

22.

Перевірка знань з мови («Мова і мовлення». «Текст». «Речення»). Мовна тема № 1

1

 

 

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

23.

Аналіз перевірної роботи. Повторення знань про лексичне значення слова

1

 

 

24.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору на основі вражень від екскурсії «Краса осіннього парку»

1

 

 

25.

Значущі частини слова. Розрізнення спільнокореневих слів і форм одного й того самого слова

1

 

 

26.

Поділ на групи слів, що належать до різних частин мови. Службові слова

1

 

 

ІМЕННИК

27-28.

Повторення вивченого про іменник

як частину мови

2

 

 

29-30.

Іменники-синоніми, іменники-антоніми.

Багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників

2

 

 

31.

Відмінювання іменників. Початкова форма іменників

1

 

 

32.

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Складання письмового твору-опису за картиною К. Білокур «Соняшники»

1

 

 

33.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду на приголосний у родовому відмінку однини

1

 

 

34.

Зміна приголосних перед закінченням -і в іменниках жіночого та чоловічого роду

1

 

 

35.

Чергування звуків [о], [е] з [і] в окремих іменниках жіночого і чоловічого роду з основою на приголосний

1

 

 

36.

Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини з основою на твердий

і м’який приголосний та на шиплячі

1

 

 

37.

Правопис закінчень іменників жіночого роду в орудному відмінку однини

1

 

 

38.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини

1

 

 

39.

Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку

1

 

 

40.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту «Осінь за вікном чарівну казку пише»

1

 

 

41.

Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини

1

 

 

42.

Правопис відмінкових закінчень іменників у множині

1

 

 

43-44.

Правопис закінчень іменників у родовому відмінку множини. Перевірна робота. Аудіювання

2

 

 

45.

Уживання прийменників з іменниками в різних відмінках. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по

1

 

 

46.

Перевірка знань з мови («Іменник»).

Мовна тема № 2

1

 

 

ПРИКМЕТНИК

47.

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про прикметник. Спостереження за роллю прикметників

у мовленні

1

 

 

48.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Пташка красна пір’ям, а людина — добрими справами. Твір-роздум

1

 

 

49-50.

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників

2

 

 

51.

Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: науковому і художньому

1

 

 

52.

Змінювання прикметників за родами та числами у сполученні з іменниками

1

 

 

53.

Перевірна робота. Диктант

1

 

 

54.

Аналіз перевірної роботи. Відмінювання прикметників. Таблиця відмінювання прикметників в однині

1

 

 

55.

Вправи на визначення відмінка прикметників у реченні

1

 

 

56.

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Контрольний переказ

1

 

 

57.

Спостереження за закінченнями прикметників у різних відмінкових формах. Складання опису

зовнішності людини за опорними словами

1

 

 

58.

Закріплення вмінь уживати в мовленні прикметники в різних відмінкових формах

1

 

 

59.

Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-

1

 

 

60-61.

Уживання знака м’якшення перед закінченням у прикметниках

2

 

 

62.

Перевірна робота. Контрольне списування

1

 

 

63.

Уживання прикметників для всебічної характеристики предметів. Граматичний розбір прикметника

у сполученні з іменником

1

 

 

64.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Порівняльний опис дерев. Складання казки за поданим планом і опорними

словами «Горобина і ялина в зимовому лісі»

1

 

 

IІ СЕМЕСТР

65.

Тренувальні вправи на побудову речень з прикметниками, визначення відмінків прикметників

1

 

 

66.

Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду

1

 

 

67.

Відмінювання прикметників у множині

1

 

 

68.

Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині

1

 

 

69.

Узагальнення й систематизація знань і вмінь за темою «Прикметник»

1

 

 

70.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту «Джерельце взимку»

1

 

 

ЧИСЛІВНИК

71.

Загальне уявлення про числівник як частину мови. Вимова і правопис найуживаніших числівників,

уживання їх у мовленні

1

 

 

72.

Практичне засвоєння вимовляння і письма та відмінкових форм окремих числівників (11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000)

1

 

 

73.

Питання до кількісних і порядкових числівників

1

 

 

74.

Словесні формули на означення показників часу протягом доби

1

 

 

75.

Перевірна робота. Диктант

1

 

 

76.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Детальний переказ тексту з творчим завданням

1

 

 

ЗАЙМЕННИК

77.

Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників у тексті

1

 

 

78.

Особові займенники. Уживання особових займенників у текстах

1

 

 

79.

Займенники 1–3-ї особи однини і множини. Їх значення, синтаксична роль

1

 

 

80.

Відмінювання особових займенників

1

 

 

81.

Уживання займенників з прийменниками

1

 

 

82.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання твору «Зима»

1

 

 

83.

Побудова сполучень слів і речень із займенниками в різних формах. Вправи на використання займенників

для зв’язку речень у текстах. Удосконалення текстів, шляхом використання займенників замість

лексичних повторів

1

 

 

84.

Перевірка знань з мови («Числівник», «Займенник»). Мовна тема № 3

1

 

 

ДІЄСЛОВО

85.

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про дієслово (питання, значення, роль у реченні, зв’язок

з іменниками)

1

 

 

86.

Узагальнення і розширення уявлень про лексичне значення дієслів. Спостереження за дієсловами

різних семантичних груп

1

 

 

87-88.

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багатозначні дієслова. Уживання дієслів у прямому і переносному

значеннях

2

 

 

89.

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Стислий переказ тексту

1

 

 

90.

Неозначена форма дієслова (початкова форма)

1

 

 

91.

Спостереження за вживанням дієслів неозначеної форми у приказках і прислів’ях, порадах, інструкціях.

Побудова порад, інструкцій

1

 

 

92.

Змінювання дієслів за часами

1

 

 

93-94.

Змінювання дієслів за числами. Перевірна робота. Усний твір

2

 

 

95.

Змінювання дієслів за особами і числами у теперішньому і в майбутньому часі

1

 

 

96.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-міркування на основі прочитаного оповідання

В. Сухомлинського «Співуча пір’їнка»

1

 

 

97.

Побудова речень з дієсловами різних особових форм теперішнього і майбутнього часу

1

 

 

98.

Особові закінчення дієслів

1

 

 

99.

Перевірна робота. Диктант

1

 

 

100.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Письмовий переказ

1

 

 

101.

Змінювання дієслів у минулому часі за числами і родами (в однині)

1

 

 

102.

Дієслова на -ся (літературна вимова і правопис). Спостереження за значенням дієслів на -ся у тексті.

Утворення (за зразком) різних форм дієслів на –ся і вживання їх у реченнях, мовленні

1

 

 

103.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Стислий письмовий переказ оповідання В. Сухомлинського

«Усмішка»

1

 

 

104.

Перевірка знань з мови «Дієслово».

Мовна тема № 4

1

 

 

ПРИСЛІВНИК

105.

Аналіз перевірної роботи. Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання, роль у реченні, зв’язок з дієсловами)

1

 

 

106.

Порівняльна характеристика прислівників і прикметників

1

 

 

107.

Як утворюються різні форми прислівників

1

 

 

108.

Перевірна робота. Контрольне списування

1

 

 

109.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору-міркування «Що таке доброта?»

1

 

 

110.

Роль прислівників-синонімів і прислівників-антонімів у мовленні

1

 

 

111.

Перевірна робота. Аудіювання

1

 

 

112.

Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками

1

 

 

113.

Роль прислівників у текстах. Узагальнення вивченого про прислівник

1

 

 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

114-115.

Аналіз перевірних робіт. Повторення вивченого про текст, його головну думку, заголовок. Звуко-буквений аналіз слів

2

 

 

116.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання текстів-інструкцій

1

 

 

117.

Повторення вивченого про спільнокореневі слова, про будову слова

1

 

 

118.

Повторення вивченого про види речень за метою висловлювання, інтонацією, про однорідні

члени реченням

1

 

 

119.

Повторення вивченого про частини мови.

Підсумок за рік

1

 

 

           


Джерело: http://kalynchuk.blogspot.com
Категорія: Календарно-тематичне планування | Додав: (20.07.2015) | Автор: Калинчук В.В. W
Переглядів: 2501 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!