Активізація пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку на уроках предмету "Я у світі" шляхом застосування інноваційних технологі - Методична робота - Презентації та відео матеріали - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Презентації та відео матеріали » Методична робота [ Додати статтю ]

Активізація пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку на уроках предмету "Я у світі" шляхом застосування інноваційних технологі

Кащенко Ірина Петрівна,

вчитель початкових класів

Уманської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів ім.. В.І.Чуйкова

Уманської міської ради Черкаської області

 

Активізація пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного віку на уроках предмету «Я у світі» шляхом застосування інноваційних технологій

 

Анотація. В статті розглядається використання інноваційних технологій на уроках предмету «Я у світі», які дають можливість покращити якість засвоєння та відтворення матеріалу. Учитель при цьому може не тільки навчити учнів, а й зацікавити їх, стимулювати пізнавальну діяльність та прагнення самостійно вивчати природничі науки.

Людина,

яка відчула вітер змін,

мусить будувати не щит од вітру,

а вітряк…

                                                                                                     Кінг Стівен Едв

 

Міняється час, змінюються діти і водночас навчальне середовище.  Сучасних дітей зараз називають «кліковими», тому що вони ростуть і розвиваються у час широкого використання комп’ютерних технологій. 

Як і чим зацікавити учнів молодшого шкільного віку, щоб предмет був для них цікавим, потрібним, таким, коли на урок хочеться йти, а з уроку – ні. Напевно, найважливіше – створювати такі ситуації на уроці, щоб учні були постійно в пошуку і знаходили відповіді на різні питання. Найкраще для цього підходять уроки предмету «Я у світі».

Цей курс за навчальним планом реалізується в 3-4 класах і охоплює такі теми: «Людина»; «Людина серед людей»; Людина в суспільстві»; «Людина у світі», що сприяє поетапному усвідомленню учнями єдності компонентів «Я – сім’я – школа – рідний край – Україна – світ»; розкриває взаємодію у сім’ї, колективі, суспільстві; передбачає активне спілкування дітей із природним оточенням, набуття досвіду особистісного ставлення до системи цінностей демократичного суспільства. [4].

Для того, щоб навчання було успішним на перший план виходить особистісно-орієнтована взаємодія вчителя і учня. Творчий небайдужий вчитель постійно знаходиться у пошуку нових засобів, форм і методів навчання і виховання. За вимогами часу з'являються нові, інноваційні підходи до організації процесу навчання.

Інноваційний підхід до навчання або виховання означає введення і використання педагогічних інновацій.

Педагогічні інновації - це:

 а) цілеспрямовані зміни, що вносять в освітнє середовище нововведення, що поліпшують характеристики окремих частин, компонентів і самої освітньої системи в цілому;

 б) процес освоєння нововведення (нові засоби, методи, технології, програми, і т.д.);

 в) пошук нових методик і програм, їх впровадження в освітній процес і творче переосмислення [7].

Інноваційні технології швидко увійшли як дидактичний засіб чи система, маючи при цьому втілитися  у навчальні предмети. На перший план навчання виходять завдання допомогти кожному учневі вдосконалювати свої індивідуальні здібності з урахуванням того досвіду пізнання, якого він уже набув. Вчитель має побачити, розкрити і розвинути індивідуальні пізнавальні можливості кожного учня, визначити педагогічні умови, необхідні для їх реалізації.

Модернізація освіти спонукає до пошуку нових освітніх і виховних технологій, до впровадження нетрадиційних форм і методів навчання та виховання.

 Ці технології та методи навчання спрямовують учнів на краще розуміння навчального матеріалу, а також бажання учнів поліпшити свої досягнення.

Викладання матеріалу на основі інноваційних технологій сприяє розв’язанню таких актуальних проблем у навчанні, як:

- активізація аналітичного мислення учнів;

- розвиток дослідницьких навичок;

- розширення світогляду учнів;

     -  використання інформаційних технологій під час розв’язування  

        найскладніших життєвих завдань.

Ідея втілення інноваційних технологій в навчання передбачає досягнення мети високоякісної освіти, спроможної забезпечити кожній людині умови для самостійного досягнення тієї чи іншої цілі, творчого самоутвердження у різних соціальних сферах.

Для практичного втілення цієї ідеї я використовую наступні основні інноваційні технології:

- проблемне навчання;

- технологію розвитку "критичного мислення ";

- інформаційно-комунікаційні технології;

- проектні та дослідницькі методи в навчанні;

- технологію інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу (В. Ф. Шаталов) .

А так само елементи інших інноваційних технологій:

- технологію використання в навчанні ігрових методів: рольових, ділових і інших видів навчальних ігор;

- навчання у співпраці (командна і групова робота);

- інтерактивні методи.

Впровадження та використання інноваційних технологій дає можливість встановити в своїй роботі різні форми взаємодії «учитель-учень», що дає можливість вчителеві спрогнозувати позитивне ставлення учнів до уроку.

Проблемне навчання

Пізнавальна діяльність є однією з провідних форм діяльності дитини, яка стимулює навчальну, на основі пізнавального інтересу. Тому активізація пізнавальної діяльності школярів складова частина вдосконалення методів навчання.

Ідея активізації навчання має велику історію. Ще в давні часи було відомо, що розумова активність сприяє кращому запам'ятовуванню, більш глибокому проникненню в суть предметів, процесів і явищ. Сутність активної навчально-пізнавальної діяльності визначається компонентами: інтерес до навчання; ініціативність; пізнавальна діяльність.

Проблемна ситуація - це інтелектуальне утруднення людини, що виникає у випадку, коли вона не знає, як пояснити якесь явище, факт, процес дійсності, не може досягти мети відомим її способом дії. Це спонукає дитину шукати новий спосіб пояснення або спосіб дії. Проблемна ситуація є закономірність продуктивної, пізнавальної творчої діяльності. Вона спонукає початок мислення, активну розумову діяльність, яка протікає в процесі постановки та вирішення проблеми.

Технологія розвитку критичного мислення

Критичне мислення - спрямоване мислення, яке відрізняється логічністю і вмінням врахувати свою точку зору й інші думки, а якщо необхідно, то відмовитися від власних упереджень. Воно розвиває розумові навички учнів, необхідні не тільки в навчанні, але і в звичайному житті (вміння приймати зважені рішення, працювати з інформацією, аналізувати різні сторони явищ та ін.)

Інформаційно-комунікаційні технології стали активно впроваджуватися в практику освітніх установ з 2001 р. Персональні комп'ютери перестали бути екзотикою і ввійшли в наше повсякденне життя, а також у навчально-виховний процес.

Переваги ІКТ:

 - оперативність в оновленні інформації;

 - вільний доступ до будь-якого джерела інформації;

 - яскравий барвистий світ мультимедіа;

 - наочність і творчий стиль роботи.

Це нова форма роботи, яка  викликає зацікавленість і учнів, і вчителя. Використання інноваційних технологій у процесі вивчення різних предметів у школі дає змогу покращити зміст навчання, вдосконалити методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його. Але  слід підкреслити, що ніяка, навіть найдосконаліша комп'ютерна навчальна програма не замінить вчителя. Тільки він повною мірою може керувати навчально-пізнавальною діяльністю учнів, залишаючись центральною фігурою навчально-виховного процесу.

Велике значення має оволодіння і широке застосування ІКТ у навчальному процесі. Комп'ютерна мультимедійна навчальна програма, яка використовується на уроці, дозволяє:

-         за  мінімум часу на уроці донести до учнів більший об'єм учбового матеріалу, ніж під час роботи з підручником; 

-         своєчасно поповняти теоретичні відомості новими фактами та подіями.

Використання програми Microsoft PowerPoint не потребує значної підготовки для її оволодіння, а також не займає багато часу для розробки заняття. При цьому вона дозволяє використовувати інформацію в будь-якій формі представлення: текст, таблиці, діаграми, слайди, відео- та аудіо фрагменти та інше. При цьому вчитель має змогу проявити свою творчість і компонувати матеріал на свій розсуд.

Один із способів оптимізації та урізноманітнення навчально-виховального процесу – це вивчення окремих тем з використанням інноваційних технологій, комп'ютерної техніки та найсвіжішої інформації, взятої з мережі Internet.

Комп’ютер сприяє не лише розвитку самостійності та творчих здібностей учнів, а й дозволяє змінити технологію навчання, надає уроку інтегрований характер. Усе це сприяє покращенню якості навчання. [9]

На уроках активно використовуються електронні освітні ресурси.

Ще однією специфічною рисою вивчення цього предмету є те , що об'єктом пізнання тут є людина і людське суспільство. Емоційно забарвлені розповіді вчителя , колективне обговорення, спільні висновки надовго запам'ятовуються і стимулюють інтерес учнів до предмету, що підвищує мотивацію до навчання і призводить до високої результативності роботи вчителя.

Метод проектів - це технологія компетентнісно-орієнтованої освіти. Вона дозволяють керівнику проекту твердо дотримуватися освітньої технології "метод проектів" та технології оцінки рівня сформованості ключових компетентностей учнів через оцінку проектної діяльності. Це метод поєднання тео­рії з практикою, який пов'язує всю нашу навчальну і виховну роботу з життям, надає більшої життєвості всій нашій роботі.

Застосовуючи «Метод проектів» я спрямовую свою роботу на безпосереднє

залучення учнів до навколишнього життя; вихованню ініціативи,

самостійності, колективізму. Використовуючи проектний метод я реалізую

гуманістичний підхід до навчання, між предметні зв’язки: українська мова,

читання, математика, природознавство, малювання, трудове навчання.

Я вважаю, що метод проектів сприяє формуванню творчої особистості,

розвиває критичне мислення, формує навички роботи з інформацією,

допомагає вирішувати пізнавальні й творчі завдання у співпраці, де діти виконують різні соціальні ролі. Учні вчаться ефективно працювати,

планувати працю та аналізувати її; набувають навичок роботи в колективі.

Діти вчаться мислити, їх думки будуються на фактах, а не на

передбаченнях. Вони навчаються вчитися, знають, де і як потрібно

находити матеріал, як тлумачити факти, як їх обґрунтовувати.

Цікавою та різносторонньою була робота над проектами: «Державні та релігійні свята України», «Славетні українці», «Культурна спадщина українського народу», «Історичні пам’ятки рідного краю», «Шляхами рідного краю»  і т.д.

Поєднуючи пізнавальну,  дослідницьку та перетворювальну діяльності на

уроках природознавства підвищую рівень навчальних досягнень молодших

школярів, що дає змогу реалізувати себе учням з різними здібностями. Учні

виступають з повідомленнями, оглядами журналів та енциклопедій, беруть

участь у пошуково-дослідницьких проектах. Застосовують набуті практичні

уміння користуються компасом, картою, масштабом.

Я впевнена, що використання інтерактивних методів дозволяє реалізувати

ідею співробітництва тих, хто навчається, учить їх конструктивній

взаємодії, сприяє оздоровленню психологічного клімату на уроці, створює

доброзичливу атмосферу. Таке навчання дає можливість учням вчитись

доводити твердження, відстоювати думку, набувати досвіду спілкування,

розвивати творчі здібності, формувати свою особистість.

Метод «Займи позицію»  використовую на уроках курсу «Я і Україна»

під час обговорення певних ситуацій. Цей метод застосовую на початку уроку з метою висловлення і доведення учнями своєї думки щодо даного питання. Навчаю учнів виділяти найбільш переконливі аргументи своєї та протилежної сторони. Завдяки цьому методу учні вчаться на практиці відстоювати свою позицію; вчаться вислуховувати думки інших; отримувати додаткові знання з теми.

Мозковий штурм спонукає учнів до вільного висловлення своєї думки, розвиває вміння швидко аналізувати ситуацію. На мою думку, це ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень, який спонукає учнів виявляти свою уяву та творчість. Досвід передбачає вільне висловлення думок усіх учасників і допомагає знаходити багато ідей та рішень.

Парна та групова робота
Таку форму навчання я використовую починаючи з 1 класу для досягнення мети: засвоєння, закріплення, перевірка знань тощо. 
Така робота дає учням можливість подумати, обмінятися ідеями з партнером і лише потім озвучити свої думки перед класом. Робота сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, вміння переконувати й вести дискусію, критично мислити. 
Використання такого виду співпраці сприяє тому, що учні не можуть ухилитися від виконання завдання. Під час роботи в парах учні швидко виконують вправи, які за інших умов потребують великої затрати часу. 

Учитель повинен намагатися організовувати інноваційний процес під час навчальної діяльності таким чином, щоб створити сприятливе навчальне середовище, в якому б теорія і практика учнів засвоювалась одночасно. 

Під час навчання потрібно використовувати такі методи, при яких: 
• в учнів виникає бажання до творчої, результативної роботи; 
• учні стають активними, розкутими, намагаються досягти успіху, при цьому не порушують поведінку у класі.

Вчитель досягне успіху лише тоді на своїх уроках, коли зрозуміє, що дітям подобається все нове і цікаве. Ми, вчителі, повинні пам’ятати, що одна й та сама модель проведення уроків не дає можливості дітям розкрити себе повністю, зупиняє розвиток творчого потенціалу навчання.

Таким чином, використовуючи інноваційні освітні технології, мені вдалося вирішити наступні взаємообумовлені проблеми:

1. Через формування умінь орієнтуватися в сучасному світі, сприяти розвитку особистості учнів з активною громадянською позицією, що вміє орієнтуватися в складних життєвих ситуаціях і позитивно вирішувати свої проблеми.

2. Змінити характер взаємодії суб'єктів шкільної системи освіти: вчитель і учень - партнери, однодумці, рівноправні члени "однієї команди".

3. Підвищити мотивацію учнів до навчальної діяльності. Я вважаю, що позитивна мотивація до навчання у дитини може виникнути в тому випадку , коли дотримані 3 умови:

- мені цікаво те, чого мене вчать;

- мені цікавий той, хто мене вчить;

- мені цікаво як мене вчать.

4. Приділяти більше уваги вивченню та оволодінню сучасними педагогічними технологіями, що дозволяють істотно змінити методи організації освітнього процесу.

Висновки
На основі вивчених матеріалів можна зробити висновки: 
 - розвиток пізнавальної активності учнів початкових класах залежать від ефективності використання на уроках інтерактивних технологій; 
- стійкий пізнавальний інтерес – ознака готовності дитини до вивчення навчального матеріалу. Знання сприяють виникненню, розширенню і поглибленню зацікавленості до дійсності. Важливо збуджувати пізнавальну активність учня, що виявляється в запитаннях, діях. 
-  Маючи сформовані пізнавальні інтереси, дитина успішно навчатиметься, в неї з’явиться зацікавленість до навчальної діяльності;
- у школі дитина поглиблює і розширює свої пізнавальні інтереси. У неї виникає бажання змістового і досконалого вивчення певних навчальних понять, коли матеріал виходить за межі навчального.

Важливим є спілкування, співпраця вчителя і учнів на уроці.

 Зібратися разом – це початок,

Триматися разом – це прогрес,

Працювати разом – це успіх.

                                                                   Генрі Форд

 

Використані джерела:

1. В. Г. Гладир. Інноваційні підходи до викладання предметів гуманітарного циклу   http://www.mcppv.ho.com.ua/docs/st_gladur1.htm

2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

3. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія.- К.: Атіка, 2005.

4. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 392с.

5. Пєхота О.М. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; ред. О.М. Пєхота. – К.: Вид. А.С.К., 2002. – 252 с.

6. Підласий І, Педагогічні інновації / Підласий І., Підласий А. // Рідна школа. - № 12. – 256 с.

7. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: Научное издание,-М.: Изд. УНЦ ДО, 2005.

− 252с.

8. http://archive.nbuv.gov.ua

9.http://teacher.at.ua/publ/rozvitok_osobistosti_uchnja_na_osnovi_vikoristannja_innovacijnikh_tekhnologij/19-1-0-8827

10.http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/07_ya_u_sv.pdf

11. http://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/innovacionnyy-podhod-v-obucheniiДжерело: http://docme.ru/0ac2
Категорія: Методична робота | Додав: [ADM]Irina (28.05.2014) | Автор: Кащенко І.П.
Переглядів: 7049 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!