Робота літньої школи "Ерудит" - Виховна робота - Презентації та відео матеріали - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Презентації та відео матеріали » Виховна робота [ Додати статтю ]

Робота літньої школи "Ерудит"

                                       Літня школа "ЕРУДИТ"
 

Школа створена з метою:
• надання обдарованим і талановитим школярам можливості самореалізації власного творчого потенціалу;
• стимулювання учнів до інтелектуальної праці;
• поглиблення теоретичних знань;
• залучення до науково-дослідницької роботи.
В літній школі працюють такі секції:
• Школа олімпійського резерву (окремо з кожного з предметів: математика, фізика, біологія, хімія, англійська та українські мови, історії);
• Сучасні комп’ютерні технології;
• Літературний клас;
• Євроклуб «Ми – разом!»;
• Літературне краєзнавство;
• Психологічний супровід саморозвитку слухачів літньої школи.
Соціально-педагогічні умови управління:
• Орієнтація на задоволення освітніх потреб учнів;
• Забезпечення внутрішніх зв’язків з адміністрацією та педагогічним колективом школи;
• Школу створено на засадах добровільності;
• Стиль управління – демократичний;
• Підхід до управління – рефлексивний.
Принципи роботи:
Добровільність – всі групи формуються за бажанням учнів;
Пріоритетність – виявляється у врахуванні власних потреб і запитів учня;
Неперервність – літня школа є продовженням роботи в науковому учнівському товаристві «Пошук» .
Доцільність – особистісно-орієнтований підхід задля досягнення мети.
Перспективність – самовизначення і профорієнтаційний аспект роботи школи,
Взаємодія – партнерські стосунки між суб’єктами навчання.
Самореалізація – організація навчання таким чином, щоб кожен з учасників літньої школи мав якомога більше можливостей як для творчої самореалізації, так і для подальшого саморозвитку, самоосвіти і самовдосконалення.
Нестандартність – оригінальність та своєрідність методик, що застосовуються при проведенні занять.

 

«Затверджено»
на педагогічній раді
протокол № 6 від 29.05.2014 року

Положення про літню школу «ЕРУДИТ»
для обдарованих дітей Карабинівської ЗШ І-ІІІ ступенів

Літня школа – це тимчасове об’єднання суб’єктів навчально – виховного процесу, що створюється на добровільних засадах . Літня школа – це школа нового покоління з новими формами роботи з молоддю, яка сприяє вирішенню головної парадигми освіти, поєднує знаннєву, діяльнісну та ціннісно - орієнтаційну складові змісту освіти та розвивається в напрямках особистісто- орієнтовного та компетентісного підходів. Вона виконує роль додаткової позаурочної форми освіти учнів, допоможе самовизначенню учнів.
Актуальність дослідження. Дослідження ефективності роботи літньої школи, результатів педагогічної діяльності, учнівських досягнень за певний період діяльності літньої школи та учнівських досягнень в період навчального року складе систему роботи з обдарованими дітьми, допоможе вчителю сконцентрувати свою діяльність на спеціальних напрямках – олімпіадній діяльності, діяльності у сфері МАН, проектній діяльності та інших видах практичної учбової діяльності, що буде сприяє підвищенню ефективності, посиленню інтересу до певних предметів, та самореалізації молоді.
Об’єкт дослідження: результативність учбової діяльності учнів, які навчались в літній школі, якість знань учнів, рівень психологічної підготовленості до оволодінням знаннями, практичними вміннями, проектною до дослідницькою діяльністю.
Предмет дослідження: ефективність отриманих знань та їх практична направленість, розширення навчальної діяльності учнів, якість конкурсної діяльності.
Мета: створити нову форму позаурочної діяльності обдарованої молоді для розкриття творчого потенціалу, розвитку пізнавальної діяльності, самовизначення особистості та самовдосконалення;
Завдання:
• забезпечення мотиваційного середовища щодо усвідомленого вибору допрофільного та профільного навчання;
• формування системи роботи допрофільного навчання засобами нових форм діяльності Літньої школи;
• створення максимально сприятливих умов для розкриття та реалізації здібностей учнів, усвідомлення свого покликання у житті та можливостей реалізувати власні здібності, таланти, індивідуальність;
• набуття необхідних знань за індивідуальною програмою з урахуванням досвіду та рівня підготовки обдарованої дитини, її здібностей та інших особистісних факторів;
• формування розвивальної зорієнтованості, спрямованості всіх компонентів освітнього процесу на досягнення найбільш ефективного розвитку пізнавальних можливостей обдарованих учнів.
• формування організаційно-пізнавальної діяльності та науково-дослідницької культури обдарованої молоді;
• стимулювання і розвиток творчого потенціалу молоді;
• формування позитивного іміджу школи.
• поглиблена підготовка учнів до участі в олімпіадах, МАН та конкурсах;
• надати медико – психолого – педагогічну консультативну допомогу учням i батькам з актуальних питань освіти та саморозвитку.
Принципи роботи :
• добровільність – передбачає зарахування до школи учнів 5-10 кл на підставі особистої заяви батьків та рекомендацій учителя;
• доцільності – передбачає підпорядкування змісту, форм, методів, засобів навчальної діяльності;
• взаємодії – основою є побудова спільної діяльності між суб’єктами навчання на партнерських засадах;
• самоменеджменту – передбачає ефективну організацію навчальної діяльності спрямовану на використання доцільних методів, прийомів і технологій для досягнення навчально-пізнавальної мети;
• неперервності та послідовності – забезпечують наступність у ланцюжку: літня школа – самоосвітня діяльність – творча діяльність та участь у конкурсах, олімпіадах, МАН та інших видах учбово-практичної діяльності учнів;
• перспективності – передбачає стратегічне моделювання особистого освітнього маршруту;
• нестандартності – обумовлює своєрідність, оригінальність проведення занять.
Теоретичну основу дослідницької діяльності становлять теоретичні та методичні рекомендації облІППО, сучасні педагогічні технології в області організації навчальної діяльності, технологічні розробки та моделі організації навчальної діяльності.
Практичне значення роботи:
Практична направленість інноваційних навчальних технологій в позаурочній учбовій діяльності школи, надання освітніх послуг з урахуванням профільності.
Пріоритетні види діяльності:
• діагностична – містить комплексну діагностику рівня сформованості учнівських умінь, необхідних для успішної творчої діяльності, професійних інтересів, мотивів діяльності, рівня готовності до інноваційної пізнавальної діяльності;
• мотиваційно-цільова – передбачає визначення стратегічних та тактичних завдань усіх суб’єктів освітнього процесу;
• планово-прогностична – передбачає планування навчально-виховного процесу на досягнення очікуваних результатів освітянського процесу з урахуванням визначених завдань і стартових можливостей та індивідуальних особливостей учнів;
• проектна – передбачає конструювання нового освітнього середовища (змісту освіти, технологій навчання, розвивального середовища, комунікативних зв’язків з ВНЗ, установами, громадськими організаціями).
• консультативна – передбачає різноманітне (за змістом, формою, методами та суб’єктами) консультування з різних аспектів організації розвивального, компетентнісно орієнтованого навчально-виховного процесу в школі;
• багатосферна – діяльність на підставі особистих інтересів (тренінги, участь у дискусіях та дебатах, інтерактивних формах практичної діяльності, робота в комп’ютерному класі тощо).
• діяльність щодо створення позитивного іміджу школи (на рівні освітнього округу); інформування батьків, громаду про діяльність школи, залучення до роботи Літньої школи.

Організація діяльності:
Відповідно до мети, завдань та принципів роботи діяльність усіх суб’єктів організація діяльності Літньої здійснюється згідно розробленому плану роботи, що включає в себе заходи спрямовані на підготовку до творчої пізнавальної діяльності як учнів так і вчителів, організацію навчальних занять, семінарів, лекцій, роботу творчих груп з формування умінь і навичок науково - дослідницької діяльності, конференції, практикуми, проведення підсумкових моніторингових досліджень та ін. заходи.
Режим роботи:
До літньої школи зараховуються учні 5 – 10 класів за ïх бажанням та рекомендацією вчителів з терміном роботи 3-5 днів. Кількість годин визначено щоденним планом роботи ( 4 години). Термін роботи: 14 днів. (липень-серпень)

Основними документами роботи літньої школи є:
а) особисті заяви батьків;
б) план роботи вчителів, практичного психолога;
в) діагностичні матеріали (згідно з нормами етики деякі з них є конфіденційними);
г) аналітичні матеріали;
д) матеріали тренінгових занять;
Документи зберігаються протягом 1-го року.
Механізм реалізації завдань:
o обговорення проекту роботи літньої школи на нарадах при директорі.
o проведення наради при директорі за підсумками роботи Літньої школи;
o організація роботи, формування секцій з урахуванням діагностики та особистої заяви учнів;
o розробка і затвердження тематичного планування роботи секцій;
o введення рефлексивної діагностики й самооцінки в освітній процес;
o запровадження моніторингу якості навчання;
o захист освітніх проектів.
Очікувальні результати:
o залучення педагогів до експериментальної, науково-дослідної діяльності;
o розробка освітніх проектів;
o підвищення якості освіти в школі;
o участь учнів в конкурсах, олімпіадах, МАН, проектній роботі.
o Забезпечення психологічно - оптимального підґрунтя для позитивних змін у пізнавальній, моральній та поведінковій сферах особисті всіх учасників процесу навчального спілкування.

«Затверджую»
директор школи Н.Л.Знова

Список , обдарованих дітей
Карабинівської ЗШ І-ІІІ ступенів,
зарахованих до літньої школи «Ерудит»


п\п                          П.І учня                            клас
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
9
10
10
10

«Затверджено»
директор школи Н.Л.ЗНОВА

Навчально – тематичний план
Усього – 54 год.
Резервний час – 2год.
№ з/п
дата кількість годин Зміст діяльності Відповідальний

1 30.06 1
1

1,5
0,5 Відкриття літньої школи.
Презентація роботи Літньої школи, мети и задач. Ознайомлення з планом роботи.
Тренінг “Хто Я? Який Я?“
Підсумки дня. Рефлексія учасників Завуч з ВР
Завуч з НВР
Вдовенко С.О.
Адміністрація
2 01.07 1

Вивчення мотиваційної сфери учнів та тестування лідерських якостей. Інформаційно-проблемний блок. «Малий бізнес–основа економіки регіону». Екскурсія на підприємство “МАККОЛІ”
Учбова діяльність секцій. Вдовенко С.О.

Стешенко Г.Г.

Учителі- предметники
3 02.07 1

1 Вивчення інтелектуального рівня учнів;
Спортивно-туристичний похід на курган.

Учбова діяльність секцій. Заступник з ВР
Стешенко Г.Г. , Яременко М.М.
Учителі- предметники
4 03.07 2

1 Спортивна програма «Будьмо здорові»
Перегляд відеофільму «Шкідливі звички, як їх позбутись»
Тренінг «Я і моє здоров»я» Яременко М. М.
Педагог – організатор
Ужва В. І.
5 04.07 1
1 Вікторина «Відкрий для себе світ природи»
Екскурсія в парк
Акція «Боротьба з королем сміття» Ужва В. І.

Завуч з ВР
6 07.07 2

1 Тренінг «Як себе контролювати» вправа «Спокійні та агресивні відповіді»
Інтелектуальна гра Брейн-ринг «Світ моїх прав»
Учбова діяльність секцій. Завуч з ВР

Тимцова М. В.

Учителі- предметники
7 08.07 1

1 Виставка дитячих робіт «Мої літні канікули»
Конкурсно-розважальна програма «Міс творчість
Учбова діяльність секцій. Педагог – організатор
Завуч з ВР
Учителі- предметники
8 09.07 3

1 Інформаційно-проблемний блок. Відвідування засідання адміністративної комісії при сільської раді села
Учбова діяльність секцій. Завуч з ВР

Учителі- предметники
9 10.07 2

2 Відвідування Павлоградського центру зайнятості. Дослідження ринку праці. Відвідування податкової інспекції. Педагог – організатор
Стешенко Г. Г.
10 11.07 1

1 Конкурс на кращу іграшки із природного матеріалу «Фантазери»
Майстерня оригамі (виготовлення іграшок із паперу)
Учбова діяльність секцій. Гламбер Н. Л.

Гончар В. В.
Учителі- предметники
11 14.07 1

1 Виставка робіт образотворчого мистецтва
Конкурс малюнка на асфальті «Барви сонячного літа»
Учбова діяльність секцій. Стешенко Г. Г.
Довга О. П.
Учителі- предметники
12 15.07 2

2 Практикум: Послуги, які надають місцеві банки.
Психологія фінансової поведінки. Завуч з ВР

Педагог – організатор
13 16.07 3

1 Похід у ліс.

Учбова діяльність секцій. Ужва В. І., Стешенко Г.Г.
Шарафонова К. О
14 17.07 2

1 Учнівська конференція: "Я у сучасному світі".
Фотозвіт. Замітка у місцеву пресу. Підведення підсумків.
Завершення роботи літньої школи “ Ерудит” Завуч з ВР

Завуч з НВР
Вдовенко С.О.
Адміністрація

Категорія: Виховна робота | Додав: karabinovka (09.01.2015)
Переглядів: 892 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!