Формування духовно – моральних якостей, патріотичної свідомості школярів в контексті викликів сучасності - "Методична скарбничка" - Вчитель вчителю - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » "Методична скарбничка" [ Додати статтю ]

Формування духовно – моральних якостей, патріотичної свідомості школярів в контексті викликів сучасності

Формування духовно – моральних якостей, патріотичної свідомості школярів в контексті викликів сучасності

Мета: проаналізувати аспекти, що впливають на ефективність роботи педагогічного колективу з формування в учнів духовно – моральних якостей, патріотичної свідомості з врахуванням вимог сьогодення;
розробити рекомендації з удосконалення даного напрямку виховної роботи

План проведення педагогічної ради:
1. Про актуальність духовно – морального, патріотичного виховання школярів в сучасному суспільстві.
До 20 хв., Чаговець С.В., педагог – організатор, презентаціяф
2. Про роль вчителя початкових класів у формуванні духовно – моральних цінностей, патріотичних почуттів молодших школярів.
До 7 хв., творча група вчителівпочаткових класів, керівник - Сляднєва О.В., презентація
3. Про формування патріотичних почуттів, національної свідомості учнів. Результати роботи з впровадження пошукового проекту до 70 – річчя Перемоги.
До 7 хв., творча група класних керівників 5-7 класів, керівник групи - Пивовар Н.С., презентація
4. Про формування активної життєвої позиції як соціально- педагогічної проблеми сучасного суспільства. Випускник – патріот. Який він?
До 7 хв., творча група класних керівників 8-11 класів, керівник - Чаговець Л.В.., презентація
5. Про патріотичне виховання на уроках Харківщинознавства як важливої складової духовно – морального, патріотичного виховання.
До 5 хв., Воробей О.Й., виступ з використанням наочного матеріалу
6. Про результати моніторингу учнів 8-11 класів з питань морально – духовного, патріотичного спрямування.
До 5 хв., Дуб О.І., практичний психолог, виступ з використанням діаграм

Актуальність обраної теми педагогчної ради продиктована часом. На сучасному етапі, коли на перший план виходить активізація людського фактора, як однієї з умов подальшого людського прогресу, гуманізації суспільства придається велике значення. А перед школою ставиться завдання не просто підготовки відповідального громадянина, але і людини, здатної самостійно оцінювати те, що відбувається і будувати свою діяльність відповідно до інтересів навколишніх людей. Рішення цих завдань повязано з формуванням стійких моральних цінностей особистості
З погляду педагогічної теорії процес морального виховання в школі являє собою сукупність цілеспрямованих і послідовних дій учнівського і педагогічного колективів. Під понняттям «педагогічні дії» маються на увазі впливи, організуючі й одержувані учнем і колективом у процесі навчально – виховної роботи. Усі ці впливи, а також зміни, що відбуваються в поглядах і поводженні, взаємозалежні і виступають у сукупності, що забезпечує, як безпосередній, так і опосередкований вплив на особистість школяра.
Істотною ознакою морального виховання є його концентрична побудова: рішення виховних задач починається з елементарного рівня і закінчується більш високим. Для досягнення цілей, як правило, використовуються усі види діяльності, що поступово ускладнюються. Цей принцип реалізується з урахуванням вікових особливостей учнів.
Засвоюючи ту чи іншу моральну вимогу молодший учень покладається на авторитет педагогів, батьків, більш старших учнів.
Підлітковий період відмінний від молодшого тим, що у вихованців формуються власні моральні погляди і переконання. У підлітка формується понятійне мислення. Йому доступне розуміння звязків між конкретним вчинком і якостями особистості, на основі цього виникає потреба у самовдосконаленні.
Юнацький період морального становлення вихованця , його моральна сфера поступово втрачає риси «дитячості», здобуваючи основні якості, властиві високоморальній дорослій людині. Учні старшого віку здатні вже мати чітке наукове уявлення про мораль, самостійно приймати рішення і робити моральний вибір.
Успішність даного виду діяльності у формуванні моральних якостей школяра залежить від грамотності педагога, розмаїтності застосованих ним методів, притаманних йому професійних якостей і вмінь.
Йдуть дорогою учень і вчитель. Несподівано учень біжить вперед і щось піднімає. «Що ти зробив?» - запитує вчитель. Я побачив равлика, який повзе по дорозі, злякався, що його хтось задуше і переніс на траву. «Що ти накоїв? Адже у нього була мета, він прямував до своєї мети зі своєю швидкістю. А ти все йому зіпсував». Учень щодуху біжить назад. «Ти куди?» - запитує вчитель. «Я перенесу равлика на дорогу, і він знову обере свій шлях», - відповідоє учень. Ти знову хочеш завадити йому знайти свій шлях в житті? – запитує вчитель. А ти знаєш куди йдеш, яка в тебе мета?
Пропоную всім підвести руки вперед. Опустити і знову підвести, як бачите, напрямок рук більшість з вас змінили. Так і наші вихованці теж можуть змінити шлях до мети, або зупинитися напівшляху, а наше завдання - вміло, використовуючи всі свої знання і досвід, спрямувавити їх на вірний шлях до обраної мети.
Пропонується вправа з 10 якостями та вміннями, які притаманні педагогам, з 10 необхідно обрати 3, потім – 1. Кожен учасник її називає, обгрунтовує, чому залишив для себе саме її.
- Професійні знання;
- Володіння педагогічними методиками;
- Створення ситуації успіху;
- Індивідуальність;
- Позитивний настрій;
- Креативність;
- Терпіння;
- Відповідальність;
- Рефлексифність;
- Толерантність.
Одним з головних елементів виховного середовища є дії, що впливають на виховання молоді, в тому числі і на патріотичне. Ці дії повинні становити цілісну систему різноманітних способів, орїєнтованих на загальнолюдські моральні цінності: правду, любов, справедливість, доброту, милосердя. Моральні цінності, вироблені українським народом, є його основними компонентами й знаходять своє вираження в українських традиціях, нормах, правилах. Варто підкреслити, що для людини підтримувати в суспільстві систему моральних цінностей, значить підтримувати традицію, соціальні і культурні норми буття, бути патріотом.
Життя сформулювало соціальний запит на виховання творчої особистості, яка може критично мислити, творчо підходити до справи, творчо її генерувати, приймати нестандартні рішення і творчо їх виконувати.
Вище перелічені вміння особистість може проявити в ході здійснення і патріотичного виховання. Проблема патріотичного виховання сучасної молоді є дуже актуальною, адже саме патріотичне виховання сприяє самореалізації молоді в суспільстві. Бути патріотом – природна потреба людей. Патріотизм – одна з найбільш глибоких почуттів, закріплених віками боротьби за свободу і незалежність батьківщини. Патріотизм включає в себе почуття прихильності до тих місць, де людина народилася і виросла, шанобливе ставлення до мови народу, усвідомлення обовязку перед батьківщиною, відстоювання її честі та гідності. Тобто істинний патріотизм передбачає формування і тривалий розвиток цілого комплексу позитивних якостей. Основою цього розвитку є духовно – моральний та соціокультурний компоненти. Патріотизм виступає в єдності духовності, громадянськості, соціальної активності особистості, яка усвідомлює свою нероздільність, нерозривність з Вітчизною.
Основними завданнями, які колектив нашої школи поставив перед собою у напрямку патріотичного виховання є:
- розвиток у підростаючого покоління високої соціальної активності, громадянської відповідальності, духовності;
- утвердження поваги до культурного та історичного минулого України;
- виховання молодих громадян у дусі поваги до Конституції країни, законності, норм суспільного та колективного життя;
- розвиток у молоді почуття гордості, глибокої поваги до символів держави – Герба, Прапора, Гімну України, гордості за країну.
Робота з патріотичного виховання охоплює наступні основні напрямки:
- туристсько – краєзнавча діяльність;
- участь в експедиціях, акціях, проектах;
- робота музею бойової слави;
- волонтерська діяльність;
- участь в роботі МАН.
Таким чином, становлення патріотичних почуттів у молоді відбувається в ситуаціях, коли особистісне зусилля, з одного боку, звернено на власне «Я», з іншого - на глибоке розуміння громадського обовязку, критичне осмислення молоддю свого призначення в суспільстві.
Основний аспект, який впливає на роботу педагогічного колективу з формування в учнів духовно – моральних якостей, патріотичної свідомості – це ефективне планування виховної роботи, адже планування - один із методів виховної роботи, який дозволяє чітко продумано організувати життєдіяльність колективу. План виховної роботи нашого закладу та плани виховної роботи класних керівників складено відповідно нормативним документам. Основними документами, якими керуємося у своїй роботі є Концепція національно - патріотичного виховання, Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів. Плани виховної роботи класних керівників змістовні, охоплюють усі напрямки роботи:
• громадянське виховання;
• військово – патріотичне виховання;
• правове виховання;
• екологічне виховання;
• спортивно – масова робота, ведення
здорового способу життя;
• краєзнавча робота;
• учнівське самоврядування;
• соціальне проектування.
Наступний аспект, не менш важливий, - це підбір педагогами методів і видів виховної діяльності, які впливають на особистість, сприяють формуванню тих чи інших моральних якостей. В цьому напрямку ведуться роз’яснювальні бесіди, щодо ситуації, яка склалася на сході України, Законів України, виховується повага до державних символів. Проводяться години спілкування, в ході яких відбувається знайомство з іменами видатних людей, чиє життя і діяльність пов’язані з Україною, вивчається історія рідного краю.
Шляхами реалізації патріотичного виховання є тематичні тижні та дні: тиждень памяті Героя Радяського Союзу Б.Д.Шевченка, тиждень профілактики правопорушень, тиждень прав, День партизанської слави, День миру, День козацької слави, День толерантності, День писемності та мови та інші. До визначних подій в житті країни в закладі проходять Уроки мужності, години Пам’яті. Вихованню національної свідомості учнів сприяють свята «Козацькому роду нема переводу», «Козацький гарт», «Слобожаночка», свято Миколая та інші.
Велику роль у становленні патріотичних почуттів відіграють екскурсії до музеїв та шкільного музею бойової слави. На базі шкільного музею постійно проводяться зустрічі з ветеранами війни та вчительської праці, видатними земляками, випускниками – афганцями. Учні знайомляться з матеріалами експозицій: «Андріївка в роки Другої світової війни», «Бойовий шлях 267 стрілецької дивізії», «Герої-афганці», «Партизанський рух на Балаклійщині», «Герої-підпільники». В музеї започатковано створення нової експозиції «Героям України слава!», яка розповідає про героїв-патріотів сьогодення, борців за незалежність і свободу нашої країни. Пошукова робота з поповнення матеріалів експозиції продовжується, пропоную всім педагогам разом з учнями долучитися до цієї важливої справи.
В жовтні учні 6-10 класів відвідали історичний музей м. Харкова, ознайомилися з експозиціями «Наш край в роки Другої світової війни», «Визвольна війна українського народу», «Ремесла Харківщини» та інші.
Крім уже названих форм роботи з учнями проводяться і такі, що сприяють розвитку інтелектуальних здібностей школярів – це участь в експедиції «Моя Батьківщина - Україна», історико – краєзнавчий акції «А ми тую славу збережем!» та військово – патріотичній акції «Слобожанські дзвони Перемоги». У цьому навчальному році за активну участь в обласному етапі історико-краєзнавчої акції учнівської та студентської молоді «А ми тую славу збережемо», присвяченій 70-річчю визволення України від нацистських окупантів, учні 11 класу Чаговець Дмитро, Суріна Ірина, Петрова Наталія нагороджені грамотами Харківської обласної станції юних туристів, тези роботи учнів надруковані у збірнику «Перші кроки до науки».
Пріорітетним напрямком роботи педагогічного та учнівського колективів є соціальне проектування, яке дає змогу учням брати участь у громадському житті школи і селища. Прикладом такого проектування є соціальний проект «Люди! Не будьте байдужими!», відмічений ветеранською організацією м. Києва та екологічний «Знати. Зберігати. Відновлювати!». На рівні школи реалізуються пректи «Відкрий духовні острови», присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка, «Сторінки історії Андріївки, обпалені війною» до 70- річчя Перемоги, «Добро починається з тебе», в рамках якого постійно проводяться благодійні акції: «Милосердя», «Допоможи ближньому», «Ветерани живуть поруч».
Вагомий крок у військово – патріотичному вихованні молоді є підготовка до служіння в лавах захисників Вітчизни. Доброю підготовкою до захисту своєї Вітчизни буде участь у Всеукраїнській дитячо – юнацькій грі «Сокіл», тому вчителям фізкультури, Захисту Вітчизни необхідно продумати етапи проведення гри в наступному семестрі.
Ми згадали та переглянули різноманітні форми виховної роботи, які сприяють розвитку моральних та патріотичних почуттів школярів та хотілося б звернути увагу присутніх і запропонувати частіше використовувати в роботі з учнями такі форми роботи як дебати, квести, що є важливим засобом розвитку логічного, критичного мислення та навичок аргументованого висловлювання.
Наступний аспект даного напрямку роботи, як на мій погляд, є дуже важливим, – це діяльність органів учнівського самоврядування. У шкільних стінах плекається громадянин, який перейме досвіл старших поколінь і при цьому буде мислити і діяти по – новому, неординарно, буте активним перетворювачем життя.
Учнівське самоврядування, яке має назву «Федерація вільних міст» сприяє гармонійному розвитку навчального закладу, співпрацює з адміністрацією, завдяки самоврядуванню учнівсько – педагогічний колектив відчуває себе єдиною командою, де панують партнерські стосунки, атмосфера взаємодії та взаєморозуиіння. Організовуючи в школі ефективну громадську діяльність на принципах соціальної справедливості, відповідальності, загальнолюдських принципах, старшокласники зможуть так формувати свою діяльність і після закінчення закладу.
Творчу активність виявили учні під час проведення Свята вчителя, конкурсу плакатів «За здоровий спосіб життя!», конкурсу «Голуб миру», конкурсу «Слобожаночка».
Організаторські здібності, моральні якості проявляють під час організації та проведення волонтерської роботи, благодійних акцій - це допомога ветеранам війни і праці, участь в операції «Радість людям», акції «Допоможи солдату»; комунікативні – під час роботи районної ради старшокласників, працюючи над випуском шкільної друкованої газети.
Особливо вагомим чинником у діяльності учнівського самоврядування є газета «Шкільний репортер». На сторінках газети можна ознайомитися з подіями, які вібуваються в шкільних стінах і поза ними за участю дітей та педагогів. В газеті ви маєте змогу оглянути рубрики «Вісті з класів», «Здоровим будь!», «Цікаві зустрічі», «Правове виховання школярів»
та інші. В цьому навчальному році започатковано постійно діючу рубрику «Патріотичне виховання». Активними дописувачами газети є учні 7-А класу (класний керівник Пивовар Н.С.), 8-А класу (класний керівник Літвінова С.В.), 6-Б класу ( класний керівник Шелест Ю.Р.), 11 клас (класний керівник Чаговець Л.В.). Маючи нагоду хочу запросити всіх до співпраці, пишіть дописи, діліться своїми новинками, редактори газети Щербак Катерина та Булан Анастасія обовязково їх надрукують, а ми всі з великим задоволенням будемо їх читати.
Учнівське самоврядування активно спіпрацює з селищною ветеранською організацією, проводяться зустрічі з представниками ветеранської організації, діти постійно вітають ветеранів та дітей війни зі святами. Л.І. Гаврюшенко, її голова, неодноразово ділилася про спільну роботу на сторінках районної газети «Вісті Балаклійщини».
Наш час потребує лідерів, людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно, генерувати нові ідеї та приймати нестандартні рішення. Напередодні Дня місцевого самоврядування відбулася зустріч лідерів учнівського самоврядування з головою селищної ради Бабаковим Є.О. Зустріч проходила в теплій, діловій атмосфері, у формі діалогу. Діти мали змогу запитати Євгена Олексійовича про те, як він став лідером селища, як, уже пртягом 12 років, веде за собою і добре з цим вправляється, велечезну громаду. Діалог між учасниками самоврядування був корисним для представників учнівського самоврядування. Діти зрозуміли, щоб досягти поставленої мети, в першу чергу, потрібні знання, наполеглива праця. В ході щоденної праці над собою, в спілкуванні з іншими людьми, в турботі про інших народжуються лідерські якості.
Наприкінець зустрічі діти подарували Євгену Олексійовичу стіннівку для селищної ради, в якій описали про зустріч з ветераном, про участь в акції «Допоможи солдату», про свято «Посвячення в козачата», про роботу музею бойової слави та інші події. Тепер про справи шкільні матимуть змогу дізнатися всі жителі селища.
Шкільна громада на чолі з учнівським самоврядуванням не стоять осторонь подій, які відбуваються на Сході України. Діти підтримали учасників АТО матеріально (участь в акції) та духовно, створивши на передодні Дня захисника Вітчизни флеш – моб «Повертайся живим».
Останній аспект, який ми проаналізуємо, - це психологічний. Напередодні педради було проведено анкетування учнів 8-9 класів, метою якого було вивчення питання морально-духовного та патріотичного спрямування. Ось таку шкалу цінностей ми отримали: чесність, правдивість (78%); доброта (56%); повага до інших (45,9%), любов (37,4%). Найменш цінними рисами особистості сучасні підлітки вважають толерантність (16,2%), самокритичність (9,1%), практичність(8,2%).
Аналіз матеріалів анкетування свідчить про те, що учні здебільшого усвідомлюють себе, як особистості з властивими їм духовно – моральними цінностями, на яких грунтуються відносини між людьми. Те, що толерантність, самокритичність підлітки поставили на останнє місце, це свідчить про те, що в даних напрямках нам необхідно ще попрацювати.

Рішення педагогічної ради:
1. Узагальнити рекомендації, вироблені в процесі роботи педагогічної ради. Видати добірку “Методичні рекомендації для вчителів та класних керівників щодо вдосконалення системи виховної роботи школи з патріотичного виховання”.
Чаговець С.В., Шелест Л.А., до 20.12.2014р.
2. Проводити пошукову роботу для поповнення експозиції в музеї бойової слави “Герої – патріоти соьгодення”.
Чаговець Л.В., Воробей О.Й., протягом грудня-лютого
3. Висвітлювати на сайті школи та у газеті “Шкільний репортер” усі заходи патріотичного спрямування, що проходять у школі.
Чаговець С.В., грудень-червень
4. Продовжити роботу над проектом “Сторінки історії Андріївка, обпалені війною”(до 70-річчя Перемоги), провести презентацію із запрошенням ветеранів, дітей війни.
Пивовар Н.С., квітень

Категорія: "Методична скарбничка" | Додав: Осень (05.07.2015) | Автор: Чаговець Світлана Вікторівна E
Переглядів: 2990 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!