Каталог статей

Головна » Статті » Новини МОН України » Інформація та рекомендації вчителю [ Додати статтю ]

Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти. (Продовження)

    в) виховувати  повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних,  історичних  цінностей  України, країни походження,  державного і соціального устрою,  цивілізації, відмінних від  власних,  дбайливе   ставлення   до   навколишнього середовища;

    г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння,  миру, злагоди між усіма народами,  етнічними, національними, релігійними групами;

    д) додержувати педагогічної етики,  моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;

    е) захищати  дітей,  молодь  від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, іншим шкідливим звичкам;

    ж) постійно   підвищувати   професійний  рівень,  педагогічну майстерність і загальну культуру.

    19. Коло  обов'язків (робіт),  що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю,  кваліфікацією  чи  посадою,  визначається посадовими інструкціями     і    положенням,    затвердженими    в установленому порядку    кваліфікаційними    довідниками     посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями  і   правилами   внутрішнього   розпорядку відповідного закладу освіти та умовами контракту,  де ці обов'язки конкретизуються.

IV. Основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу

    20. Власник або уповноважений  ним  орган  (керівник) закладу освіти зобов'язаний:

     а) забезпечити необхідні організаційні  та  економічні  умови для проведення  навчально-виховного  процесу  на  рівні  державних стандартів якості освіти,  для ефективної роботи  педагогічних  та інших працівників    закладу    освіти    відповідно   до   їхньої спеціальності чи кваліфікації;

     б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять,  забезпечувати  їх  необхідними засобами роботи;

     в) удосконалювати навчально-виховний процес,  впроваджувати в практику  кращий  досвід роботи,  пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;

    г) організовувати     підготовку     необхідної     кількості науково-педагогічних, інженерно-педагогічних    та    педагогічних кадрів, їх  атестацію,  правове  і професійне навчання як у своєму навчальному закладі,  так і відповідно до угод в інших  навчальних закладах;

    д) укладати  і  розривати  угоди,  контракти  з   керівниками підрозділів, педагогічними та науковими працівниками відповідно до чинного законодавства,  Закону України "Про освіту" ( 1060-12) та Положення   про порядок  наймання і звільнення педагогічних працівників закладу освіти,  що є у загальнодержавній  власності, затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  України від 5 серпня 1993 року N 293 ( z0104-93);

    е) доводити  до  відома  педагогічних  працівників  у   кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;
     є) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки.  Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;

    ж) забезпечити  умови техніки безпеки,  виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та  безпечні  умови  праці,  необхідні  для виконання працівниками трудових обов'язків;

    з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби  щодо  вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

    и) додержуватись умов колективного договору,  чуйно ставитись до повсякденних  потреб  працівників  закладу  освіти,  студентів, аспірантів, учнів    і    слухачів,   забезпечувати   надання   їм установлених пільг і привілеїв;

     і) організувати харчування  дітей  дошкільного  віку,  учнів, студентів, аспірантів і працівників закладу освіти;

     ї) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену   статистичну і бухгалтерську звітність,  а також інші необхідні відомості  про  роботу  і  стан навчально-виховного закладу;

    к) забезпечувати   належне  утримання  приміщення,  опалення, освітлення, вентиляції,  обладнання,  створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу освіти, вихованців, учнів,   студентів,   курсантів,  слухачів,  стажистів,  клінічних
ординаторів, аспірантів, докторантів.

V. Робочий час і його використання

     21. Для  працівників   установлюється   п'ятиденний   робочий тиждень  з двома вихідними днями.  При п'ятиденному робочому тижні тривалість  щоденної   роботи   (зміни)   визначається   правилами внутрішнього  розпорядку  або графіками змінності,  які затверджує керівник закладу освіти за погодженням з  профспілковим  комітетом закладу з додержання тривалості робочого тижня.

     В тих закладах освіти,  де за  умовами  роботи  запровадження п'ятиденного робочого    тижня   є   недоцільним,   встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.

    П'ятиденний або  шестиденний  робочий  тиждень встановлюється власником або уповноваженим ним органом  спільно  з  профспілковим комітетом з   урахуванням   специфіки   роботи,   думки  трудового колективу і за погодженням  місцевими органами виконавчої влади.

    В межах  робочого  дня  педагогічні працівники закладу освіти повинні нести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи  відповідно  до  посади,  навчального плану і плану науково-дослідної роботи.

    Час початку   і   закінчення   роботи   і   обідньої  перерви встановлюється для працівників Правилами  внутрішнього розпорядку конкретного закладу освіти. Для  окремих  працівників  умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи.

   За погодженням  з  профспілковим  комітетом деяким структурним підрозділам і окремим групам працівників може встановлюватись  час початку і закінчення роботи .

    22. При відсутності педагога або  іншого  працівника  закладу освіти  керівник  зобов'язаний  терміново  вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

     23. Надурочна  робота  та робота у вихідні та святкові дні не допускається.

     Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні  допускається  у  виняткових  випадках,   передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого  ним  органу  (керівника)  закладу  освіти  дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний   день   може компенсуватися  за  погодженням   сторін   наданням   іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

     Працівникам безперервно  діючих  закладів  освіти  і  де   за умовами роботи  не  може  бути  додержана  встановлена  для  даної категорії працівників  щоденна  або  тижнева  тривалість  робочого часу,   допускається  за  погодженням  з  профспілковим  комітетом
закладу запровадження підсумкового обліку робочого часу з тим, щоб тривалість  робочого  часу  за  обліковий  період  не перевищувала нормального числа робочих годин.

     Працівники цієї    категорії    залучаються   до   роботи   в загально-встановлені вихідні та святкові дні.  Цей час включається в місячну норму робочого часу.  Вихідні дні передбачаються для них графіком роботи. Робота в святкові дні оплачується в цьому випадку в  розмірі  одинарної  годинної  або  денної ставки понад місячний оклад (ставку).  На бажання працівника,  який працює  в  святковий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

     24. Керівник закладу освіти залучає педагогічних  працівників до чергування  в  закладі.  Графік  чергування  і  його тривалість затверджує керівник  закладу   за   погодженням   з   педагогічним колективом і профспілковим комітетом.

     Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок  і матерів,  які  мають  дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або  дітей  віком  від  трьох  до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

     25. Під час канікул,  що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу  освіти  залучає  педагогічних   працівників   до педагогічної та   організаційної   роботи  в  межах  часу,  що  не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

     26. Робота     органів    самоврядування    закладу    освіти регламентується Положеннями   про   відповідні   заклади   освіти, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та Статутом.

     27. Графік  надання   щорічних   відпусток   погоджується   з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

     Надання відпустки  керівнику  закладу   освіти   оформляється наказом відповідного органу державного управління освітою, а іншим працівникам - наказом навчально-виховного закладу. Поділ відпустки на частини  допускається  на  прохання  працівника  за умови,  щоб основна її частина була не менше шести днів  для  для  дорослих  і дванадцяти днів для осіб,  молодше вісімнадцяти років. Перенесення відпустки на інший строк  допускається  в  порядку,  встановленому чинним законодавством.

     Забороняється надання щорічної відпустки протягом двох  років підряд, а   також   ненадання   відпустки   працівникам,   молодше вісімнадцяти років,  а  також працівникам,  які  мають  право  на додаткову відпустку у зв'язку з шкідливими умовами праці.

     28. Педагогічним працівникам забороняється:

     а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

     б) продовжувати або скорочувати тривалість  занять  і  перерв між ними;

     в) передоручати виконання трудових обов'язків.

     29. Забороняється в робочий час:

     а) відволікати педагогічних працівників від їх  безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах,  заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;

     б) відволікання  працівників  закладу  освіти  від  виконання професійних обов'язків,  а  також  учнів,  студентів,   курсантів, слухачів, стажистів,     клінічних     ординаторів,    аспірантів, докторантів за рахунок навчального часу  на  роботу  і  здійснення заходів, не  пов'язаних  з  процесом навчання,  забороняється, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

VI. Заохочення за успіхи в роботі

     30. За  зразкове  виконання  своїх  обов'язків,   тривалу   і бездоганну  роботу, новаторство  в  праці  і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись  заохочення,  передбачені  Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

     31. За досягнення високих результатів у навчанні й  вихованні педагогічні  працівники представляються до нагородження державними нагородами,  присвоєння  почесних  звань,  відзначення  державними преміями,   знаками,   грамотами,   іншими   видами  морального  і матеріального заохочення.

     32. Працівникам,   які  успішно  і  сумлінно  виконують  свої трудові обов'язки,  надаються в першу чергу переваги  і  соціальні пільги в  межах  своїх  повноважень  і  за  рахунок власних коштів закладів освіти.  Таким працівникам надається також  перевага  при просуванні по роботі.

    Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні),  доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни

     33. За порушення трудової дисципліни до працівника може  бути застосовано один з таких заходів стягнення:

     а) догана;

     б) звільнення.

     Звільнення як дисциплінарне стягнення може  бути  застосоване відповідно до п.п.  3,  4,  7,  8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України ( 322-08).

     34. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом,  якому не дано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.

     35. Працівники,  обрані до складу профспілкових органів і  не звільнені від  виробничої  діяльності,  не  можуть  бути  піддані дисциплінарному стягненню без попередньої  згоди  органу,  членами якого  вони  є;  керівники  профспілкових  органів  у  підрозділах закладу освіти - без попередньої згоди відповідного профспілкового органу  в  закладі освіти;  профорганізатори - органу відповідного профспілкового об'єднання.

     До застосування   дисциплінарного   стягнення   власник   або уповноважений ним орган повинен зажадати  від  порушника  трудової дисципліни письмові  пояснення.  У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

     Дисциплінарні стягнення  застосовуються власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після  виявлення  провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

     Дисциплінарне стягнення  не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

    36. За   кожне  порушення  трудової  дисципліни  накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

     37. Дисциплінарне    стягнення    оголошується    в    наказі (розпорядженні) і повідомля

Категорія: Інформація та рекомендації вчителю | Додав: [ADM]Irina (29.10.2010)
Переглядів: 1227 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!