Технологічний процес виготовлення проектованого виробу.Економічне обгрунтування проекту - Різне - Презентації та відео матеріали - Каталог статей - Вчитель вчителю, учням та батькам

Каталог статей

Головна » Статті » Презентації та відео матеріали » Різне [ Додати статтю ]

Технологічний процес виготовлення проектованого виробу.Економічне обгрунтування проекту
Вчитель: Гезей Анатолій .Миколайович

Урок №11.
Тема уроку. Технологічний процес виготовлення проектованого виробу. Економічне обгрунтування проекту.

Мета уроку: Засвоєння знань про сутність та етапи економічного аналізу
проекту; формування вмінь визначати собівартість та ціну;
здійснювати економічне обгрунтування проекту.
Розвивати економічне мисленн, увагу.
Виховувати допитливість та наполегливість.

Обладнання: папір, калькулятор, заготовки з деревини (липа), лінійка, набір столярного інструменту.

Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати навчальної діяльності: визначає вартість матеріалів, обчислює собівартість та ціну виготовленого виробу.

Орієнтовний план проведення уроку.
І. Організаційна частина (2 хв.)
ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів (3 хв.)
ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності (2 хв.)
ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку (2 хв.)
V. Вивчення нового матеріалу (15 хв.)
VI. Практична робота. (19 хв.)
VII. Підсумок уроку. (3 хв.)

Хід уроку

І.Організаційна частина
• Перевірка присутніх.
• Призначення чергових.

ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів
Яких вимог слід дотримуватися під час добору матеріалів для проектованого виробу?

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності
Перед виготовленням запланованого виробу необхідно з΄ясувати, чи є даний проект економічно вигідним, чи є потреба в заміні технології виготовлення виробу в цілому,використання матеріалів тощо. Щоб з΄ясувати ці питання і проводитьсяекономічне обгрунтування проекту.

ІV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку
Написання теми уроку, повідомлення навчальної мети і визначення завдань уроку:
• розкрити сутністьекономічного обгрунтування;
• навчитися здійсьнювати розрахунки собівартості проектованого виробу та його ціни.

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Сутність економічних понять.
2. Оцінка вартості виробництва проекту.
3. Шляхи економії матеріальних ресурсів проекту та підвищення продуктивності праці при виготовленні виробу. (Дослідження творчої групи.)
На промислових підприємствах перед виготовленням запланованого виробу здійснюють експертизу нового проектованого виробу. Експертиза виробу нерозривно пов'язана з економікою виробництва і має досить складну структуру. Це пояснюється тим, що виріб має багато характеристик, не лише з погляду дизайнера, а й технолога, інженера, соціолога, маркетолога. їх необхідно враховувати не лише під час виготовлення дослідного зразка, а й після впровадження виробу в серійне виробництво. Однак головним в експертизі є його економічна частина, тому коротко розглянемо економічне обґрунтування виробу з позицій основ сучасного виробництва.
В основу розвитку людського суспільства покладене матеріальне виробництво, створення матеріальних благ. Виробництво матеріальних благ у кожній суспільно-економічній формації має свої специфічні особливості, здійснюється за допомогою знарядь праці.

Процес праці (виробництва) включає три основні моменти:
• праця людини;
• предмети праці;
• засоби праці.
Праця людини — це змістовна, цілеспрямована діяльністі людей, у процесі якої вони видозмінюють зовнішню природу, опосе редковують, регулюють і контролюють обмін речей між собою.
Предмети праці — це речі (об'єкти) природи, на які людина впливає в процесі праці, обробляючи їх.
Предмети праці бувають двох видів:
• дані самою природою (наприклад, деревина);
• ті, що підлягають подальшій обробці (руда), їх називають сирим матеріалом, або сировиною.
Засоби праці — це речі чи комплекс речей, якими людина впливає на предмети праці.
Собівартість продукції (робіт, послуг) — це виражена в грошовій формі витрата на виробництво і збут продукції.
Собівартість об'єднує дві частини вартості — вартість використаних засобів виробництва і частину вартості необхідного продукту.
Вартість використаних засобів виробництва об'єднує витрати на ви-користання предметів праці (сировини, матеріалів, енергії, тари і т. д.)
та частину вартості засобів праці, перенесену на продукцію у вигляді амортизаційних відрахувань.
Вартість необхідного продукту є сукупністю витрат для відтворення робочої сили і складається не тільки з коштів на оплату праці, а ще й із грошових виплат і безплатних послуг із суспільних фондів споживання, які в собівартості промислової продукції відображені частково, у вигляді відрахувань на соціальне страхування.
Обидві ці частини забезпечують просте відтворення виробництва.
Третя частина вартості — додатковий продукт суспільства — використовується для розширення виробництва, виплат і безплатних послуг із суспільних фондів споживання.
Отже, собівартість є основою вартості.
Собівартість продукції визначається індивідуальними затратами праці в умовах досягнутого на конкретному підприємстві технічного рівня виробництва (індивідуальна собівартість), тим часом як вартість продукції (робіт, послуг) — затратами суспільно необхідної праці.
Собівартість продукції як найважливіший інструмент вимірювання рівня затрат суспільної праці є основою для формування і вдосконалення цін, визначення доходу, прибутку, рентабельності та інших фінансових показників.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
• прямі матеріальні витрати;
• прямі витрати на оплату праці;
• інші прямі витрати;
• загальновиробничі витрати.
До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, куплених напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо зараховані до конкретного об'єкта витрат.
До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо зараховані до конкретного об'єкта витрат.
До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо зараховані до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних ділянок, амортизація тощо.
Серед економічних категорій, що використовуються в ринковому механізмі господарювання, є ціна.
Ціна — це грошовий вираз вартості товару. За її допомогою порівнюють витрати і результати господарської діяльності, обґрунтовують вибір найефективніших напрямків капітальних вкладень і розвиток нової техніки, стимулюють виробництво та споживання високоякісних видів продукції.
Ціна є важливим інструментом конкурентного процесу. Конкурентне ціноутворення — основа саморегулювання ринку та еквівалентного обміну товарами.
Економічна оцінка спроектованого виробу здійснюється на підставі його порівняння з відомими зразками-аналогами і включає оцінку наявності недорогих матеріалів, можливості використання відходів.
Економічне оцінювання об'єкта і процесу технологічної діяльності доцільно здійснювати у такій послідовності:

■ визначити витрати матеріалів Мз (табл.1):
Таблиця 1.

Матеріал Вартість одиниці вимірювання, грн Витрати матеріалів Вартість витрат, грн

Разом
Розрахунок вартості матеріалів

■ обчислити вартість витрат на електроенергію Це під час роботи:
Е=Рt
де Е — спожита електроенергія, кВт • год;
Р — потужність споживача електроенергії, Вт;
t — тривалість роботи споживача електроенергії, год;
Це = 0,25Е,
де Це - вартість спожитої електроенергії;
1грн - вартість тарифу на електроенергію, грн/кВт;

■ здійснити розрахунок оплати праці Роп на тій підставі, що оплата
працівника 3-го розряду здійснюється погодинно:

850 грн/міс
Роп = tрд х --------------------------- ,
8 год/рд х 22 рд

де t рд - тривалість виконання робіт з виготовлення виробу, год;

■ обчислити величину податку на заробітну плату Оп, який становить
15 % від заробітної плати:
Оп = 0,15

■ обчислити амортизаційні відрахування на інструменти та обладнання (табл. 2):
Таблиця 2

Амортизаційні відрахування на інструменти та обладнання

Інструменти та обладнання Вартість, грн Час зношення обладнання, грн Амортизаційні відрахування

0,1В
Аоб = ---------- ,
N

де Аоб - величина амортизаційних відрахувань на одну робочу зміну (6 год),
грн;
0,1 - коефіцієнт, що враховує 10 % від собівартості обладнання;
В – вартість обладнання, грн.;
N – час зношення обладнання, дні;

■ розрахувати загальну собівартість виготовлення виробу:

С = Мз + Це + Роп + Аоб + Оп;

■ обчислити величину прибутку (П) унаслідок реалізації виробу в межах
10-25 % від собівартості виробу:

П = (0,1 – 0,25)С;

■ обчислити договірну ціну Дц реалізації виробу:

Дц = С + П;

■ визначити рентабельність проектованого виробу:

П
Р = ----- х 100 %
Дц
Виступ творчої групи .
Завдання: «Знаходження шляхів підвищення продуктивності праці при виготовленні проектованого виробу (деревяна ложка) з метою зменшення його собівартості.»

Запитання для самоконтролю:
1. Що таке «собівартість»?
2. Що впливає на ціну товару?

VI. Практична робота

Економічне оцінювання проектованого виробу
Обладнання та матеріали:
Проектно – технологічна документація, калькулятор, зразки пиломатеріалів для виготовлення проектованого виробу, лінійка, кутник столярний.

6.1 Вступний інструктаж
Послідовність виконання роботи
1. Відберіть пиломатеріали для проведення економічної оцінки.
2. Визначте вартість матеріалів.
3. Визначте вартість спожитої електроенергії.
4. Здійсніть розрахунок оплати праці, визначте величину податку на заробітну плату.
5. Визначте амортизаційні відрахування та обладнання під час ви-готовлення проекту.
6. Визначте загальну собівартість виготовлення виробу, очікуваний прибуток, ціну, рентабельність.
7. Підведіть підсумки проведеного аналізу.

6.2 Поточний інструктаж
• слідкувати за дотримуванням вимог, що ставляться перед учнями;
• допомагати учням у разі потреби;
• звернути увагу учнів на типові помилки та хиби під час виконання практичної роботи;
• відзначати правильність навчальних дій учнів.

6.3 Заключний інструктаж
Зробити підсумок практичної роботи, мотивувати його.

VII. Підсумок уроку
7 .1 Рефлексія (усвідомлення набутих знань, виконаної роботи)
1. Що нового ви дізналися на уроці?
2. Чи можна скористатись отриманими знаннями у повсякденно¬му житті? Де і за яких умов це може бути?

7.2 Заключна частина:
• виставлення оцінок за роботу на уроці;
• домашнє завдання: вивчити §11, визначити рентабельність
проектованого виробу.


Джерело: http://docme.ru/rS12
Категорія: Різне | Додав: (16.01.2014) | Автор: Гезей Анатолій Миколайович
Переглядів: 4084 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!