Каталог статей

Головна » Статті » Поради психолога » Поради вчителям [ Додати статтю ]

Психолого-педагогічний супровід першокласника

Пояснювальна записка

Найважливіше завдання психо­логічної служби у школі — збережен­ня психологічного здоров'я дітей.

Як відомо, більшість сучасних пер­шокласників відрізняється різним сту­пенем соматичних, психосоматичних, невротичних негараздів, які, безумов­но, роблять важким процес адаптації дитини до нового соціального ста­тусу. Тому кожному учню необхідна підтримка й допомога «у входженні в шкільне життя», як з боку значущих дорослих — батьків, учителів, так і з боку шкільного психолога.

Наш досвід роботи показав, що існуючі різноманітні програми з адаптації до школи дітей шестиріч­ного віку недостатньо враховують потреби та особливості сьогодніш­ніх першокласників-шестирічок.

Виникла необхідність у створен­ні програми, яка побудована з ура­хуванням таких яскравих вікових особливостей першокласника, як егоцентризм, переважно кінесте­тична орієнтація, емоційність, рух­ливість, потреба у грі, конкретно-образне мислення, спонтанність.

Процес адаптації викликає у ді­тей такі складнощі:

  проблеми у спілкуванні з од­нолітками, учителями;

  зниження самоконтролю;

  емоційна збудженість;

  тривожність;

  симптоми соматичних захво­рювань;

  недостача уваги на уроках;

  занурення в себе.

Основна мета пропонованої програми — формування у першо­класників характеристик психоло­гічно здорової особистості.

У психолого-педагогічній літе­ратурі (О.Хухлаєва) визначають на­ступні основні характеристики пси­хологічно здорової особистості:

  прийняття себе, своїх пози­тивних якостей і недоліків;

 пізнан­ня власної цінності й унікальності, своїх здібностей й можливостей;

  прийняття інших людей, пізнання цінності і неповторності кожної людини;

— добре розвинута рефлексія, уміння розпізнавати свої емоційні стани, мотиви поведінки;

— стресостійкість, уміння зна­ходити власні ресурси в скрутному становищі.

Ці критерії, а також ретроспек­тивний аналіз власного досвіду про­ведення занять — основа для роз­робки мети і завдань програми.

Мета — створити умови, що допоможуть учителю краще зрозу­міти й відчути своїх учнів, а кож­ному учню безболісно адаптуватися до нової ситуації (тобто пристосо­вувати «школу до дитини, а не тіль­ки дитину до школи»).

Завдання програми.

1. Розвиток співчуття, кращого ро­зуміння себе та інших, розвиток умін­ня бути в злагоді з самим собою.

2.  Пробудження самостійності в дитині. Створення можливостей для самовираження, рефлексії.

3.  Навчання прийомів саморелаксації, зняття м'язового напру­ження, викликаного психічним.

4.  Допомога дитині в усвідом­ленні свого «Я», підвищенні само­оцінки, подоланні внутрішніх кон­фліктів, страхів, агресивних тен­денцій, зменшенні тривожності.

5. Гармонізація міжособистістних стосунків у дитячому колективі.

Методи.

1. Ігри за правилами: вербальні, рухливі, сюжетно-рольові.

2. Читання художніх творів.

3.  Бесіди.

4.  Розповіді дітей.

5. Імпровізації.

6.  Вільне і тематичне малю­вання.

7. Тілесно орієнтовані вправи. Програма, розрахована на учнів 1-го класу, містить 10 занять (по 1 на тиждень). Роботу за програ­мою пропонується розпочати у вересні.

Тривалість заняття — 40 хвилин. Оптимальна кількість учасників — 10-15 осіб.

Місце проведення — кабінет психолога. Час заняття обумовле­ний розкладом класу.

Особливістю програми є те, що на кожному занятті вчитель стає активним учасником (не спосте­рігачем!). Це сприяє покращенню взаємостосунків, зняттю напруги невимушеності поведінки.

 

ПЛАН-ПРОГРАМА «ПСИХОЛОГІЧНА АБЕТКА»

 

Дата

Тема заняття

Мета

Вересень

 

 

 

 

Знайомство. Введення у світ психоло­гії людини

Створювати мотивацію пізнання самих себе, іншої людини

Мої відчуття

Продовжувати пізнавати себе через відчуття

Світ емоцій. Які бувають емоції

Підтримувати у дітей мотивацію пізнання самих себе через емоції

Що допомагає передати емоції. Міміка, жестИі дотики, погляд, інтонація

Вчити дітей розуміти свій емоційний стан, виражати свої почуття і розпіз­навати почуття інших людей через міміку, жести, виразні рухи, інтонацію

Жовтень

 

 

 

 

 

 

Труднощі першокласника

Дати змогу учням висловити свої труднощі, учителю — зрозуміти, які труднощі є у дітей

Зняття страхів, неусвідомленої тривоги

Дати змогу дітям виразити свої страхи, неусвідомлену тривогу

Емоція гніву

Вчити виражати гнів неруйнівними способами

Емоція задоволення і радості

Розвивати вміння адекватно виражати свій емоційний стан

Риси характеру

Продовжувати пізнання своєї особистості із притаманними їй риса­ми характеру

Який я?

Вчити дітей приймати себе як цілісну особистість

Категорія: Поради вчителям | Додав: [ADM]Irina (13.09.2008)
Переглядів: 3480 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!