Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Інноваційні технології навчання [ Додати статтю ]

Створення ситуації успіху на уроці

Створення на уроці ситуації успіху на уроці
 

Завдання школи сьогодні полягає в тому, щоб виховувати здатність учнів долати життєві труднощі, самостійно приймати рішення, навчити розвивати себе як особистість, здатну робити вибір і контролювати своє життя, здатну брати на себе відповідальність за свої дії, здатну захищати себе і свої життєві цінності, а також діяти відповідно до них, здатну піклуватися про інших, діяти з ними і для них. Завдання вчителів — прищепити учням жагу до здобуття знань, створити такі умови, щоб процес здобуття знань був для них цікавим, потрібним, комфортним. Головним завданням стає створення на уроці ситуації успіху.
Ситуація успіху — це суб'єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи.
Ситуація успіху досягається тоді, коли сама дитина визначає цей результат як успіх. Усвідомлення ситуації успіху самим учнем, розуміння її значимості виникає у суб'єкта після здолання своєї боязкості, невміння, незнання, психологічного враження та інших видів труднощів.
Завдання педагога — допомогти особистості дитини зрости в успіху, дати відчути радість від здолання труднощів, дати зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, скрізь необхідно докласти зусиль. І успіх буде еквівалентним витраченим зусиллям.
Створення ситуації успіху на уроці передусім передбачає створення такої психологічної атмосфери, щоб учні без страху і побоювання йшли на урок.
Зараз існує дуже багато методів, прийомів підвищення ефективності уроку, а отже, і якості знань учнів.
Головною метою навчання іноземної мови в школі є навчити користуватись нею в різних життєвих ситуаціях через створення на уроках комунікативних ситуацій, наближених до життєвих. Пам'ятаючи про те, що вивчення будь-якої іноземної мови — це важкий труд, особливо якщо немає можливості вільно спілкуватись із носіями іноземної мови, вчителю потрібно зробити все можливе для того, щоб зацікавленість учнів у вивченні мови не, спадала, незважаючи на будь-які труднощі.
Комунікативна спрямованість сучасного уроку дає таку можливість. Постановка проблемного запитання на початку уроку — це свого роду виклик, спрямований на те, що учень його прийме, якщо буде впевнений у тому, що в змозі розв'язати проблему. "І, звичайно, йому буде легше і цікавіше це зробити, якщо для цього йому буде запропоновано взяти участь у грі.
Ми користуємось на уроках таким методом, як рольова гра, що дозволяє організувати цілеспрямовану мовленнєву практику, тренування й активізацію в її межах умінь, навичок монологічного та діалогічного мовлення, формування та формулювання різноманітних типів ви-словлювання.
Мета кожної гри складається з мовленнєвого тренування іноземною мовою. Вчитель повідомляє учням ігрову мету, яка спрямовує їх на виконання різноманітних дій, а іноземна мова стає засобом її використання, утворюючи основу для практики іншомовної мовленнєвої діяльності учнів.
Цілі цих ігор досить різноманітні:
активізація вмінь і навичок породження монологічних висловлювань типу опису доказів, порівняння та включення їх у діалог, комплексне тренування питально-відповідальної взаємодії: активізація вмінь та навичок обговорення, аргументування, пояснення іноземною мовою; формування вмінь та навичок уживання умовних способів вираження модальності; стимулювання спонтанних мовленнєвих висловлювань. Зміст ігор завжди цікавий і спонукальний до перевірки своїх здібностей, до пошуку чи виконання конкретного завдання Для учнів такі ігри перетворюються на підготовку до роботи над створенням проекту. Відповідно до віку, робота починається з міні-проектів, що зроблені одним учнем і мають на меті виконання якогось одного конкретного завдання, підпорядкованого конкретній темі уроку, що має допомагати учню з подальшій роботі над темою. Проекти для старшокласників, звичайно, мають більш серйозні та складні теми. І тут працюю разом з учнями, допомагаючи, консультуючи, спостерігаючи, керуючи.
Завдання для проекту повинно відповідати віку, здібностям учнів, темі й мати практичне значення для по¬дальшої робота. Учні повинні знао учитель завжди поруч, але основна спрямованість цієї роботи — самостійність.
Дуже важлива частина проектної діяльності — захист та обговорення проекту. Тут важливо не тільки дати правильну оцінку роботі учня або групи учнів, але й похвалити за проведену роботу, заохотити добрими словами та побажаннями для подальшої роботи над іншими проектами. А для себе вчитель повинен зробити висновок, чи не слід змінити склад груп, що працюють над проектом. Спостерігаючи за роботою учнів, намагаюсь бачити, чи психологічно правильно учні підібрані в групі. Для цього треба дати їм можливість самостійно вирішувати, з ким їм буде комфортніше працювати. Наприкінці роботи вони самі зрозуміють, чи правильний вибір вони зробили. Тоді вже черга вчителя спробувати змінити щось на краще для роботи над наступним проектом.
Основними темами для проектів у старших класах є країнознавчі теми, тому що учнів цього віку цікавить життя, історія, традиції народу, мову якого вони вивчають.
Раніше учень був пасивним споживачем готової інформації. Це при-зводить до того, що часто учні не виявляють зацікавленості в обговоренні питань, що пропонуються, вони слабко реагують на хід уроку. Як наслідок, вивчення іноземної і мови не сприймається учнями як єдиний творчий процес, покликаний створити необхідні умови як для розкриття особистого потенціалу учнів, так і для оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування.
Нова програма докорінно змінює роль учителя та учня на уроці англійської мови, передбачає інший характер їх взаємовідносин і розподіл відповідальності за результат навчання.
Вчитель виступає тепер не стільки в ролі того, хто подає інформацію і дає інструкції учням, а більше як повноважний учасник комунікативного процесу, партнер у спілкуванні, радник щодо оволодіння мовленнєвими і невербальними засобами комунікації.
Атмосфера уроку, завдання, що пропонуються, обрані режими і форми роботи мають стимулювати учнів до розширення загальноосвітнього і лінгвістичного кругозору, накопичення комунікативного досвіду. Тепер не тільки вчитель вирішує, що саме має відбуватися на уроці, але й учень, який може вносити пропозиції, визначати проблеми для обговорення або творчого письмового завдання, пропонувати наповнення для рольових та ділових ігор, створювати свої навчальні матеріали. За таких умов учень не меншою мірою сам відповідає за свої успіхи та невдачі.
Роблячи висновок, можна сказати, що методи, якими я користуюсь на уроках англійської мови, такі, як постановка проблемних запитань, рольові ігри, створення проблемних ситуацій, проведення нестандартних уроків, засідань круглого столу, робота над складанням проектів, проведення уроків з використанням комп'ютерних технологій, допомагають мені у виконанні завдання — створення ситуації успіху на уроці.
Враховуючи специфіку викладання іноземної мови, намагаюсь упроваджувати різноманітні новітні технології, підходи і методи навчання. Багато зусиль направлено на пошук максимальної активізації навчальної діяльності кожного учня, щоб оволодіти способами як формування, так і формулювання висловлювань іноземною мовою. На уроках я постійно шукаю шляхи вдосконалення техніки інтелектуальних операцій: аналізувати, узагальнювати набуті знання, планувати, порівнювати, передбачати, моделювати, контролювати. Використовуючи в роботі різні технології навчання, хочу відзначити, що на практиці все більшою увагою і зацікавленістю серед учнів користується технологія методів проектів, робота в перехресних групах. Ця система, на мою думку, більше орієнтована на особистість кожного учня, його інтереси, уподобання та проблеми.
Організовуючи роботу над проектом, діти самостійно об'єднуються в групи, де є учні із сильним, середнім та слабким рівнями знань. У таких групах учні працюють більш активно, отримують допомогу один від одного, не бояться ставити запитання, робити помилки, висловлювати свою думку. Головне, я вважаю, щоб кожен учень у групі відчув себе особистістю й отримав посильне завдання.
Працюючи над проектом «Ми — підлітки», вчитель допомагає підібрати необхідний матеріал. На початку акцентується увага на вживанні слів: aggressive, amusing, cruel, talkative, friendly, forgetful, generous, hospitable, ignorant, impulsive, independent, impolite, irresponsible, knowledgeable, kind, loyal, naughty, mean, polite, original, sensitive, skeptical, serious, skillful, strong, willed, tactless, practical, insincere.
Отримавши аркуш для опитування, діти починають працювати в групах, виконуючи завдання «Розподіліть подані слова, що характеризують не-гативні та позитивні риси характеру».

Positive qualities Negative qualities
polite impolite
На другій сторінці аркуша є інше завдання: «Запишіть риси характеру,
які підходять запропонованим учням. Аргументуйте».
Наприклад.
Olena Levchenko

1 . Know-ledgeable 2. Aggressive

1. І think that Olena Levchenko is
knowledgeable because she can
easily learn new words of a foreign
language.
2. I am sure that Olena is aggressive
because she quarrels a lot and al
ways seems ready to attack people.
3. Frankly speaking, Olena is mean,
because she hates spending money,
hardly ever buys an ice-cream.
Після цього підбивається підсумок, які риси характеру переважають у певній учениці.
Прослухавши інформацію про себе, кожен учень може висловити своє ставлення або заперечувати рішення своїх товаришів, починаючи речення такими фразами:
І shouldn't say so..., I don't agree to it..., Far from it... або That's what I feel too. Right you are. I like the idea. Exactly so. That's right.
Потім від кожної групи вибирається учень чи учениця, які мають найбільше позитивних або негативних рис характеру. Заповнюється таблиця
Bad features
Good features

Діти роблять необхідні висновки, як виправити свої погані риси характеру, щоб змінити негативне до себе ставлення з боку своїх товаришів.
Як підсумок дітям було запропоновано написати твір-роздум про особливості формування характеру в підлітковому віці, які риси характеру своїх учителів та друзів їм найбільше подобаються, та висловити свої побажання для покращення взаєморозуміння.
Також старшокласники виявили велику зацікавленість у доборі матеріалу до проекту «Здоровий спосіб життя». Діти розподілились на групи та готували інформаційні аркуші, пов'язані з проблемами паління, вживання алкоголю та наркотиків, де вони намагались аналізувати причини виникнення.
Особливу увагу учні звернули на негативний вплив компаній та наслідки відсутності належної батьківської турботи про своїх дітей.
Group A. Teenagers begin to smoke because they think it's cool and because they think they look grown up. The cigarette is a symbol of an attack on authority. Teenagers form groups and the pressure to conform with the group is strong. It's called peer pressure, it can cause social problems among teenagers— like smoking, taking drugs. You need courage to resist peer pressure and refuse to do what the group wants, even if you know that what you are doing is wrong.
Group B. \\fe are sure that alcohol is a big problem for the young. It's linked to ag-gressive and violent behavior, depression, poor performance at school and high-risk sexual behavior. Alcohol was a major "killer and maimer" in drink-driving ac-cident. The impact of alcohol permeated every level of childhood, from foetus whose development was compromised through mother's drinking to the neglect, physical abuse of children by heavy -drinking parents. \\fe think that the positive parenting may divert children if they appear to be starting to misbehave.
Обмінявшись інформаційними аркушами, групи готують одна одній запитання.

Group A Group В
1 . What drinks do 1. What kind of
you prefer to buy if you have abirth-day? Why? 2. Does a range of alcoholic lemon- drags do you know? 2. Do you want to kiss an old ashtray?
ades and colas en-
courage younger people to make the transition from soft
drinks to alcohol?
Підсумовуючи роботу, учні працюють у парах і шукають відповідь на таке запитання: «Яких заходів слід уживати, щоб запобігти палінню, вживанню підлітками наркотиків і алкоголю?» 4
Відповіді можуть бути такими.
Yes; No; I think so; I'm not sure; Far from it; Exactly so.

you your partner
1 . Find your personal action
2. Don't be afraid of company pressure
3. Teachers and parents should be more strict
4. Parents have to know and like your friends
5. Teachers and parents must encourage children to do well
6. Parents must examine what's wrong if children appear to be unhappy
7. Find your real friends
8. Parents have to know where children are going and when children return home
9. Watch thriller and adventure films for bringing up your strong will
10. Listen to music all your free time
1 1 . Travel as much as possible
12. Teenagers don't want to continue smoking if they think it unattractive

Опрацювавши результати опитування, було зроблено висновок, що одним з найважливіших способів з убезпечення підлітка від паління, вживання алкоголю та наркотиків діти вважають позитивний приклад батьків, добрі стосунки в сім'ї та виховання в собі позитивної самосвідомості.
Найактивнішу участь у підготовці цього проекту взяли учні 9 класу. Своєю роботою вони на практиці доводять важливість вибору активної життєвої позиції та пропагують переваги здорового способу життя.
Вони запропонували прослухати, виявити та зробити творчий переклад пісні "My father's son" відомого співака Джо Кокера, який намагався звільнитись від алкогольної залежності.
My Father's Son
Heart Over Mind, Yes I'm
My Father's Son
I Live My Life, Just Like
My Father's Done
If He'd Told Me, One Day
That Somebody'd Have My Heart In Chains
Would I Believe It, No Way Made Up My Mind I'd Never Fall That Way.
But Tell Me Why
Everytime I Try, To Tell You It's Goodbye
I Can't Seem To Let Go.
In My Heart I Know I Want To Stay
What I'm Trying To Say.
Heart Over Mind Yes I'm My Father's Son Yes I'm Inclined To Do As My Fathers Done
Here I Am With You And I Know That It's True Despite All The Feelings Your Putting Me Through
I Try To Walk Away, Something Makes Me Stay
Heart Over Mind, Yes I'm
My Father's Son
I Live My Life, Just Like
My Father's Done
But Tell Me Why
Every time I Try, To Tell You It's Goodbye
I Can't Seem To Let Go
In My Heart, I Know I Want To Stay,
Never Run Away
My Father's Son
I Live My Life, As My Father's Done
If He'd Told Me, One Day
That Somebody Would Have My Heart In
Chains Would I Believe It, No Way
Made Up My Mind, I'd Never Fall That
Way But It's Heart Over Mind,
Yes I'M My Father's Son
Син мого батька
До зову серця прислухався я. І плинув по річці життя, Та річка ж не плавна. Змінити щось прагну, але, може, й невправно. Не все я робив, як мій батько велів. Жаль, що так часто тебе я гнівив, Але долю твою повторив.
Досвід роботи щодо запровадження проектної методики дає можливість зробити висновок: технологія результативна в тому, що всі учні залучаються не тільки до знаходження необхідної інформації, а й вчаться логічно мислити і правильно застосовувати отримані знання.

Категорія: Інноваційні технології навчання | Додав: konsultant (12.02.2018) | Автор: оксана негодюк E
Переглядів: 610 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!