Каталог статей

Головна » Статті » Новини МОН України » Інформація та рекомендації вчителю [ Додати статтю ]

План роботи бібліотеки

Проект області:
«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

 

Проект , над яким працюють бібліотекарі району:

Оволодіння комп’ютерною грамотністю – головний крок до створення інформаційного центру загальноосвітнього навчального закладу


Проект, над яким працює педагогічний колектив школи І - ІІІ ступенів
«Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес з метою підвищення професіональної майстерності вчителя – запорука інноваційної освіти учня»
Проект, над яким працює бібліотекар
Карабинівської ЗШ І – ІІІ ступенів
А. П. Таран:
Шкільна бібліотека – інформаційно – методичний і освітньо – виховний центр


Аналіз роботи шкільної бібліотеки
за минулий рік

Бібліотека – це один з найважливіших продуктів розвитку людської цивілізації. Вона є основою освіти й самоосвіти, тому що за своєю суттю має бути Берегинею людського знання. Динамічний розвиток суспільства, а також комп’ютерних технологій потребує від нас постійного й активного впровадження інновації у бібліотечну роботу.Бібліотека Карабинівської ЗШ І – ІІІ ступенів – невід’ємний структурний підрозділ освітнього закладу, яка не тільки виконувала свої специфічні завдання, згідно плану роботи бібліотеки, але й сприяла динамічному розвитку суспільства, особистості.
Під впливом інформатизації змінюється розуміння завдань освіти. Навчання стає особистісно орієнтованим, зростає роль самоосвітньої роботи учня з пошуку, збору, аналізу та використання інформації.
Таким чином бібліотека має 2 комп’ютери, сканер, принтер, магнітолу, 43 диски (засоби електронного навчання).
Бібліотека поступово перетворюється в центр інформаційних електронних ресурсів, який зберігає за собою функції звичайної сучасної бібліотеки для обслуговування користувачів друкованими документами.
Бібліотекар Карабинівської ЗШ І – ІІІ ступенів А. П. Таран з 2010 року працює над проектом «Шкільна бібліотека на шляху до створення медіа – центру» . Головна мета проекту – перетворити шкільну бібліотеку на сучасний бібліотечно – інформаційний центр, створити такі умови в бібліотеці, за яких користувачі мали б змогу навчитися самостійно здобувати необхідну інформацію, використовувати її для власного розвитку та самореалізації.
Процес обслуговування користувачів бібліотеки складний, він іще довго буде поєднувати як традиційні, так і автоматизовані технології. Тому для формування в учнів потреби в спілкуванні з книгою я використовую різні методи масової та індивідуальної роботи , традиційні та інноваційні форми діяльності.
Ось чому шкільний бібліотекар А. П. Таран у 2011 – 2012 навчальному році в основу своєї діяльність поклала упровадження особистісно орієнтовного творчого підходу до користувача, сучасних освітніх технологій, спрямованих на саморозвиток й самореалізацію особистості, формування в учнів власної життєвої позиції, виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, бережного ставлення до неї, культури читання, вміння користуватися бібліотекою.
Всебічно сприяла підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом пропаганди методичної літератури та інформації про неї.
Знайомила батьків з новими надходженнями художньої літератури , електронних засобів навчання, підручників та їх збереження.
Особлива увага приділялася широкій популяризації української книги, літератури з питань освіти, історії, культури українського народу та поваги до рідної мови, національно – культурних надбань нашого народу.
Усе це – фундамент становлення бібліотеки як інформаційного центру навчального закладу

Цілі та завдання роботи шкільної бібліотеки
на 2012 – 2013 навчальний рік

 

Читання – це віконце,
через яке діти бачать,
пізнають світ і самих себе.
                                       В. Сухомлинський.

Сьогодні в Україні відбувається процес становлення нової системи освіти та виховання, зорієнтованих на входження у світовий освітній простір.
Розвиток комп’ютерної техніки, нових технологій, вирішальним чином впливає на інформаційне поле навчального закладу. У першу чергу він змінив ставлення учнів до засобів навчання, методів навчальної роботи.
Система інформаційного забезпечення навчального процесу вийшла за межі охоплення шкільною бібліотекою. Результатом стала втрата читачів, зниження інтересу до бібліотеки, як надійного джерела інформації. Цей процес змусив освоїти нове, а головне , сприяв збільшенню обсягів інформації шкільного призначення, примноженню зусиль на її збір, систематизацію, накопичення та збереження інформації. Переміщення пріоритетів на пошук інших джерел , головним із них є Інтернет.
Тому виникла необхідність перетворення бібліотеки на бібліотечно – інформаційний центр, який стане однією з найважливіших частин роботи школи, здійснюватиме єдину для нього державну програму національної освіти та виховання.
Завдання моє, як бібліотекаря, створити такі умови в бібліотеці , за яких учні, вчителі, батьки мали б змогу навчатися самостійно, здобувати необхідну інформацію, використовувати її для власного розвитку та самореалізації особистості.
Цілі:
*створення необхідних умов функціонування шкільного бібліотечно – інформаційного центру, що забезпечить доступність та ефективність освіти;
* підготовка молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві;
* модернізація діяльності ШБ в умовах реформування освіти.
Основні завдання:
* формування єдиного фонду бібліотечно –інформаційних ресурсів, який об’єднає спеціалізовані фонди (друкованої продукції, аудіо,- відео- та електронних матеріалів);
* формування фонду документів, створених у навчальному закладі (публікації та роботи педагогів, авторські проекти, наукові роботи й реферати учнів тощо);
* поповнення бібліотечного фонду ШБ за рахунок інформаційних ресурсів мережі Інтернет;
* впровадження електронної системи ведення бібліотечної документації.

Напрямки діяльності шкільного бібліотечно – інформаційного центру.
* створити банки даних педагогічної інформації як основи єдиного шкільного інформаційного простору;
*надавати методичну, консультативну, допомогу педагогам, учням, батькам в отриманні інформації;
* створювати інформаційні продукції для різних категорій користувачів: (бібліотечні посібники, огляди, списки, бази даних);
* створити умови для читання книг, періодики, роботи з комп’ютером, перегляд фільмів;
* готувати інформації для проведення культурно – виховної, просвітницької роботи з користувачами різних вікових категорій;
* формувати актив бібліотечно – інформаційного центру та роботу з ним.

Функції шкільної бібліотеки, як інформаційного центру :
*удосконалення діяльності із залучення дітей до читання;
*інформаційна підтримка навчального процесу, виховного процесу, наукових робіт;
*виявлення інформаційних потреб користувачів і задоволення їх потреб;
* проведення заходів задля розвитку інформаційної грамотності користувачів;
* комплектування фондів, пошук, обробка та систематизація інформації з урахуванням інформаційних потреб усіх категорій користувачів;
* ведення та збереження облікової та планово – звітної документації .

При складанні плану враховані такі документи:
*Закон України «Про освіту»
*Закон України «Про бібліотеку і бібліотечну справу»
* Концепція Державної цільової національно – культурної програми створення єдиної інформаційно – бібліотечної системи «Бібліотека – ХХІ століття»
*Указ президента України «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»
* Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти»
* Указ президента України «Концепції національної програми й інформатизації України»
* Указ Президента України «Концепції інформантизації мережі бібліотек загальноосвітніх закладів України»

Організація інформаційно – маркетингової діяльності

№з/п Назва заходу Клас Термін виконання Виконавці
1

2

3

4

5

Координована робота з ЗНВР та з ЗВР школи:
- обговорення навчальних програм;
- наявність підручників, програм та програмової літератури українських та зарубіжних письменників, літератури для позакласного читання;
- складання списків письменників та їх творів, яких немає у фонді бібліотеки.
Провести акцію «Вивчати науки за допомогою науково – популярної книги»
Соціологічне опитування «Шкільна бібліотека та її можливості у задоволенні інтересів читачів»
Провести роботу з 100 % охопленням учнів читанням:
- переєструвати читачів.
Аналіз читацьких формулярів, виявити боржників.

8 – 11


2-11
серпень -
вересень

листопад

протягом року

вересень

грудень Таран А. П.
Водяницька
Довга О. П.
Гончар В. В.
Липка Л. І.

Вчителі –предметн.

Таран А. П.

Таран А. П.
Кл. керівник

1

2

3

1Інформаційно – бібліографічна робота з обслуговування читачів
Організація та створення бібліотечно - бібліографічного довідкового апарату (ББДА)
Створити бази даних:
- користувачів бібліотекою;
- відомості видачі підручників;
- газетно – журнальних статей;
- бібліографічних довідок;
- довідників, словників, енциклопедій;
- рекомендовані списки літератури;
Оформити та здати замовлення на підручники та посібники.
Попляризація бібліотечно – бібліографічних знань, формування інформаційної культури учнів
Проведення інформаційно – бібліографічних знань за програмою :
«Основи інформаційної культури» ОІК(згідно плану)
«Подорож Читай – містом»

5 – 11

1-4

протягом року

вересень

протягои року
Актив
Таран А. П.

ЗНВР

Таран А. П.

Серпень –вересень
Місячник фізкультури і спорту

Дата Назва заходу і теми Категорія читачів Відповідальні Примі при
20.08-28.08 Оформити накази:
- «Про видачу підручників»
- «Про міри по збереженню підручників та іншої друкованої продукції виданою шкільною бібліотекою»
Видача підручників учням, вчителям.
Оформити відомості на видачу підручників
Оновити «Український історичний календар» Вересень. 1-11 Бібліот.
Кл. керів.
1.09. День знань. Взяти участь у проведені свята Першого дзвоника.
Вручити Букварі першокласникам. 1-11

1 Актив

Таран А. П.
1-15.09 Переєструвати читачів. Виявити боржників 2-11 Таран А. П.
5.09. Книжкова виставка «Здоров’я без ліків, довголіття без хвороб» 1-11 Бібліот.
8.09. До міжнародного дня писемності:
Міжнародний день письменності (грамотності
Інформ – хвилинка «Мова українська – мова материнська»
КП «Пересопницьке Євангеліє – українська національна святиня» (до 450 – річчя створення Пересопницького Євангелія) 5,6,7

1-11

3,5
Актив
Члени клубу «Книголюб
Таран А. П.
Гончар В. В
Бабенко Я.
9.09. Книжково – журнальна викладка «Моя країна – Україна» до 21 – ї річниці проголошення незалежності України. 1 -11 Бібліотек.
19.09.

22.09 Мітинг «Тільки пам’ять не сивіє» присвячений дню визволення с. Карабинівка у роки війни.
Книжкові виставки:
«Війна очима сучасників»
«А вони все таки перемогли»
До дня партизанської слави
Виставка ретро – книги
«Щоденник бойових дій, керівника партизанського загону Попудренка» 1-11 Ужва В. І.

Таран А. П.

23.09

35.09

28.09 Цикл літературних викладок:
* 140 років від дня народження С.А.Крушельницької (1872-1952), видатної української співачки
80 років від дня народження Анатолія Борисовича Солов’яненка (1932-1999), українського співака. * до 170 років від дня виходу в світ (1842) у Харкові першого повного видання поеми І.П.Котляревського «Енеїда
1-11
Таран А. П.
Мяло А. М.
27.09 «Подорож Читай – містом»
Відкриття читацького сезону. Екскурсія до бібліотеки.
Інтелектуальна гра «Яке це чудо – казки»
(ШБ №! 2012 р., ст..30). 3-4 Таран А. П.
Гончар В. В.
30.09 Всеукраїнський день бібліотек:
- загальношкільна лінійка «Шкільна бібліотека – душі аптека»
- читацька олімпіада «Мудра книжка скаже вам чогось багато» (ШБ № 4 2012р. ст.. 23)
- акція «Подаруй бібліотеці книгу»
1-11

5 – 7

1 - 11 ЗВР
Актив
Таран А. П.
Липка Л. І.

Кл. кер.
23.09.-30.09. Рейд – перевірка підручників
«Який я гарненький, коли я новенький»
Вести співставлення сумарних книг в бухгалтерії райво. 1-11 Пости бережливих

Таран А.П.

Жовтень
Місячник національного виховання

3.10

11.10 Бесіда – міркування «Старість не буває самотня»
до Дня людей похилого віку та ветеранів В. В. Війни.
Оновити «Український історичний календар». Жовтень
* 340 років від дня народження Пилипа Орлика (1672-1742), гетьмана України, випуск інформаційної листівки з Інтернет. (КП)
Скласти план роботи з активом бібліотеки
Підготувати виступ на батьківські збори. «Забезпеченість учнів навчальною книгою» 8 Таран А. П.
Тимцова М. В.

Актив бібл..

Таран А. П.
5.10 Інформаційна перерва « Роде наш красний» (обереги української родини) 6-7 Лекторська група

2.10

8.10 Цикл літературних викладок:
105 років від дня народження Івана Багряного (1907-1963), українського письменника
* 120 років від дня народження М.І.Цветаєвої (1892-1941), російської поетеси
Таран А. П.
7.10 Методична допомога з підготовки:
до шкільного туру Всеукраїнських олімпіад;
«Осіннього балу та посвяту у старшокласники»;
«Посвяти в Козаченьки»

Таран А. П.
10.10 «Подорож Читай – містом»
Бенефіс читача В’язового Ігоря
Анкета «Моя домашня бібліотека» 2

1 -4 Мяло А. М.

Кл. керів.
14.10. Книжково – ілюстративна виставка
«Гомін далеких віків» до Дня українського козацтва.
Інформ – хвилинка.
«Покрівонька , покрівонька покрий мою голівоньку» . Свято Покрови Пресвятої Богородиці в Україні. 1-11

9-11 Таран А. П.

Лекторська група
17.10. День нової книги.
«Я – нова книга!». Виставка подарованих книг 1-11 Члени клубу «Книголюб»
19.10 Літературна вітальня
«Осінні мелодії у творчості українських поетів» конкурс читців. 8-11 Липка Л. І.
Таран А. П.
Липка Л. І.
21.10-28.10 Створити на електронних носіях:
- бази даних користувачів бібліотекою;
- рекомендовані списки літератури позакласного читання.
Реклама бібліотеки:
«Бібліотека - ХХІ століття» стенд;
«Як знайти дорогу до інформації» путівник, схема Таран А. П.

Актив
бібліотеки


Листопад
Місячник превентивного виховання

1.11

3.11

Оновити «Український історичний календар»
Створити куточок «Письменники - ювіляри»
З нагоди 125 років від дня народження С. Я. Маршака (1887-1964), російського поета, перекладача
організовувати рекламну та інформаційну перерву біля куточка
1-11 Таран А. П.
Книголюби
9.11 До Дня української писемності та мови:
Засідання клубу «Книголюб»
- підведення підсумків роботи клубу за минулий рік та завдання на наступний навчальний рік;
- привітання нових членів клубу;
- презентація книжки місцевого поета, гумориста, жителя нашого села Г. Т. Лизогуба «Пролісок».
Виставка « Парад українських словників»
виставка - вікторина «Літературні герої»
турнір ерудитів «Письменники»( Ш.Б. №5.2011р.)

5-11


Таран А. П.

Книголюби
Гончар В. В.
Липка Л. І.
15.11

3.11

20.11

25.11

30.11 Цикл літературних викладок:
З нагоди 100 років від дня народження А. С. Малишка (1912-1970), українського поета
* 80 років з дня смерті Валер’яна Підмогильного (1901-1932), українського письменника.
* 75 років з дня смерті Миколи Зерова (1890-1937), українського поета.
* 120 років від дня народження Є.Р.Грабовського (1892-1955), українського живописця і графіка
* 85 років від дня народження Олеся Бердника (1927), українського письменника-фантаста
* 345 років від дня народження Джонатана Свіфта (1667-1745), англійського письменника 1011 Таран А. П.
Книголюби
10.11 До Всесвітнього день права дитини:
Відкрий папку!
«Вивчаємо свої права та обо’язки»
Юридичний діалог «Твої права і відповідальність»
(Позакласний час» №2,3,4,5,6,7,8 2011р.) 1-11

10 Таран А. П.

Тимцова М. В
14.11. Відзначаємо річницю визволення України.
Виставка однієї книги «У граніті, бронзу, у серцях» 1-11 Таран А. П.
17.11 Викладка. «Шкідливі звички» журнали «Позакласний час» 1-11 Таран А. П.
24.11 День пам’яті жертв Голодомору
Підготувати лінійку – реквієм «Голодні роки в Україні»
Бібліотечний плакат «Запали свічку пам’яті»

10

1-11
Липка Л. І.

Актив
27.11 Подорож Читай – містом
Виховний захід «Книга вчить, як на світі жить»
( Ш.Б. №6 2012р. ст..21)
2 Таран А.П.
Мяло А. М.
21.11-30.11 Реклама бібліотеки.
Виготовити візитну картку чи буклет «Шкільна бібліотека – медіа – центр»;
Систематизувати фонд бібліотеки за тематичним інформаційним блоком:
«Книги, які знають усе». 1-11
батькам Таран А.П.
28.11 Тиждень образотворчого мистецтва
Оформити підписку періодичних видань
Виготовити агітаційну листівку
«Все цікаве на планеті – читай в журналі та газеті!»
в шкільну газету «Діалог» про підписку на періодичну пресу 1-11 Таран А. П.
Адміністрація школи
Міністерство інформації

Грудень
Місячник української культури

1.12 Оновити «Український історичний календар»
«Порозуміння»
випустити листівку до дня порозуміння
Акція «Діти – дітям» до Міжнародний день інвалідів 1-11 Актив
3.12

3.12

13.12

30.12 Цикл літературних викладок:
*до 290 - років від дня народження Григорія Савича Сковороди (1722-1794), українського просвітителя, гуманіста, філософа, поета і музиканта
* 115 років від дня народження Андрія Головка (1897-1972), українського письменника.
* до 120 річниці від дня народження Миколи Куліша (1891-1937), українського драматурга
* 215 років від дня народження німецького поета Генріха Гейне (1797-1856).
*Конкурс гумористів до 100 років від дня народження А. К. Сови (1912-1994), українського актора, майстра художнього слова
1-11 Таран А. П.

Гончар В. В.
Липка Л. І.
6.12 Випуск альманаху «Допризивник»
Зібрати фото юнаків , які перебувають в Збройних силах України чи були в них. 8-11 Стешенко Г.Г.
8.12 Презентація , КП, Інтернет. -
* 385 років від дня народження П.Д.Дорошенка (1627-1698), українського гетьмана.
Тимцова М. В.
14.12 Тиждень музичного мистецтва
«Подорож Читай – містом»
«Подорожуємо з ДО –МІ -СОЛЬ -КАМИ»

5 – 7

Мяло А. М.
19.12 Виставка малюнків
«Святий Миколай, до нас в гості завітай!» 1-11 Кер. Гурток.
20.12-23.12 Рейд – перевірка підручників.
Підсумок за І – й семестр оголосити на загальношкільній лінійці. 1-11 Пости бережливих
Актив
10.12-23.12 Методична допомога у проведенні Новорічних та Різдвяних свят 1-11 Таран А.П.

26.12-30.12 Створити на електронних носіях папки:
«У нове століття з новою освітою»;
«Мистецтво - чарівне вікно у світ»
Робота з бібліотечним фондом:
Організувати скриньку попереднього замовлення
«У вас - питання, у нас - відповідь»;
Переглянути картотеку надходження підручників та художньої літератури.
Вести співставлення сумарної книги в бухгалтерії райво.
Скласти план роботи бібліотеки на ІІ – й семестр. 1-11 Таран А. П.

АктивДекада профорієнтації

3.01. Оновити. Український історичний календар. Січень.
Оновити «Письменники – ювіляри»
* 100 років від дня народження Н. С. Рибака (1913-1978), укр. письменника. 1-11 Бібліотекар

4.01. Робота з читачами з формування і задоволення їхніх читацьких потреб.
Робота по виявленню заборгованості читачами.
Бесіда «Як книжка прийшла до людей»


2-11
2

Бібліотекар
Гончар В. В.


11.01

12.01.
19.01 Індивідуальна робота з читачами.
Книжково – ілюстративна виставка «Твоє майбутнє у твоїх руках»
Тест на виявлення типу професії, до якої ви схильні.
«Завітайте в майбутнє», зустріч з успішною людиною .
1– 11

9
9
Бібліотекар

Таран А. П.
Тимцова М. В.

23.01
16.01
23.01
23.01 Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогічним колективом
Оформити книжкову виставку «Я – нова книга»
Підбір матеріалів для проведення тижня математики.
Надати допомогу у проведені тижня фізики.
Надати допомогу у підготовці вечора зустрічі з випускниками минулих років.


1-11

Бібліотекар
Яременко О.
Іваниця Н. В.

3.01

6.01

8.01

12.01

22.01

22.01

27.01.

29.01.

Масові заходи щодо популяризації літератури.
Літературні викладки:
* 145 років від дня народження М. Ф. Чернявського (1868-1946), укр. письменника.
* 115 років від дня народження В. Сосюри (1898-1965), укр. поета.
* 75 років від дня народження В. Стуса (1938-1985), репресованого укр. поета
* 135 років від дня народження Степана Васильченка (1878-1932), укр. письменника, прозаїка періоду модернізму
*75 років від дня народження Є.П. Гуцала (1937-1995), українського письменника
* 225 років від дня народження Джорджа Гордона Байрона (1788-1824), англ. поета доби романтизму
«Як правда на усіх єдина і рідний батьківський поріг, на всіх Соборна мати – Україна одна, як оберіг», книжково – ілюстративна виставка до дня Соборності України та дня свободи .
«Голокост – трагедія людства», книжково – журнальна виставка до Міжнародного дня пам’яті жертв голокосту.
«Бій під Крутами» - журнальна викладка до дня памяті учасників битви під Крутами.
1 -11
Бібліотекар
Актив
Гончар В.
Липка Л.

Таран А. П.

Тимцова М.


Робота з пропаганди бібліотечно – бібліографічних
знань.
Довідково – бібліографічна освіта.
Згідно плану та за потребою. 1-11 Таран А. П.

25.01
19.01

11.01

27.01 Інформаційна робота.
Рекламна перерва:
«Читайте швиденько – поки я новенька!», реклама нових книг
Інформ хвилинка біля виставки однієї пісні:
«Ще не вмерла Україна», до 21 –ї річниці затвердження Верховною Радою України Державного гімну.
Інформаційний бюлетень:
«Пам’ятаємо заради майбутнього», до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту
1 11
Бібліотекар
23 – 27.01.

31.01. Робота з бібліотечними фондами.
Формування фонду бібліотеки традиційними та нетрадиційними носіями інформації.
Прийом, систематизація, технічна обробка й реєстрація нових надходжень.
Методичний день. Таран А. П.
Робота з фондом підручників.
Таран А. П.

Лютий
Місячник морально - правового виховання.

1.02. Оновити український історичний календар.
«Письменники – ювіляри» 1-11 Бібліотекар

6-10. Робота з читачами з формування і задоволення їхніх читацьких потреб.
Робота з ліквідації заборгованості читачами.

2-11

Актив

9.02 Індивідуальна робота з читачами
«Моя домашня бібліотека», соціологічне опитування
8-9 Бібліотекар
Тимцова М.

1.02.

20.02.
9.02.-14.02.
Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогічним колективом
«Правопорушення і наслідки», журнальна викладка;
Надати допомогу у організації та проведені вечора зустрічі з випускниками минулих років.
Надати допомогу у проведені тижня інформатики.
Надати допомогу учнівському самоврядуванні в організації і проведені вечора старшокласників «Цей прекрасний дар кохання»

1-11

9-11
Бібліотекар

Яременко О.

Довга О. П.


12.02.
13.02

25.02

13.02.

21.02
Масові заходи щодо популяризації літератури.
Книжкові виставки:
* День народження Леся Мартовича.
* 170 років від дня народження М. А. Вербицького (1843-1909), укр. поета і педагога
* 25.02. День народження Лесі Українки (1871-1813), видатної поетеси, перекладачки, громадської діячки.
13.02. 170 років від дня народження М. А. Вербицького (1843-1909), укр. поета і педагога
День рідної мови.
Свято «Квітни, наша мово!
Книжкова виставка «Нехай же осіняє нас крилато,
Не слава – слово отче. Слово злате»

1-11

1-11

Бібліотекар

Липка Л. І.Гончар В. В
Таран А. П
Робота з пропаганди бібліотечно – бібліографічних
знань.
Довідково – бібліографічна освіта.
Згідно плану та за потребою. 1-11 Таран А. П.

27.02.

17.02.

14.02. Інформаційна робота.
Рекламна перерва:
«Інтернет – ресурс в бібліотеці»
Інформ хвилинка.
«Малий Державний герб України, історія створення», до 21 –ї річниці від дня затвердження Верховною Радою України малого Державного герба .
Інформаційний бюлетень:
«Учасники бойових дій на території інших держав», до дня вшанування .

1-11

Бібліотекар

29.02. Робота з бібліотечними фондами.
Оформлення фонду: наявність поличкових та буквених роздільників, естетика оформлення.
Методичний день. Таран А. П.

13-17.02 Робота з фондом підручників.
Рейд – перевірка підручників Бібліотекар
пости бережливих

Березень
Місячник громадянського виховання

1.03.

12.03 Оновити український історичний календар.
Письменники – ювіляри»
* 150 років від дня народження В.І. Вернадського (1863-1945), укр. вченого, засновника геохімії, біохімії, радіогеології. 1-11 Бібліотекар

1.03 Робота з читачами з формування і задоволення їхніх читацьких потреб.
Бесіда «Книга вчить, як на світі жити»

4
Бібліотекар
Гламбер Н. Л
15.03. Індивідуальна робота з читачами.
Опитування. «Книга та комп’ютер» 11 Бібліотекар
Яременко К.

12.03.

5.03. Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогічним колективом
Огляд нових надходжень газетно – журнальних статей та літератури для вчителів та класних керівників.
Надати методичну допомогу у проведені тижня зарубіжної літератури.

Бібліотекар

Водяницька І.

1.03.-10.03.

5.03
26.03-30.03. Масові заходи щодо популяризації літератури.
Декада Шевченківських днів:
«Світова велич Кобзаря», книжково – ілюстративна виставка;
«Ми тебе не забудемо, Тарасе!» - голосні читання
«Що в імені твоїм», виставка літературних творів в назві яких жіноче ім’я.
«Мати символ добра і любові», напдати методичну допомогу у проведені свята.
Тиждень дитячої та юнацької книги:
Згідно плану

1-11

5-8

1-11

1-11
1-11 Бібліотекар
ЛипкаЛ.
Гончар В.В.
Таран А. П.

Довга О. П.
Таран А. П.
Члени клубу «Книголюб»

Робота з пропаганди бібліотечно – бібліографічних
Знань.
Довідково – бібліографічна освіта.
За планом роботи та за потребою. 1-11 Таран А. П.

29.03

24.03. Інформаційна робота.
Презентація з КП, Інтернет
* 285 років від дня народження Кирила Розумовського (1728-1803), останнього гетьмана України.
Інформаційний бюлетень.
«Туберкульоз. Запитання? Відповід!», до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.

1-11

Бібліотекар

Медсестра

26-30.03.

30.03. Робота з бібліотечними фондами.
Перевірка правильності розміщення фонду.
Забезпечення вільного доступу користувачів бібліотеки до інформації.
Методичний день Таран А. П.

28.03 Робота з фондом підручників.
Вивчення й аналіз використання навчального фонду. Таран А. П.

Квітень
Місячник екологічного виховання

3.04.
Оновити. Український історичний календар.
Письменники – ювіляри
* 95 років від дня народження О. Т. Гончара (1918-1995), укр. письменника, громадського діяча 1-11 Бібліотекар


12.04. Робота з читачами з формування і задоволення їхніх читацьких потреб.
Бесіда – діалог «Ласкаво просимо до школи ввічливості» (№7,2011р. ст.14)

6
Бібліотекар
Стешенко Г. Г


12.04. Індивідуальна робота з читачами
Тест. «Книга та сучасність». 11 Бібліотекар
Липка Л. І.

9.04.
16.04.

23.04. Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогічним колективом
Огляд нових надходжень газетно – журнальних статей, методичної літератури для батьків. Методична
допомога вчителю біології у проведені тижня біології.
Надати допомогу у проведені тижня англійської мови.
1-11

Бібліотекар

Ужва В. І.

Яременко К.

5.04.
23.04

21.04.

12.04.

26.04.
Масові заходи щодо популяризації літератури.
Книжкові виставки:
«Зупинись! Подумай!», до Всесвітнього дня здоров’я.
*70 років від дня народження В. С. Земляка (1943-1977), укр. письменника
Свято Великодня.
«Великдень – свято воскресіння», книжково – журнальна виставка;
«Яйце – райце», виставка писанок, крашанок, дряпинок та інших.
«Космос – далекий, космос – близький», книжково – ілюстративна виставка до дня космонавтики.

Лінійка – реквієм. «Чорнобиль не має минулого»

1-11

1-11

Бібліотекар

Члени гуртка «Чарівні рученята»

Таран А. П.
Робота з пропаганди бібліотечно – бібліографічних
Знань.
Довідково – бібліографічна освіта.
Згідно плану та за потребою.
1-11
Таран А. П.

5.04.

5.04. Інформаційна робота.
Рекламна перерва з КП
«Цінуй життя і здоров’я».
Інформаційний бюлетень.
«Здоров’я дитини в сучасному світі» , коментар.
1-11
Бібліотекар

Медсестра
Робота з бібліотечними фондами.
Контроль за своєчасним поверненням у бібліотеку виданих книг. 1-11 Таран А. П.

30.04.

23-30.04. Робота з фондом підручників.
Здати підручники до бібліотеки. Розрахуватися з бібліотекою.
Провести попередню підготовку до повернення підручників до бібліотеки.
11

1-11
Таран А. П.
Липка Л. Пости бережливих

Травень
«Вічна слава героям! Ми низько вклоняємось їм»

3.05.

16.05 Оновити. Український історичний календар.
Письменники – ювіляри
* 140 років від дня народження Павла Скоропадського (1873-1945), гетьмана України. 1-11 Бібліотекар


10.05 Робота з читачами з формування і задоволення їхніх читацьких потреб.
Зустріч в книжковому місті. «Немає жодної книги, з якої людина не змогла б навчитися чого - не будь хорошого» Й. Гете.


6 Бібліотекар
Яременко К. Ю.

16.05. Індивідуальна робота з читачами
Анкета. «Твої читацькі інтереси»
8-9 Бібліотекар
Тимцова М.
Ужва В. І.

28-31.05 Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогічним колективом
Спільна робота з ЗНВР зі складання замовлення підручників та методичної літератури.
Бібліотекар
Водяницька І.
1-10.
05.
14.05

9.05

25.05.
Масові заходи щодо популяризації літератури.
Декада пам’яті
* День народження Василя Стефаника, письменника-новеліста
«Подвиг не підвладний часу», книжкова виставка;
«Ветерани Другої Світової війни», викладка спогадів ветеранів Великої Вітчизняної.
«Зі сплаву геройства і мертвих, і живих писалось ім’я Перемога», підготувати учнів та взяти участь у мітингу присвяченому дню Перемоги.
День слов’янської писемності і культури:
«Кирило і Мефодій – апостоли – подвижники», години пізнання історії рідної держави.
Надати методичну допомогу у проведенні свята останнього дзвінка 201 2– 2013 н. р.
1-11

1-10

1-4
Бібліотекар

Класні керівники

Таран А. П.

Таран А. П.
Мяло А. М.
Таран А. П.
Робота з пропаганди бібліотечно – бібліографічних знань.
Довідково – бібліографічна освіта.
Згідно плану роботи та за потребою.

1-11

Таран А. П.

10.05.

17.05.

24.05. Інформаційна робота.
Рекламна перерва
«Мудрі думки»
Інформ хвилинка про бібліотекарів:
«Імена в професії бібліотекаря»
Інформаційний бюлетень.
«Обереги мого роду», до дня матері.
1-11
Бібліотекар
Актив бібліотеки
Робота з бібліотечними фондами.
Інвентаризація.
Комплектування фонду періодичними виданнями.
Оформити передплату періодичних видань на ІІ півріччя. Пости бережливих
бібліотекар

23 -25.05.
7.05. Робота з фондом підручників.
Підготувати та здати підручники до бібліотеки.

Розрахуватися з бібліотекою.
Інвентаризація бібліотечного фонду.
1-8

бібліотекар
Кл. кер.Списки : книголюбів, активу, пост бережливих, лекторська група

Категорія: Інформація та рекомендації вчителю | Додав: (05.02.2013) | Автор: Таран Анна Павлівна
Переглядів: 1679 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!