Каталог статей

Головна » Статті » Вчитель вчителю » Я - класний керівник [ Додати статтю ]

Планування виховної роботи класного керівника

Планування виховної роботи класного керівника

 

Основним документом класного керiвника  є план виховної роботи. Вiн вiдображає змiст, форми та методи виховної роботи.

 

При плануваннi виховної роботи класному керiвниковi слiд врахувати:

1. Аналiз виховної роботи за минулий рiк.

2. Мету та завдання виховання.

3. Рiвень розвитку та вихованості учнiв.

4. Можливостi школи.

5. Досвiд i пiдготовленiсть класного керiвника.

 

План виховної роботи має враховувати:

1. Мету виховання. План — це не просто перелiк виховних заходiв. Кожен виховний захiд обов’язково має продовжувати наступний.

2. Реальнi потреби колективу.

3. Перспективнiсть.

4. Узгодженiсть iз загальношкiльним планом.

5. Об’єктивнi i суб’єктивнi можливостi.

б. Конкретнiсть.

7. Комплексний пiдхiд до планування (єднiсть морального, трудового, правового, фiзичного, естетичного виховання).

           Планування має бути гнучким, щоб у разi потреби щось додати чи змiнити.

          Планування виховної роботи має базуватися на положеннях Концепцiї освiти, Мiжнародної декларацiї прав дитини, Статутi школи, рекомендацiях Мiносвiти.

          Використовуючи тести, можна визначити конкретнi виховнi завдання класу.

Структура плану виховної роботи

 

1. Короткий аналiз виховної роботи за минулий рiк.

2. Мета та завдання на новий навчальний рiк.

3. Характеристика класу (з урахуванням даних про рiвень вихованостi учнiв).

4. Основнi виховнi справи з органiзацiї та розвитку класного колективу.

5. Мета цих справ.

6. Форми проведення.

7. Характеристика даних справ (слiд зазначити рiвень розвитку колективу).

8. Індивiдуальна робота з дiтьми (в роздiлi передбачаються методи та прийоми залучення конкретних учнiв до пiдготовки й проведення важливих справ).

9. Iндивiдуальна робота з батьками (в роздiлi передбачається участь батькiв у конкретних справах i допомога, яку вони надають).

 

           Класний керiвник, крiм плану виховної роботи, має зошит (щоденник) роботи класного керiвника та карту iндивiдуального розвитку учня.

           У зошит роботи класного керiвника записуються всi данi про учнiв, заняття в позаурочний час, данi про здоров’я й харчування, про чергування по класу й школi, про роботу з батьками (збори, лекторiї, iндивiдуальна допомога тощо), про роботу з учителями, що працюють в класi.

 

План виховної роботи в 4-А класi на _______ н. р.

 

Психолого-педагогiчна характеристика колективу 4-А класу

У 4-А класi навчається ___ учнiв, з них:___ дiвчаток i ___ хлопчикiв. Клас вiкової норми з групою iнтелектуальних дiтей.

Показники успiшностi у класi такi:

• учнiв з високим рiвнем навчальних досягнень ______;

• учнiв iз достатнiм рiвнем навчальних досягнень ______;

• учнiв iз середнiм рiвнем навчальних досягнень ______;

• учнiв iз початковим рiвнем навчальних досягнень _____.

Бiльшiсть дiтей має високий навчальний потенцiал i хорошi здiбностi до навчання.___% учнiв класу навчаються iз задоволенням i тiльки троє ______ мають початковий рiвень навчальних досягнень.

Труднощi пiд час вивчення окремих предметiв мають _________.

Дисциплiна на уроках задовiльна. Такi учнi, як:_________ — не завжди виконують домашнi завдання.

Колектив класу дiяльний, живий, енергiйний. За даними останнього анкетування пiд час вивчення мiкроклiмату колективу, активність учнiв класу виявилась такою: 50 % дiтей проявляють себе надзвичайно активно в життi колективу; 25 % дiтей мають середнiй рiвень активностi, а 15 % вiд загальної кiлькостi дiтей не цiкавляться справами колективу.

60 % дiтей вважають, що колектив класу згуртований. За результатами анкетування виявлено групу дiтей з високим рiвнем тривожностi, напруженостi в життi коллективу. До її складу входять такi учнi:______________. Вони вiдчувають себе незахищеними вiд негативного впливу дорослих i товаришiв.

Загалом стосунки у класi товариськi, толерантнi, приятельськi. Дiти можугь органiзовувати самостiйно справи, пiдтримувати одне одного й допомагати в критичних ситуацiях. Але повного порозумiння мiж дiвчатами та хлопцями немає (є випадки заздрощiв, образливостi, амбiцiйностi). У стосунках мiж дiтьми мало спiвчуття, теплоти, галантностi, терпимостi до помилок товарища. Не всi учнi проявляють стриманiсть у стосунках зi старшими, вчителями, не всi цiнують фiзичну працю, зокрема обслуговуючого персоналу.

Бiльшiсть дiтей у класi з повних сiмей, де обоє батькiв виховують дитину; проте є сiм’ї, де вихованням дитини займається тiльки мати; є малозабезпеченi сiм’ї.

 

Виховні завдання на I семестр:

• прищеплювати учням любов до навчання, створювати умови для засвоєння навчальних програм i розвитку творчих здiбностей;

• пiдтримувати позитивний мiкроклiмат в колективi та групах, на уроках i в позаурочному спiлкуваннi;

• виховувати турботливе ставлення одне до одного, до батькiв, учителiв, молодших за вiком i людей похилого вiку; формувати найкращi моральнi якостi;

• надавати квалiфiковану допомогу батькам у питаннях виховання в дiтях кращих людських якостей i подолання негативних звичок i рис характеру;

• прищеплювати учням загальноприйнятi етичнi норми в поведiнцi та спiлкуваннi;

• виховувати творчi здiбностi, пiдтримувати iнiцiативнi, органiзаторськi здiбностi та естетичнi нахили в дiтей.

 

Аналiз навчально-виховного процесу в 4-А класi за I семестр

Перший семестр закiнчили _____ учнiв класу. Вибув _______. Добре вчиться ______ учнiв, один учень (_____) має початковий рiвень навчальних досягнень (з математики та фiзкультури). Якiсний показник — 44 %. Рiвнi навчальних досягнень учнiв вiдповiдають загальному рiвню пiдготовленостi класу. Адже, за даними психолога, 4-А — це клас вiкової норми з групою iнтелектуальних дiтей.

Високий рiвень навчальних досягнень виявили _____________.

Покращили успiхи в навчаннi ____________.

Початковий рiвень навчальних досягнень мають ______________, що зумовлено вiдсутнiстю постiйного нагляду з боку батькiв. Дiти часто не виконують домашнiх завдань, а на уроках не мають найнеобхiднiшого — ручки, зошита тощо.

     _________________________________(прiзвище, iм’я)

(за даними психолога) має низький рiвень розвитку пам’ятi, уповiльнену реакцiю, погано чятає, мало працює над собою.

      _________________________________(прiзвище. iм’я)

не має мотивацiй до навчання, звiдси — невмiння долати труднощi в навчаннi.

Стосунки мiж учнями класу загалом дружнi й доброзичливi. Протягом семестру не було випадкiв суперечок чи непорозумiнь мiж хлопцями й дiвчатами. Хоча деяким учням __________________ — треба бути ввiчливiшими й стриманiшими з дiвчатами.

Решта теж потребує допомоги: трапляються випадки заздрощiв або надмiрної образливостi. У стосунках мiж ними треба заохочувати прояви спiвчуття, поступливостi, взаємоповаги.

Учнi класу досить згуртованi. Проте, на вiдмiну вiд непоганої органiзацiї справ iз власної iнiцiативи, вони абсолютно байдужi й пасивнi до загальношкiльних справ або добродiйних акцiй. Необхiдно розвивати почуття вiдповiдальностi. Особливу увагу потрiбно звернути на мовлення учнiв, яке часто засмiчене брутальними словами.

Дiти класу активнi, люблять i вмiють виконувати рiзнi доручення. Упродовж семестру ми всiляко пiдтримували рiвень громадської активностi, зацікавленостi життям класу, навчанням, що сприяло створенню позитивного мiкроклiмату в колективi. Це добре позначилося на успiхах дiтей у навчаннi. За семестр ми досягли успiхiв у вихованнi таких якостей, як iнiцiативнiсть, чеснiсть, акуратнiсть, вiдповiдальнiсть за власнi вчинки.

 

Виховнi завдання на II семестр:

• виховувати турботливе ставлення учнiв одне до одного, до вчителiв, батькiв, молодших вiд себе та людей похилого вiку:

• створювати умови для розвитку самосвiдомостi учнiв, вiдповiдальностi за власнi вчинки;

• сприяти формуванню найкращих людських якостей;

• органiзовувати заходи з метою загартування органiзму й збереження здоров’я; провести бесiди про подолання шкiдливих звичок.

Пiд час навчально-виховного процесу забезпечити учням комфортнiсть у класi й школi. Проводити iцдивiдуальну роботу з такими учнями: _____________, сприяти виявленню їхнiх здiбностей. Особливу увагу в II семестрi треба звернути на неповнi сiм’ї й надавати батькам усiляку допомогу у вихованнi дiтей. Залучити школярiв до занять у спортивних секцiях, гуртках.

 

 

Категорія: Я - класний керівник | Додав: [ADM]Irina (16.09.2008)
Переглядів: 64669 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 3.5/88
Всього коментарів: 1

Добавил: Лидия
0

Дата публикации: 24.09.2011 в 20:15 Спам[Материал]

 

ble>

 

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!