Каталог статей

Головна » Статті » Обдарована дитина » Різні аспекти цього питання [ Додати статтю ]

Система роботи з обдарованими учнями
Система роботи з обдарованими учнями у СЗШ № 10 

Сєвєрін Л.Є. , заступник директора з НВР СЗШ № 10
м. Сєвєродонецька Луганської області


Генії не падають з неба, вони повинні мати можливість отримати освіту й мати умови для розвитку.
                                                                                                                                                            А.Бебель

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет, а тому перед кожним педагогічним колективом стоїть завдання спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді .
На сучасному етапі розвитку освіти актуальними є питання удосконалення системи управління навчальним закладом і переводу школи в новий стан, який забезпечить надання населенню широкого спектру якісних освітніх послуг залежно від потреб людини, суспільства та ринку праці. В цій парадигмі науковцями відводиться важливе місце вихованню людини інтелектуально розвинутої, з високими моральними якостями. Особлива роль належить школі, яка готує майбутнє для Батьківщини. За останні роки змінилися погляди батьків на школу та їх вимоги щодо здобуття дітьми освіти. Батьки мають можливість вибирати ту школу, яка, на їх погляд, надає не тільки глибокі знання, а і виявляє здібності їх дітей, працює на перспективу. Тому у школі повинні працювати справжні інтелектуали, які здатні закласти основу для майбутнього професійного вибору учнів. Задача номер один – створити привабливий імідж навчального закладу, щоб у дітей було бажання відвідувати школу з радістю і надією. Основою формування іміджу успішності є розуміння наступних положень:
- кожна дитина має задатки;
- кожна дитина прагне реалізувати свої здібності.
Здібності та задатки розвиваються та реалізуються при умові сприятливого зовнішнього середовища і сукупності внутрішніх потенцій. Ми визначаємо обдаровану дитину як таку дитину, що відрізняється від однолітків яркими видатними здібностями, або вона має внутрішні передумови для високих досягнень, в тому або іншому виді діяльності. А під здібностями ми розуміємо індивідуальні особливості, які дозволяють при сприятливих умовах успішно оволодівати діяльністю.
Обдарованість — це не лише своєрідне поєднання здібностей людини, а й своєрідний сплав її особистісних якостей. Розвиток і виховання обдарованих дітей вирішує проблему формування творчого потенціалу суспільства. Виховати з обдарованої дитини особистість, адаптовану до складностей сучасного життя, досить важко. У розвитку творчих можливостей учнів велике значення має випереджальний характер навчання й виховання. Його обґрунтував відомий психолог Л. Виготський і пояснив так: «Лише те навчання є добрим, яке передує розвиткові дитини, тоб­то спонукає дитину до життя, пробуджує та приводить у дію низку внутрішніх процесів розвитку».
Аналіз ситуації в мікрорайоні школи та психолого-педагогічного мікроклімату в школі, переміщення акцентів з жорстоко дозованої суми знань, що вкладалась в дитину, на уміння мислити, самостійно здобувати знання, самореалізовуватися примусили педагогічний колектив шукати оптимальні шляхи для формування іміджу школи через здійснення соціально-орієнтованого підходу до процесу навчання і виховання Що для цього потрібно? По-перше, згуртований колектив однодумців, людей з високою культурою, бажаючих працювати по-новому, орієнтуючись на дитину, на її особистісний розвиток. По-друге, адміністрація, яка була би каталізатором всього нового, перспективного, зуміла би адаптувати всі нововведення для даної школи, мотивувати колектив на плідну роботу. В основі всіх перетворень в закладі – позитивна мотивація на досягнення успіху. Проблему виявлення, розвитку й педагогічної підтримки здібних та обдарованих учнів, розкриття їхнього потенціалу вважаємо однією з основних у нашій школі.

Результат пошуку – програма «Система роботи з обдарованими учнями».
Програма розроблена на основі Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 р.р. ( Постанова КМУ 3 1016 від 08.08.2007р.)
Мета програми «Система роботи з обдарованими учнями»:
 Створення освітнього простору школи як сукупності умов для розвитку особистості шляхом здійснення переходу від ідеї розвитку особистості до ідеї саморозвитку.
 Задоволення потреб суспільства в творчих, обдарованих учнях.
 Реалізація процесу пошуку, відбору і творчого розвитку обдарованих дітей в процесі впровадження традиційних і інноваційних форм і методів навчання.

Головні завдання, які ставить перед собою педагогічний колектив школи: 
1. Виховання морально і фізично здорового покоління.
2. Створення умов для здобуття освіти понад державний мінімум.
3. Здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді, збагачення на її основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави.
4. Розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватись, формування громадської позиції, національної свідомості, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.
5. Надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними вміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної діяльності відповідно професійної орієнтації.
6. Створення сприятливих умов для гуманізації освіти.
7. Виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.
8. Розробка сучасних науково-методичних концепцій, форм, видів діяльності, матеріалів для використання їх у навчально-методичної роботі.
9. Ефективне впровадження інноваційних технологій навчання.
10. Створення дієвої моніторингової системи оцінки навчальних досягнень учнів.

Принципи реалізації програми 

1. Єдність - передбачає спільність мети і завдань кожного з ступенів, наступність і взаємозв’язок між ними, надання усім дітям однакових стартових умов для здобуття загальної середньої освіти незалежно від соціального становища батьків. Школа є невід’ємною ланкою системи безперервної освіти і забезпечує рівень загальноосвітньої підготовки, достатній для подальшого здобуття освіти на наступних її етапах.
2. Варіативність - означає визнання правомірності різних шляхів реалізації єдиної мети і завдань шкільної освіти на основі застосування різних педагогічних систем і технологій.
3. Демократичність – визначається відкритістю перед суспільством, участю учнів, їхніх батьків, педагогічного колективу і представників громадськості у розробці та реалізації стратегії і змісту її діяльності, відповідальністю навчального закладу за якість освітніх послуг перед споживачем і державою.
4. Поєднання національного і загальнолюдського – означає, що домінантою виховного процесу має стати виховання в учнів патріотизму з новим змістовним наповненням. З одного боку, це виховання почуття любові до рідного краю, свого народу, держави, відповідальності за їх майбутнє, а з іншого – відкритість до сприйняття різноманітних культур світу, освоєння фундаментальних духовних цінностей людства – гуманізму, свободи, справедливості, толерантності, культури миру, національного примирення, збереження природи.
5. Світський характер – означає побудову освітнього процесу на засадах наукових знань, розгляд будь-якого предмету вивчення у відповідності з даними про нього сучасної науки. Втручання в діяльність школи релігійних організацій, пропаганда релігійних віровчень, прилучення учнів до релігійної віри у школі не допускаються. Водночас у процесі вивчення гуманітарних предметів доцільне загальне ознайомлення школярів з релігіями як феноменом загальнолюдської культури.

В основу роботи з обдарованими дітьми покладено принципи:
 орієнтація на вищі кінцеві результати;
 безперервна передача знань( навчатися й навчати інших необхідно стільки, скільки потребує досконале володіння темою);
 співпраця й товариська взаємодопомога;
 різноманітність завдань;
 навчання за здібностями;
Виконання програми здійснюється за такими напрямами:
 науково- методичне забезпечення роботи з обдарованими учнями;
 виявлення та відбір обдарованих дітей;
 навчання , виховання та розвиток обдарованих дітей;
 стимулювання та заохочення навчальної й позакласної діяльності учнів;

Механізм реалізації програми « Система роботи з обдарованими учнями» 
В основі даної програми лежить вирішення проблеми пошуку та діагностики обдарованих дітей . Ми виділяємо такі групи обдарованих дітей:
 діти з високими показниками інтелекту;
 діти з високим рівнем творчих здібностей;
 діти, які досягли успіхів у будь-яких галузях ( музика, спорт, окремі предмети тощо);
 діти, які добре навчаються;
Така класифікація дає змогу створити банк даних, які використовуються для подальшого планування роботи з дітьми.

Результати діагностики обговорюються на психолого- педагогічних консиліумах, де визначаються діти за рівнями і створюється банк даних:
1. Учні Всеукраїнського рівня ( переможці та учасники ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІІ етапу конкурсу- захисту науково- дослідницьких робіт МАН);
2. Учні обласного рівня ( переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІ етапу конкурсу- захисту науково- дослідницьких робіт МАН , переможці інтелектуального турніру пам’яті професора Л.М. Лоповка);
Учні міського рівня ( переможці міського ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та І етапу конкурсу- захисту науково- дослідницьких робіт МАН, конкурсу ім. Петра Яцика та ін.)
Наступним етапом є проектування очікуваних результатів, що є адитивним визначенням вектора роботи вчителів, адміністрації , шкільного психолога, шкільних методоб’єднань, сім’ї з одного боку та учня з другого. На цьому етапі на перший план виходить науково- методичне забезпечення роботи з обдарованими учнями.

Шкільними методичними об’єднаннями: 
 розробка та впровадження методичних матеріалів по організації роботи з обдарованими дітьми;
 матеріали з досвіду роботи;
 написання індивідуальних програм по роботі з обдарованими учнями;
 пошук та впровадження інноваційних технологій у процес навчання;
 забезпечення науково-пошукової діяльності учнів;
 підготовка учнів до олімпіад, конкурсів;

Принципи розробки програм для обдарованих дітей 
1. Визначення сильних і слабких сторон кожного учня.
2. Індивідуальна програма має складатися з різноманітного навчального матеріалу, що відповідає інтересам обдарованої дитини.
3. Індивідуальна програма має передбачати принципи поступовості і послідовновності.
4. Чітка система оцінювання.

Адміністрацією школи: 
 організація педагогічного процесу з метою забезпечення розвитку здібностей обдарованих учнів;
 визначення варіативної частини робочого навчального плану;
 розробка комплексу науково-методичних та навчальних матеріалів, конкрет¬них методичних рекомендацій;
 підбір педагогічних кадрів відповідного рівня, здатних сприяти творчій праці учня;
 постійне вивчення педагогічної майстерності вчителів, забезпечення умов для їх самостійної діяльності, підвищення загальнокультурного та професійного рівня;
 забезпечення участі обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, олімпіадах,конференціях, конкурсів- оглядів творчих і наукових учнівських робіт, виставок, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей;
затвердження спеціалізованих навчальних планів та програм;
 розширення географії наукових товариств, відділень МАН;
 організація проведення інтернет- олімпіад з основ наук, створення належних умов для участі у них обдарованих дітей.

Методичною радою: 
 проведення науково-практичних конференцій, семінарів, присвячених проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів та школярів;
 впровадження у практику роботи школи нових освітніх технологій;
 організація у школі виставок нових технологічних і методичних засобів, презентації індивідуальних програм творчих вчителів, психолога, спрямованих на виявлення і розвиток обдарованих дітей;

Шкільним психологом: 
• аналітична корекція результатів розвитку учня на основі вивчення рівня інтелектуального розвитку та коефіцієнта самореалізації, тестування, робота з викладачами та вихователями по врахуванню результатів психологічних досліджень в їх подальшій роботі.
Для досягнення поставленої мети у школі створена і постійно вдосконалюється система роботи з обдарованою молоддю, яка є сукупністю змісту, методів, форм, прийомів та засобів, які ставлять дитину в умови суб’єкта творчої діяльності У школі працює творча група вчителів, яка розробляє рекомендації щодо системи пошуку обдарованих дітей , пам’ятки вчителям, класним керівникам щодо розвитку творчих здібностей. Організація навчально-виховного процесу в закладі спрямована не на максимальне навантаження учнів навчальним матеріалом, а на розвиток їх здібностей. Творчість учнів, новизна та оригінальність їхньої навчальної діяльності виявляються тоді, коли вони самостійно ставлять проблему і знаходять шляхи її вирішення. При цьому ми намагаємось створити умови для постійного зростання рівня творчості обдарованих дітей, знаходити оптимальні співвідношення всіх видів їх діяльності, щоб одержати найкращі результати.
Відповідно до структури роботи з обдарованими учнями, робота проводиться як в груповій так і в індивідуальній формах. У старшій школі здійснюється профільне навчання, а також забезпечується допрофільна підготовка учнів в межах мікрорайону.

Організація роботи вчителів з обдарованими дітьми 
1. Вивчення вчителями характерних особливостей обдарованих дітей та спе-
цифіки роботи з ними.
2. Створення індивідуальних програм та планів роботи з обдарованими ді-
тьми учителями-предметниками та класними керівниками.
3. Проведення навчання вчителів, які працюють з обдарованими дітьми,
психологом школи.
4. Розгляд питання роботи з обдарованими дітьми на педрадах та засіданнях
шкільних методичих об’єднаннях.
5. Організація роботи спецкурсів, факультативів згідно з творчими потребами дітей.
6. Проведення в школі предметних тижнів, до участі в яких залучати обда-
рованих дітей.
7. Організація і проведення предметних олімпіад з базових дисциплін серед
учнів 5-11 класів.
8.Проведення систематичної підготовки дітей до участі у міських та обласних олімпіадах з базових дисциплін. 

Удосконалити навчально-виховний процес з обдарованими дітьми, дати їм ґрунтовні, міцні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагає, насамперед, періодичність проведення олімпіад з основ наук, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, КВК, турнірів, конкурсів знавців, вікторин, інтелектуальних аукціонів, змагань, ігрових тренінгів, ігор, семінарів, систематичність проведення творчих тренінгів, інтелектуальних марафонів тощо.
У 2011-2012 н.р. плануємо організувати роботу учнівського наукового товариства у школі, розробити його положення, залучити обдарованих учнів до написання та захисту науково- дослідницьких робіт.У роботі з обдарованими дітьми вчителі школи використовують такі форми навчання: індивідуальні, фронтальні, групові. Фронтальні заняття – дискусії, семінари, організаційно-діяльнісні ігри, рольові ігри. Групові заняття – парні, постійні групи із зміною функцій їх учасників, груповий поділ класу з однаковим завданням, з різним завданням. Із загальним звітом кожної групи перед усім класом. Особливою популярністю серед обдарованих дітей користуються дискусійні форми (симпозіуми, дебати, "круглі столи”, невеликі сесії, ділові бесіди типу інтерв’ю, шкільні лекції, семінарські заняття). Серед засобів навчання важливе місце займає дидактичний матеріал, який учитель використовує для залучення учнів до роботи з книжкою, іншими джерелами знань, для організації самостійних робіт на уроці та вдома, а також для оперативного контролю за засвоєнням знань. Ефективність проведення самостійної роботи учнів залежить від дотримування багатьох умов: посильності завдання; інструктажу вчителя про порядок виконання завдань, визначення необхідного часу для окремого етапу на самостійну роботу, відповідність відведеного часу щодо обсягу та ступеня складності завдань; диференційований підбір завдань з вищою складністю для здібних учнів, які цікавляться певною дисципліною значно глибше; чіткої організації навчальної діяльності (щоб кожен учень виконував завдання самостійно); диференційованої допомоги учням у виконанні завдання (але без підказування та опіки); підготовки вчителем списку додаткової науково-популярної літератури для виконання індивідуальних складніших завдань; підбору таких завдань, які при самостійній роботі з підручником, довідковою літературою, вимагають від учнів осмисленого перетворення тексту даного параграфа; письмово-графічного оформлення результатів самостійної роботи; завершення результатів самостійної роботи самоконтролем і контролем з боку вчителя, поєднання індивідуальної, групової і загально класної форм організації навчальної діяльності. Шкільними методичними об’єднаннями вчителів природничо-математичного циклу, гуманітарного циклу розроблені методичні матеріали по роботі з обдарованими учнями, підготовки їх до участі у олімпіадах , конкурсах МАН, інтелектуальних турнірах , конференціях.
Олімпіада - це позакласна форма навчання. Для вчителя хімії підготовка до олімпіад є благодатним полем експериментальної діяльності. Всі творчі знахідки, методичні наробки можуть бути впроваджені в педагогічну практику й принести вагомі результати. І тут я хочу поділитися власним досвідом.

Свою роботу я планую у чотири етапи:
1. виявлення обдарованих учнів;
2. створення умов для розкриття їх потенційних можливостей на уроках хімії;
3. навчання в рамках хімічного гуртка, факультативу або спецкурсу;
4. індивідуальна підготовка.

Умови роботи в школі дозволяють проводити виявлення учнів зі здібностями до вивчення хімії в 6–7 класах. З цією метою я проводжу анкетування, тестування, бесіди з дітьми, їх батьками, вчителями. На ранніх етапах вивчення хімії робота проводиться індивідуально. На початковій стадії роботи необхідно сприяти розвитку в школярів інтересу до хімії - пропонувати для читання цікаву науково-популярну літературу, дозволяти проводити самим прості хімічні досліди.
Велика увага приділяється другому етапу – поурочній роботі. Зазвичай такі учні вже засвоїли шкільну програму свого класу. Тому доцільним вважаю пропонувати їм індивідуальну програму, творчі задачі, досліди. Результативним виявилося включення таких дітей у роботу класу в ролі консультантів на семінарах і заліках, дослідників при вивченні нового матеріалу, при підготовці додаткового матеріалу. Це дозволяє залишити учня в полі зору свого класу, сприяє його подальшому розвитку, систематизує знання, зміцнює його авторитет серед однолітків, привчає до самостійності й відповідальності.
На третьому етапі, який може тривати до року, проводиться індивідуальна оцінка творчого потенціалу і психологічних особливостей кожної дитини. Якщо за цей час виявляється учень з оригінальним мисленням, великим обсягом знань – починається четвертий етап. Якщо школярі показують, що хотіли б продовжувати поглиблювати свої знання по хімії, а головне, бажають брати участь в олімпіадах, необхідно починати з ними активну позаурочну роботу. Планувати аудиторні заняття треба таким чином: приблизно 75% часу приділяється на роз’язання й розбір завдань теоретичних турів, 25% часу - на виконання завдань експериментального туру.

Плануючи самостійну діяльність школяра, необхідно націлювати його на роботу з наступними матеріалами:
 матеріали олімпіад різного рівня;
 вузівські підручники;
 спеціалізована література.

Треба звертати особливу увагу на підготовку школярів по фізиці й математиці. Дуже важливо, щоб в учасника олімпіади був міцний фундамент не тільки хімічних, але й фізичних, і математичних знань. Успішне розв’язання хімічних задач неможливо без цих наук. Як показує практика, школярі, що приймають участь у хімічних олімпіадах, стикаються з істотними труднощами по природничо-науковим дисциплінам.
Крім природничо-наукових знань, у школярів повинен бути певний набір методологічних прийомів - способів, що допомагають добувати нові знання й творчо переробляти вже наявні. Необхідно пропонувати учневі самому складати олімпіадні завдання. Крім того, варто приділяти особливу увагу самоперевірці отриманих результатів при розв’язанні різних завдань.
Якщо за цей час виявляється учень з оригінальним мисленням, великим обсягом знань – починається четвертий етап.
Його зміст – індивідуальна робота за спеціальною творчою програмою. Проводяться бесіди з дитиною, її батьками, вивчаються життєві умови сім’ї. З’ясовується, чи пов’язує учень майбутню професію з хімією, чи хоче брати участь в олімпіадах? Вибір повністю за дитиною, головне, щоб він був свідомий.
Індивідуальна програма підготовки залежить від кінцевої мети учня, його здібностей та особливостей характеру. При цьому враховуються інтереси дитини. Чим подобається займатися: теорією, експериментом? Який напрям у хімії викликає особисте зацікавлення? Що краще вдається? Намагаюся розвивати сильні сторони та поступово виправляти недоліки.
На індивідуальних заняттях набувається досвід технічної творчості, розв’язуються задачі підвищеного рівня складності, формується здатність до творчої співпраці з учителем.
У восьмому – дев’ятому класах пропоную учням олімпіадні задачі різних етапів олімпіад, пізнавальну літературу. Самостійність дитини має частковий характер. У десятому та особливо одинадцятому класах рівень самостійності зростає: учень уже здатен самостійно знаходити та опрацьовувати літературу, оволодівати технікою експерименту, формулювати й розв’язувати творчі задачі. Роль учителя зростає до якості наставника-консультанта, який допомагає учневі в розробці стратегії подальшого творчого розвитку. Набуття необхідних експериментальних навичок проводиться на базі шкільного кабінету хімії та лабораторій Сєвєродонецького технологічного інституту Східноукраїнського національного університету в співпраці з його фахівцями. Велику допомогу у підготовці учнів до участі у III та IV етапі Всеукраїнських предметних олімпіад з хімії надає навчання у Обласній олімпіадній школі при Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Навчання у цій школі сприяє поглибленню і систематизації знань як з теоретичної, так і практичної фахової підготовки.
У період підготовки до олімпіад звертається увага на вміння володіти собою, вміло користуватися здобутими знаннями в умовах конкуренції, стресу. Враховується вміння не тільки приймати перемогу, уникаючи "зіркової хвороби”, а й витримувати невдачу, за будь-яких умов поважати однолітків-конкурентів. Важливим аспектом у підготовці олімпійця є виховання порядності, формування переконання: найцінніша перемога – та, що здобута чесно, своїми силами.
Багато уваги приділяю диференціації навчального матеріалу (текстам лекцій, практичним завданням). Також використовую нестандартні форми проведення уроків: проблемні, міжпредметні лекції, лекції-дослідження, семінари-дискусії, семінари-дослідження.

Узагальнюючи власний досвід, можу сказати , що тут можна виділити наступні два підходи: 
1) підтримка постійного інтересу до предмета шляхом пропозиції для розв’язання нестандартних завдань (школярам, як правило, цікаві завдання, для яких необхідно який-небудь новий спосіб або використати знання, що виходять за рамки шкільних підручників) і заохочення інтересу до вивчення позапрограмового матеріалу;
2) індивідуальний підхід до кожного учасника олімпіади, допомога в самовизначенні й розвитку особистості учасника олімпіади, а також формування у учнів методологічних знань.

У грудні 2010 року у ЛОІППО я пройшла навчання в проекті професійного розвитку « Методика підготовки учнів до хімічних олімпіад» і одержала сертифікат консультанта. У журналі «Хімія» ВГ « Основа» ( № 4, лютий 2011 р.) була надрукована стаття « Підготовка школярів до хімічних олімпіад» ( автори: Бондар Л.О., методист кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання ЛОІППО, вчитель хімії СЗШ № 10 Сєвєрін Л.Є.)
Учні нашої школи беруть активну участь у олімпіадах з хімії , які організує Сєвєродонецький технологічний інститут. Учениця 11 класу Шевченко Наталія та учень 9 класу Смалій Василь стали переможцями регіональної олімпіади з хімії 20011 року серед шкіл міста .Учень 11 класу Каліберда Олександр у 2011 році став переможцем ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу- захисту науково- дослідницьких робіт учнів –членів МАН України у секції « хімія».Його робота за темою « Аналіз стану проблеми утилізації непридатних пестицидів та пошук ефективних шляхів її вирішення» була відмічена на самому високому рівні членами журі.
Одним із найважливіших засобів для виконання Програми є моніторинг динаміки розвитку творчого потенціалу учнів, який здійснюється за напрямками:
• визначення рівня знань учнів з конкретних навчальних дисциплін за допомогою експертних контрольних робіт (за текстами адміністрацій); аналіз динаміки цього показника;
• аналіз динаміки ефективності навчання за шкільними статистичними матеріалами семестрової підсумкової успішності;
• оцінка професійного потенціалу педагогічного колективу школи за статистичними матеріалами і аналіз його динаміки;
Моніторинг динаміки розвитку творчого потенціалу учня забезпечує продуктивну організацію роботи з академічно здібними учнями.
Учителі й батьки учнів середньої загальноосвіт¬ньої школи є безпосередніми суб'єктами освітнього процесу, а батьки, крім того, ще і одним із замовників освітніх послуг. Хочу привести слова мами обдарованої учениці Онуфрійчук Вікторії Світлани Іванівни: « Ролі батьків учнів є різними: для батьків учнів початкової школи більше властива роль опікуна й керівника, а для бать¬ків учнів старшої школи характерною є роль товариша й помічника. Батьки учнів, що навчаються в основній школі, часто поєднують обидві ролі.» Вже 9 років поспіль Вікторія є призером міського, обласного етапів Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, неодноразовим призером міських олімпіад з української і російської філології , біології, історії, 4-кратним призером обласних олімпіад з хімії, української філології, учасником ІV етапу оліміпад з української філології і хімії.
Батьки часто зацікавлені в установленні тісного контакту зі школою, оскільки чудово розуміють труднощі виховного процесу, пов'язані найчастіше з труднощами перехідного віку.
Позитивна мотивація, системна робота щодо реалізації програми дали
свої результати. У 2010-2011 н.р. школа за підсумками участі учнів у І та II
турах Всеукраїнських предметних олімпіад з різних предметів посідає І місце
серед загальноосвітніх шкіл міста. Розв'язання проблем і завдань школи,
затверджених педагогічним колективом на навчальний рік, дозволило
шкільному колективу досягти певних успіхів. 
Серед найвагоміших слід відзначити такі:
• у ІУетапі Всеукраїнських предметних олімпіад з хімії учень 9 класу Смалій Василь став переможцем ( диплом ІІІ ступеня).
• 5 з хімії ( диплом ІІ ступеня-учениця 8 класу Бабіч Майя, учень 9 класу Смалій Василь), диплом ІІІ ступеня- Учні 11 класу Каліберда О., Онуфрійчук В., Шевченко Н.), 1 місце з української філології ( диплом ІІ ступеня- Онуфрійчук В., у III етапі Всеукраїнських предметних олімпіад маємо 8 призових місць : 11кл.), 1 місце з математики ( диплом І ступеня Шевченко Н., 11 кл.), 1 місце з фізики ( диплом ІІ ступеня –Смалій В., 9 кл.).
• у II міському етапі Всеукраїнських предметних олімпіад у 2010-2011 н.р. учні школи посіли 18 призових місць. Найбільшу кількість призерів з хімії
(6 призових місць) маємо з хімії ( вчитель Сєвєрін Лариса Євгенівна), 2 призових місця з української філології (вчителі Ганжела Світлана Володимирівна, Антонова Клавдія Андріївна), 2 призових місця з ; фізики( Шевченко Василь Іванович, Панова Г.І.), 2 місця з математики ( Лихошерст Тетяна Анатоліївна), 2 призових місця з російської філології ( Єсипова Н.В.),1 призове місце з географії ( Антонова Тетяна Іванівна), біології ( Захаренкова Юлія Валеріївна), правознавства ( Василянська-Бутенко Ірина Василівна), з технічної праці ( Вітряк С.Ф.).
В школі організована робота секцій, предметних гуртків, гуртків за ; інтересами. Ведеться робота по залученню учнів до інтелектуальних : конкурсів : знавців української мови їм. Петра Яцика, Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», Міжнародного фізичного конкурсу «Левеня», інтелектуальному турнірі пам'яті професора Л.М.Лоповка, участь учнів у заочних інтернет - олімпіадах, регіональній екологічній конференції. У XV інтелектуальному турнірі з фізики Л.М. Лоповка учень 8-Б класу Смалій Василь посів 1 місце, а учениця 10 класу Шевченко Наталія 3 місце з математики. У VI екологічній конференції Шевченко Наталія посіла 1 місце, а творча група учнів 8 класу - 3 місце. З метою активізації творчих здібностей, вияву талановитих та обдарованих дітей, виховання в учнів самодисципліни , становлення та самовдосконалення особистості у школі щорічно проводиться конкурс «Учень року».

Цей конкурс враховує критерії всіх видів діяльності учня за рік:
■ участь та результативність у предметних олімпіадах
■ участь у роботі МАН
■ активна участь у самоврядуванні школи
■ участь у святкових концертах, творчих гуртках, літературних заходах
■ виконання Статуту школи

Система стимулювання й заохочень освітньої діяльності 

У процесі науково-дослідницької роботи над питанням успішного навчання й виховання учнів, створення ситуації успіху, проводячи анкетування, дослідження, спостереження, роблячи прогнози й перевіряючи їх на практиці, дійшли висновку, що для створення ситуації успіху, для самореалізації особистості заохочення мають першочергову роль. Особливо велике значення має заохочення в дитячому і юнацькому віці. З погляду педагогіки ситуація успіху — це таке спрямоване, організоване поєднання умов, за яких створюється можливість досягнення високих результатів у діяльності як окремої особистості, так і колективу в цілому. Учителі школи намагаються не пропустити найменших успіхів учнів у різних видах діяльності.Ситуація успіху — це така психологічна ситуація, у результаті якої дії, здійснювані людиною, приводять до почуття задоволення за свої досягнення, гордості за свою справу. Навчально- виховну діяльність необхідно будувати на позитивних емоціях, стимулюючи і заохочуючи всіх учасників навчально- виховного процесу до активної діяльності на уроці та в позакласній роботі на основі повного використання ресурсів успіху, довіри.
Уже традиційно склалась певна система стимулювання й заохочення педагогічних працівників, учнів. На Святі останнього дзвоника переможці олімпіад, конкурсу- захисту МАН, конкурсу ім. П.Яцика, переможці спортивних змагань , а також учні, які досягли вагомих результатів у інших конкурсах міського, обласного та всеукраїнського рівнів нагороджуються дипломами, грамотами, цінними подарунками. Система стимулювання трудової активності вчителів передбачає : оголошення подяки в наказі, подяка в наказі із занесенням в трудову книжку, подання до присвоєння звання « Старший учитель», « Учитель –методист», премії.

Очікувані результати від реалізації Програми 
 розробка і впровадження механізму пошуку і відбору обдарованої молоді;
 створення науково-педагогічної інформаційної системи;
 впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій;
 підвищення професійного рівня педагогів;
 створення системи морального заохочення обдарованій молоді до науково-дослідницької діяльності;
 виховання особистості, збереження традицій і досвіду педагогічного колективу школи.

Обдарованість - явище багатогранне і складне. Описати всі можливі шляхи його виявлення і розвитку не легко. Розповсюджена думка, що творчі здібності властиві будь-якій дитині, треба лише зуміти розкрити їх і розвинути. Це, безумовно, так. Таланти існують від великих і яскравих до скромних і малопомітних. І суть нашої програми щодо створення системи роботи з обдарованими дітьми полягає в тому, що в конкретних умовах масової школи за допомогою конкретних матеріалів: програм, ознак пізнавальної діяльності учнів, прийомів, методик навчання виявляються елементи інтелектуальної, академічної і творчості обдарованості в шкільному навчальному процесі в повсякденній педагогічній діяльності.
Педагогічний колектив усвідомлено працює над створенням освітнього простору школи як сукупності умов для розвитку особистості. Враховуючі сучасні тенденції, поступово здійснюється перехід до нової педагогічної установки - від ідеї розвитку до ідеї саморозвитку, самоактуалізації всіх учасників освітнього процесу в школі.


Джерело: http://www.getzilla.net/files/3351429/sistema_roboti_z_obdar__.ppt.html
Категорія: Різні аспекти цього питання | Додав: [ADM]Irina (06.05.2012) | Автор: Сєвєрін Л.Є.
Переглядів: 53110 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 4.5/18
Всього коментарів: 1

Добавил: світлана1962
0

happy clap hi
Дата публикации: 28.08.2012 в 19:31 Спам[Материал]
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Никнейм Кащенко Ірина Петрівна (ADM[Irina]) зарегистрирован!